Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arabian peruskoulussa huoltajat kutsutaan oppimiskeskusteluun yhdessä oppilaan kanssa. Oppimiskeskusteluiden järjestämisajankohta kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan. Muuta arviointipalautetta oppilaan oppimisesta ja edistymisestä lukuvuoden aikana annetaan Wilman kautta. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen tavoitteena Arabian peruskoulussa on, että oppilas

• ottaa huomioon toiset ihmiset eikä kiusaa muita

• suhtautuu muihin suvaitsevaisesti ja kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti

• arvostaa omaa ja toisten työtä

• suhtautuu vastuuntuntoisesti yhteiseen ja yksityiseen omaisuuteen

• käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti

• toimii rehellisesti, luotettavasti ja oikeudenmukaisesti

• noudattaa koulun sääntöjä

• käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti

• käyttää asiallista ja kunnioittavaa kieltä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Arabian peruskoulussa myös vuosiluokalla 7 annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi välitodistus. Välitodistukset jaetaan syyslukukauden päätöspäivänä.

Vuosiluokilla 7-9 aineenopettaja käy yhdessä oppilaan kanssa ainekohtaisen arviointikeskustelun ennen arvosanan antamista. Ainekohtaisessa arviointikeskustelussa keskustellaan oppilaan edistymisestä ja työskentelystä oppiaineessa. Ainekohtaisen arviointikeskustelun käymisestä tiedotetaan huoltajia.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet