Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Hietakummun ala-asteen arvioinnin taustalla on positiivinen ja kannustava näkemys oppilaan oppimisesta ja kehittymisestä. Tarkemmat käytänteet kirjataan vuosittain koulun toimintasuunnitelmaan.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Lukuvuoden alussa järjestettävässä vanhempainillassa käydään läpi opiskelun tavoitteita ja arvioinnin periaatteita. Lisäksi arvioinnista tiedotetaan lukuvuositiedotteessa, Wilmassa ja koulun kotisivuilla. Arviointipalautetta annetaan lukuvuoden aikana Wilman kautta. Lukuvuoden alussa oppilas asettaa omat oppimisen tavoitteensa yhdessä huoltajan kanssa. Näiden tavoitteiden toteutumisesta keskustellaan oppimiskeskusteluissa syyslukukauden lopussa tai kevätlukukauden alussa. Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Hietakummun ala-asteen käyttäytymisen tavoitteet ja arviointi pohjautuvat koulun järjestyssääntöihin ja opetussuunnitelman perusteisiin. Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa seuraaviin käyttäytymisen osa-alueisiin:

Hyvien tapojen noudattaminen

Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

Muiden ihmisten arvostava ja kunnioittava kohtelu

Asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen

Ympäristön huomioon ottaminen

Omista ja yhteisistä tavaroista ja tarvikkeista huolehtiminen.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Hietakummun ala-asteella ei anneta välitodistusta. Oppimiskeskustelu käydään opettajan, oppilaan ja huoltajien kanssa syyslukukauden lopussa tai kevätlukukauden alussa. Lukuvuositodistus annetaan lukuvuoden lopussa.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet