Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

• Huoltajia tiedotetaan arvioinnin periaatteista ja käytänteistä syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa.

• Oppimiskeskustelun ajankohta on kaikilla viimeistään kevätlukukauden aikana.

• Jatkuvan yhteydenpidon välineenä käytetään sähköistä työkalua.

• Huoltajiin ollaan yhteydessä monikanavaisesti.

• Oppimiskeskustelun rungoksi laaditaan kolme lomaketta oppimiskeskustelun ajankohtaa mukaillen: tavoitteiden asetteluun keskittyvä (syksy), väliarviointiin keskittyvä (lukukausien vaihtuessa) ja lukuvuoden oppimisen/ osaamisen esittelyyn keskittyvä (kevät). Lomakkeet jakautuvat myös oppijoiden luokkatasoryhmityksen mukaisesti: alkuopetus (1-2lk), alakoulu (3-6lk) ja yläkoulu (7-9lk). Lomake lähetetään kutsun yhteydessä huoltajille.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen tavoitteet:

• Oppilas noudattaa koulun yhteisesti sovittuja sääntöjä ja koulun aikuisten antamia ohjeita

• Oppilas kohtelee toisia ystävällisesti, arvostavasti ja kohteliaasti kaikissa tilanteissa

• Oppilas edistää työrauhaa ja opiskelun sujuvuutta käyttäytymällä tilanteen vaatimalla tavalla

• Oppilas käyttää vastuuntuntoisesti yhteisiä tavaroita ja tiloja

• Oppilas edistää toiminnallaan hyvää ilmapiiriä

Käytösarvosanojen kriteerit:

tavoite

Sosiaaliset taidot:

1. Muiden huomioonottaminen

2. Sääntöjen noudattaminen

3. Ympäristöstä huolehtiminen

4. Asennoituminen koulutyöhön

10 (erinomainen)

 

Oppilas on toiset huomioon ottava, kohtelias ja ystävällinen. Hän toimii positiivisena ja kannustavana esimerkkinä muille. Hänellä on erittäin hyvä kielenkäyttö. Hän on yhteistyöhaluinen, avulias, aktiivinen, oma-aloitteinen ja rehellinen.

 

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita.

 

Hän toimii oma-aloitteisesti ja rakentavasti kouluyhteisön parhaaksi.

Oppilas kunnioittaa koulua oppimisympäristönään huolehtimalla yhteisestä omaisuudesta ja siisteydestä.

 

Oppilaalla on erittäin myönteinen asenne koulutyöhön. Huolellisuus, suunnitelmallisuus ja oma-aloitteisuus näkyvät hänen työnteossaan ja tuloksissaan. Hän antaa rakentavaa palautetta muiden töistä ja auttaa luokkatovereitaan omatoimisesti

9 (kiitettävä)

Oppilas antaa työrauhan ja ottaa muiden mielipiteet huomioon. Oppilas on avulias ja yhteistyöhaluinen

Hän on koulumyönteinen ja käytökseltään asiallinen. Oppilas on rehellinen. Hänellä on kohtelias kielenkäyttö. Yhteistyö toisten oppilaiden ja opettajien kanssa sujuu häiriöittä.

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita.

Oppilas huolehtii yhteisestä omaisuudesta ja siisteydestä.

Oppilaalla on myönteinen asenne koulutyöhön. Hän on yhteistyöhaluinen ja tekee annetut tehtävät. Hän arvostaa myös toisten töiden tuloksia ja auttaa pyydettäessä toista.

8 (hyvä)

 

Oppilas ottaa muut huomioon. Hän on koulumyönteinen ja käytökseltään ja kielenkäytöltään asiallinen. Hän ei yleensä häiritse työrauhaa ja hänen sanaansa voi yleensä luottaa.

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita.  Hän tarvitsee joskus siinä kuitenkin ohjausta ja opastusta. Yksittäinen rangaistus ei estä numeron 8 saamista

Oppilas pitää oman lähiympäristönsä siistinä. Hän ei tahallisesti roskaa tai vahingoita koulun tai muiden omaisuutta.

 

Hän on yhteistyökykyinen ja tekee annetut tehtävät.

7 (tyydyttävä)

 

Oppilaalla on satunnaisesti vaikeuksia toimia muiden kanssa. Hän käyttää joskus epäkohteliasta tai asiatonta kieltä. Hän ei osallistu aina oppimistapahtumaan ja saattaa joskus häiritä oppitunneilla.

Oppilas ei aina noudata sääntöjä ja annettuja ohjeita. Oppilaalla on enemmän kuin yksi rangaistus.

Oppilas ei aina huolehdi työskentely-ympäristönsä siisteydestä.

Oppilas on ajoittain huolimaton tai ei tee hänelle annettuja tehtäviä. Oppilaalla on muutamia myöhästelyjä ja/tai asiattomia poissaoloja.

6 (kohtalainen)

 

Oppilas häiritsee opetusta ja työrauhaa. Hän on epäystävällinen ja epäkohtelias. Hän käyttää usein epäkohteliasta tai asiatonta kieltä. Hänellä on vaikeuksia olla yhteistyössä muiden kanssa.

Oppilas ei noudata sääntöjä ja annettuja ohjeita.

Oppilas on välinpitämätön työskentely-ympäristönsä siisteydestä ja kunnosta.

Oppilas on huolimaton tai ei tee hänelle annettuja tehtäviä. Oppilaalla on myöhästelyjä ja/tai asiattomia poissaoloja.

5 (välttävä)

 

Oppilas häiritsee opetusta jatkuvasti. Hän käyttäytyy muita kohtaan asiattomasti ja on haluton yhteistyöhön. Hän käyttää jatkuvasti epäkohteliasta tai asiatonta kieltä. Hän loukkaa toisen fyysistä ja henkistä koskemattomuutta.

Oppilas jättää tahallisesti noudattamatta koulun sääntöjä ja ohjeita.

Oppilas sotkee tahallisesti työympäristöään.

Oppilas jättää tekemättä tehtävänsä eikä osallistu tuntityöskentelyyn. Oppilaalla on paljon myöhästelyjä ja/ tai asiattomia poissaoloja.

4 (hylätty)

Käytös normaaliin kouluyhteisöön sopimatonta.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Teknologialuokkien valinnaiset kotitalouden, musiikin ja käsityön kurssit voivat vaikuttaa korottavasti yhteisen aineen arvosanaan suhteessa oppiaineen tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. 

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Arviointien ajankohdista ja muodoista tiedotetaan oppilaita ja huoltajia lukuvuoden koulutyön alkaessa. Syyslukukauden alussa luokanvalvoja tai luokanopettaja ilmoittaa huoltajille, mihin lukuvuoden ajankohtaan oppimiskeskustelu sijoittuu. Pidetyn oppimiskeskustelun päivämäärä kirjataan oppilaan tuntiseurantaan.

Lukuvuoden päätteeksi 1.–3. luokkalaiset saavat sanallisen lukuvuositodistuksen. Väliarviointia voidaan antaa oppimiskeskustelussa.

Vuosiluokkien 4.– 8. välitodistuksissa (syyslukukauden päätteeksi) ja lukuvuositodistuksissa (lukuvuoden päätteeksi) annetaan numeroarvosanat ja perusopetuksen päättävä 9. luokan oppilas saa välitodistuksen lisäksi päättötodistuksen.

Lisäksi oppilas saa lukuvuoden aikana monipuolista ohjaavaa palautetta oppimisestaan, osaamisestaan, edistymisestään ja käyttäytymisestään.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet