Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arvioinnin periaatteita käsitellään henkilöstön kesken lukuvuoden aikana. Johtoryhmän johdolla kehitetään arviointiosaamista vuosittain. Tämän lisäksi arviointikäytänteitä kehitetään oppilailta ja huoltajilta saadun palautteen perusteella. Arviointikriteerejä ja –prosesseja käsitellään vanhempainilloissa. Arvioinnista ja sen toteuttamisesta sekä tavoitteiden asettamisesta keskustellaan oppilaiden kanssa aina lukukauden tai jakson alussa ja lopussa. Lukuvuoden arviointikäytänteitä voidaan tarkentaa vuosittain koulun toimintasuunnitelmassa.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arvioinnin on aina oltava selkeää, ymmärrettävää ja ikätasoista.

Lukuvuoden aikana annetaan tietoa huoltajille oppilaan tuotoksista, itsearvioinnista ja opettajan arvioinnista. Tämän kokonaisuuden tavoitteena on ohjata oppilaan oppimista ja opinnoissa etenemistä.

Arviointimenetelmiä täydennetään tarvittaessa vuosittain toimintasuunnitelmassa.

Oppilaat saavat lukuvuositodistuksen keväisin, jokaisen lukuvuoden päätteeksi. Lukuvuoden aikaiset oppimiskeskustelut, jotka käydään oppilaan ja huoltajan kanssa, toteutetaan loka-joulukuussa. Oppilas-opettaja –oppimiskeskustelut toteutetaan kevätlukukaudella.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi on koko lukuvuoden kestävä jatkuva prosessi, jota tehdään yhdessä oppilaan kanssa erilaisia itsearviointitapoja hyödyntäen. Lukuvuoden aikana huoltajat saavat tietoa lapsen käyttäytymisestä koulussa tarpeen mukaan. Käyttäytyminen arvioidaan lukuvuoden päätteeksi vuosiluokilla 1-3 sanallisesti ja vuosiluokilla 4-6 numeerisesti.

Oppilaan käyttäytymiselle asetetut yleiset tavoitteet

* Säännöllinen osallistuminen koulutyöhön

* Asiallinen käyttäytyminen

* Reilu ja arvostava suhtautuminen koulutovereihin ja koulun aikuisiin

* Koulun järjestyssääntöjen noudattaminen

* Toisten ihmisten fyysisen ja henkisen loukkaamattomuuden kunnioittaminen

* Työn ja työrauhan kunnioittaminen

* Sovituista tehtävistä huolehtiminen

* Oppimisympäristöstä huolehtiminen

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Oppilaat saavat lukuvuositodistuksen keväisin, jokaisen lukuvuoden päätteeksi. Lukuvuoden aikaiset oppimiskeskustelut, jotka käydään oppilaan ja huoltajan kanssa, toteutetaan loka-joulukuussa. Oppilas-opettaja –oppimiskeskustelut toteutetaan kevätlukukaudella.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet