Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Hiidenkiven peruskoulussa

Opettaja tiedottaa oppilaita oppiaineen tavoitteista ja arvioinnin periaatteista oppimisjakson aluksi ja kirjaa ne sähköiselle alustalle. Luokanohjaaja tiedottaa huoltajille lukukausittain, kun oppiaineiden tavoitteet ja arvioinnin periaatteet ovat luettavissa.

Oppimiskeskustelut käydään lukuvuoden aikana ja toimintasuunnitelmassa tarkennetaan keskustelun ajankohta.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Hiidenkiven peruskoulussa

Kriteerit käyttäytymisen arvioinnille

Arvosana hyvä 8 Hyvä käytös

Oppilas ottaa muut oppilaat sekä koulun aikuiset huomioon käytöksellään. Hän kykenee yhteistyöhön muiden oppilaiden kanssa. Hän noudattaa saamiaan ohjeita ja korjaa käytöstään, jos asiasta hänelle huomautetaan.

Oppilaan kielenkäyttö on asiallista ja kouluun sopivaa.

Oppilas tulee ajoissa oppitunneille tarvittavat välineet mukanaan ja työskentelee annettujen ohjeiden mukaisesti. Hän huolehtii kotitehtävistään.

Turvallisuus

Oppilas edistää omaa ja muiden turvallisuutta noudattamalla koulun järjestyssääntöjä. Oppilas ei poistu luvatta koulualueelta.

Hän ei kiusaa ketään ja antaa oppitunneilla työrauhan toisille.

Ympäristöstä huolehtiminen

Oppilas huolehtii koulurakennuksesta ja yhteisistä tavaroistamme sekä käsittelee koulun omaisuutta turmelematta sitä.

Oppilas jättää ulkovaatteensa kaappiin tai naulakkoon eikä kulje sisällä ulkokengin.

Arvosana erinomainen 10 Edellisten lisäksi oppilas käyttäytyy hyvin tilanteessa kuin tilanteessa. Hän luo ryhmään myönteistä opiskeluilmapiiriä.

Arvosana kiitettävä 9 Kahdeksikon lisäksi oppilas omalla asiallisella käytöksellään edistää työrauhaa. Hän hoitaa annetut tehtävät vastuuntuntoisesti.

Arvosana tyydyttävä 7 Oppilas tavoittaa hyvän käyttäytymisen kriteerit vaihtelevasti.

Arvosana kohtalainen 6 Oppilas onnistuu joissakin hyvän käyttäytymisen kriteereissä.

Arvosana välttävä 5 Oppilaalla on toistuvasti puutteita hyvän käytöksen tavoitteiden saavuttamisessa. Hänen käyttäytymiseensä on jouduttu toistuvasti puuttumaan rangaistuskäytäntein.

Arvosana heikko 4 Oppilas ei ole koulun keinoin ojennettavissa.

Käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti kolmanteen luokkaan saakka. Neljännestä luokasta lähtien oppilas saa käyttäytymisestä numeroarvioinnin lukuvuositodistuksen liitteenä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Hiidenkiven peruskoulussa

Sanallisesti arvioitavassa valinnaisaineessa osoitettu erityinen osaaminen voi vaikuttaa korottavasti yhteisen oppiaineen päättöarvosanaan. Arvioinnista päättävät oppilaan opettajat yhdessä. Sanallisesti arvioitavalle valinnaisaineella tulee tällöin olla selkeä emoaine, jonka oppimistavoitteita valinnaisaine syventää. Päättöarviointi tehdään sinä vuonna, jolloin kaikki oppiaineeseen liittyvät opinnot on suoritettu.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Hiidenkiven peruskoulussa

Luokilla 1-6 käydään oppimiskeskustelu väliarviointina. Luokilla 7-9 käydään oppimiskeskustelut ja niiden lisäksi oppilas saa välitodistuksen syyslukukauden päätteeksi.

Lukuvuoden päätteeksi kaikkien luokka-asteiden oppilaat saavat lukuvuositodistuksen. 1.-3. luokilla todistus on sanallinen ja 4.-9. luokilla numeerinen.

Opettaja tiedottaa oppilaita oppiaineen tavoitteista ja arvioinnin periaatteista oppimisjakson aluksi ja kirjaa ne sähköiselle alustalle. Luokanohjaaja tiedottaa huoltajille lukukausittain, kun oppiaineiden tavoitteet ja arvioinnin periaatteet ovat luettavissa.

Oppimiskeskustelut käydään lukuvuoden aikana ja toimintasuunnitelmassa tarkennetaan keskustelun ajankohta.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet