Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Haagan peruskoulussa arvioinnin yleisistä periaatteista ja aikatauluista kerrotaan huoltajalle lukuvuoden alkaessa sekä vanhempainilloissa että tiedottein. Aineenopettajat ja luokanopettajat tiedottavat eri oppiaineiden tavoitteista ja arviointikäytänteistä lukuvuoden alussa tai opintokokonaisuuden alkaessa. Lisäksi oppilas saa jatkuvaa arviointipalautetta lukuvuoden aikana. Oppimiskeskustelut käydään lukuvuoden alussa lokakuun loppuun mennessä.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Haagan peruskoulussa käyttäytymisen keskeisimmät tavoitteet perustuvat koulun järjestyssääntöihin. Oppilas kohtelee muita ihmisiä arvostavasti. Oppilas noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita. Oppilas osaa toimia ryhmässä sekä ratkaista ristiriitoja oma-aloitteisesti. Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla sekä ottaa ympäristön huomioon.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Opetuksen järjestäjän tarkennus opinnoissa etenemiseen perusopetuksen aikana

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisaineet, joiden opiskelussa osoitettu osaaminen otetaan huomioon yhtenä näyttönä päättöarvioinnissa, määritellään ennen valinnan tekemistä. Valinnaiskurssit kirjataan vuosittain koulun toimintasuunnitelmaan ja ne ovat näkyvissä Wilman tiedotteissa.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Sanallisen arvioinnin ja numeroarvosanan antaminen eri oppiaineissa ja käyttäytymisen arvioinnissa Helsingin kaupungin peruskouluissa Haagan peruskoulussa vuosiluokilla 1 - 3 käytetään sanallista väliarviointia syyslukukauden päätteeksi. Kevätlukukauden päätteeksi annetaan sanallinen lukuvuositodistus. Vuosiluokilla 4 - 6 käytetään numeroarviointia sekä syyslukukauden väliarvioinnissa että lukuvuositodistuksessa. Vuosiluokilla 7 - 9 käytetään numeroarviointia sekä syyslukukauden välitodistuksessa että lukuvuositodistuksessa. Molemmissa todistuksissa arvioidaan oppilaan opinto-ohjelman mukaiset oppiaineet ja käyttäytyminen.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet