Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arvioinnin periaatteet käydään läpi vuosittain koulun henkilökunnan, huoltajien ja oppilaiden kanssa. Siten arvioinnin tavat, päämäärät ja välineet ovat kaikille tuttuja. Arvioinnin prosessiin kuuluu yhteinen pohdinta oppilaiden kanssa. Heidän tulee ymmärtää ja hahmottaa arvioinnin prosessi ja myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen rooli arvioinnissa. Arviointia tapahtuu kasvokkain välittömänä palautteena ja sovittuina oppimiskeskusteluina sekä digitaalisten välineiden ja oppimisen alustojen välityksellä.

Opettajat käsittelevät yhdessä arvioinnin ajankohtaisia teemoja ja pulmakohtia sekä kehittävät arvioinnin tapoja ja esimerkiksi sähköisen portfolion käyttöä. Ilmiöjaksojen taitekohdissa arvioidaan edellistä jaksoa ja luodaan tavoitteita seuraavan jakson oppimiselle. Oppilaiden kanssa käydään tavoitteisiin ja arviointiin liittyvää keskustelua ja käytetään arvioinnin alustoja ja lomakkeita. Opettajien työssä arvioinnin kehittäminen ja yhtenäisyys liittyvät jaksojen arviointiin ja suunnitteluun.

Arvioinnin 10-kokonaisuuden muodostavat:

1. Tavoitteen asettelu lukukausien alussa omalle oppimiselle

2. Tavoitteen asettelu ilmiöjakson alussa sen jakson oppimiselle

3. Itsearviointi ilmiöjakson aikana tavoitteiden toteutumiseen peilaten

4. Vertaisarviointi ilmiöjakson aikana ryhmissä ja työpareina

5. Oppimiskeskustelu huoltajan, opettajan ja oppilaan välillä erillisen lomakkeen pohjalta

6. Numeerinen välitodistus 6.-9. luokilla

7. Opettajan välitön palaute ja ohjaavat keskustelut

8. Portfolio, joka muodostuu ilmiöjaksojen ympärille ja sisältää oppiainekohtaista sisältöä

9. Lukuvuosiarviointi

10. Käyttäytymisen arviointi lukuvuosiarvioinnin yhteydessä.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Monipuolinen arviointi toteutuu viidessä ilmiöjaksossa, joihin kouluvuosi jakaantuu. Jokaisen jakson tavoitteet käydään ilmiöjakson alussa ja niitä arvioidaan jakson aikana ja sen päätyttyä. Arvioinnin alustana voidaan käyttää sähköistä portfoliota. Kunkin yksittäisen oppiaineen tavoitteisiin perehdytään yhdessä ja niihin peilaten annetaan oppilaalle jatkuvaa palautetta. Arvioinnin kokonaisuuden muodostaa myös kukin yksittäinen oppiaine, jonka osaamisen kehittymistä arvioidaan tavoitteisiin peilaten. Laaja-alaisia taitoja ja oppilaan työskentelytaitoja arvioidaan kohdennetusti liittyen sekä yhteisiin että yksilöllisiin tavoitteisiin. Tavoitteet pilkotaan oppilaan ikätasolle sopiviksi ja mahdollisiksi saavuttaa. Oppilaiden erityiset tarpeet ja kielitaito huomioidaan jo tavoitteiden asettelussa ja arvioinnissa. Itsearvioinnilla on selkeät käytänteet ja myös itsearviointi pohjaa yhdessä asetettuihin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Itsearvioinnin taidot karttuvat vähitellen ja niitä toteutetaan ikätasoisesti.

Jätkäsaaren peruskoulussa huolehditaan arvioinnin monipuolisuudesta ja ymmärrettävyydestä käymällä arvioinnin kokonaisuus läpi huoltajien kanssa lukukausien alussa ja oppilaiden kanssa lukuvuoden aikana. Toimintasuunnitelmassa määritellään ne kodin ja koulun väliset tilaisuudet, esimerkiksi pedagogiset kahvilat ja vanhempainillat, joissa arvioinnin teemaa käsitellään. Huoltajille kerrotaan tavoitteista ja arvioinnista mm. Wilman välityksellä.

Jokaiselle oppilaalle pyritään tekemään suunnitelma, jolla opinnot on mahdollista suorittaa hyväksytysti. Mikäli joudutaan pohtimaan ehtojen suorittamista tai luokalle jäämistä, edeltää sitä kiinteä yhteistyö huoltajien ja oppilaan kanssa. Mikäli oppilaalla on riski saada hylätty arvosana, käydään huoltajan ja oppilaan kanssa viimeistään neljännen jakson lopussa eli hyvissä ajoin ennen lukuvuoden arviointia.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Jätkäsaaren peruskoulussa tehdään lukuvuosittain Hyvän jätkän sopimus. Se sisältää yhteiset käyttäytymisen, yhdessäolon ja työskentelyn raamit ja tavoitteet. Arviointi pohjautuu näihin käyttäytymisen periaatteisin. Ne käydään kouluyhteisössä läpi lukukausien taitteissa ja niihin paneudutaan erityisesti ensimmäisessä ilmiöjaksossa “turvallinen maailma”.

Jätkäsaaren peruskoulussa jokaisella oppilaalla on oikeus:

• hyvään oppimiseen

• työrauhaan ja turvalliseen oloon

• tulla kuulluksi, kertoa mielipiteensä ja osallistua

• turvallisiin koulumatkoihin

• käyttää tiloja ja välineitä sopimusten mukaan.

Jätkäsaaren peruskoulussa jokaisella oppilaalla on velvollisuus:

• osallistua opiskeluun yrittäen parhaansa

• antaa muille työrauha

• käyttäytyä hyvin

• olla aiheuttamatta turvattomuutta muille

• käyttää tiloja ja välineitä vastuullisesti.

Jätkäsaaren peruskoulun käyttäytymisen yleiset tavoitteet ja arviointikäytänteet:

Käyttäytymisessä tavoite on, että oppilas

- suhtautuu kunnioittavasti toisiin ihmisiin ja heidän ajatuksiinsa ja tuotoksiinsa

- kunnioittaa fyysistä koskemattomuutta

- kuuntelee muita ja uskaltaa sanoa oman mielipiteensä rakentavasti

- on avulias ja osoittaa aktiivista asennetta ympäristöön

- kunnioittaa erilaisuutta

- ei missään tilanteessa osoita syrjintää tai rasismia.

Avoimissa oppimisympäristöissä yhteistoiminnallisesti toimittaessa hyvän käyttäytymisen taidot ovat toiminnan edellytys. Oppilas saa välitöntä palautetta kaikilta koulun aikuisilta. Huonoon käyttäytymiseen puututaan ja oppilaan kanssa käydään kasvatuskeskusteluja ja sovitaan mahdollisista seuraamuksista. Wilma on ensisijainen tiedottamisen väline huoltajien kanssa. Poikkeuksen tähän tekee oppilaan käyttäytyminen sääntöjen vastaisesti, jolloin ensisijainen viestintäväline on puhelu tai tapaaminen. Käyttäytymisen arviointi tapahtuu lukuvuositodistuksen liitteenä luokilla 1-3 tai numeerisena arviona lukuvuositodistuksessa luokilla 4-9.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Valinnaisten aineiden arviointi Jätkäsaaren peruskoulussa:

3.-7. lk

Oppilaat valitsevat 4.-7. luokilla vuodeksi kerrallaan yhden valinnaisaineen: musiikin, kuvataiteen, käsityön tai liikunnan. Valinnaisia aineita opiskellaan kaksi tuntia viikossa. Näistä valinnaisista ei anneta erillistä arvosanaa, vaan ne arvioidaan osana kyseistä oppiainetta.

Oppilas voi lisäksi valita 3. luokalta alkavaksi vapaaehtoisen A2-kielen: ranskan tai espanjan.
A2-kieli arvioidaan kuten muutkin oppiaineet (neljänneltä luokalta alkaen numeroin).

8.-9. lk

Oppilaat valitsevat kaksi 8.-9. luokan ajan kestävää valinnaisainetta.
Jos oppilas opiskelee jo A2-kieltä, hän valitsee yhden uuden valinnaisaineen 8.-9. luokille.
Valinnaisaineiden vaihtoehdot ovat:
-B2- kieli (ranska tai espanja)
-käsityö
-kotitalous
-liikunta
-musiikki
-kuvataide

Valinnaiset aineet arvioidaan numeroin.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Jätkäsaaren peruskoulussa arviointi on yhteisöllinen ja jatkuva prosessi. Tärkeintä on selkeä tavoitteiden asettelu, johon kaikki arviointi pohjautuu. Arvioinnin tavoite on aina palvella oppijan oppimista ja auttaa häntä löytämään omia vahvuuksiaan ja antaa keinoja toimia sinnikkäästi ja ahkerasti tavoitteidensa suuntaisesti. Osaamista on aina mahdollista näyttää monin tavoin. Oppimisprosessi tehdään näkyväksi esimerkiksi portfolion avulla. Oppilas saa palautetta jokaisen ilmiöjakson päätteeksi ja arvioi myös omaa työskentelyään. Ilmiöjaksoissa arviointi liittyy vahvasti laaja-alaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja työskentelytaitoihin. Välitön päivittäinen palaute ja ohjaus ovat oleellinen osa arviointiprosessia.

Jätkäsaaren peruskoulussa oppilaat saavat lukuvuositodistuksen kouluvuoden päätteeksi. 

Todistus on sanallinen vuosiluokilla 1-3 ja numeerinen vuosiluokilla 4-9. 

Vuosiluokilla 6-9 on numeerinen välitodistus. Väliarviointitodistus annetaan toisen jakson päätteeksi ennen joululomaa.

Kaikkien oppilaiden väliarviointia tukee oppimiskeskustelu. Oppimiskeskustelu käydään huoltajien ja oppilaan kanssa marras-tammikuun aikana. Oppimiskeskustelu liittyy erityisesti työskentelytaitoihin ja vahvuuspedagogiikkaan. Sen rooli on oppimista ja työskentelytaitoja edistävä.

Käyttäytymisen arviointi on sanallista ja lukuvuositodistuksen liitteenä vuosiluokilla 1-3. Vuosiluokilla 4-9 käyttäytymisen arviointi on numeerista. Portfolio tukee oppilaan arviointia kaikilla vuosiluokilla. Itsearviointi on lukuvuositodistuksen liitteenä kaikilla vuosiluokilla. Oppilas saa päättötodistuksen 9. luokan lopussa. 

Jätkäsaaren peruskoulun tiimiopettajamalli tuottaa arviointiin liittyvää keskustelua ja yhtenäistää arvioinnin kriteeristöjä. Opettajille varataan aikaa yhteiseen keskusteluun arvioinnin kriteereistä ja käytänteistä.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet