Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Koulu tiedottaa huoltajia arviointikäytänteistä ja oppimiskeskustelusta syyslukukauden alkaessa. Oppimiskeskustelu käydään syyslukukauden aikana. Oppimiskeskustelujen muoto sovitaan vuosittain toimintasuunnitelmassa. Oppimiskeskustelussa oppilas, opettajat ja huoltaja ottavat esille tärkeitä asioita oppimisen tueksi ja asettavat opiskelun tavoitteet. Sovittuihin tavoitteisiin palataan lukuvuoden aikana oppilaan ja tarvittaessa huoltajan kanssa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi on alla:

 

Toisten huomioon ottaminen

Sääntöjen noudattaminen

Ympäristöstä huolehtiminen

10

Ilmaisee kantansa oikeassa ja väärässä.

 

Osoittaa hienotunteisuutta toisia kohtaan ja pystyy hillitsemään itsensä myös paineen alaisena.

 

On avulias ilman hyödyn tavoittelua.

 

Ylläpitää luokan työrauhaa.

On sisäistänyt yhteiselämän periaatteet ja noudattaa niitä ilman ulkoista kontrollia.

 

On luotettava.

 

 Huolehtii aktiivisesti ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä

9

On kohtelias ja ystävällinen.

 

On huomaavainen ja avulias.

 

Pitää omalta osaltaan yllä työrauhaa.

Noudattaa ryhmän ja koulun sääntöjä

 

Huolehtii omalta osaltaan ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä.

8

Oppilas sopeutuu kouluun ja osaa käyttäytyä asianmukaisesti useimmissa tilanteissa.

 

Hän hyväksyy ihmisten erilaisuutta ja pitää omalta osaltaan yllä työrauhaa.

Noudattaa ryhmän ja koulun sääntöjä useimmiten.

 

Voidaan joskus joutua kehottamaan.

 

Huolehtii omasta ympäristöstään ja välineistään

7

Vastuunottamisesta joudutaan muistuttamaan.

 

Menee ryhmän mukana.

 

Ei ole kovin kohtelias.

 

Tilannetaju horjuu.

 

Ei malta odottaa omaa vuoroaan.

 

Ei ole sisäistänyt omaa osuuttaan työrauhan ylläpitämisessä.

Tuntee ryhmän ja koulun säännöt, mutta ei aina piittaa niistä.

 

Tahallisia sääntörikkomuksia.

 

Ei aina huolehdi omasta ympäristöstään ja välineistään.

6

 Ei itsenäistä vastuuta.

Ei pysty näkemään kuin oman kantansa asioihin.

Epäkohtelias muita kohtaan.

Häiritsee jatkuvasti.

Kiusaa.

Sääntörikkomuksia, joista saatu useita rangaistuksia

(kasvatuskeskustelut, jälki-istunnot).

Ei kanna vastuuta ympäristöstä.

 5

Ei itsenäistä vastuuta.

Ei pysty näkemään kuin oman kantansa asioihin.

Epäkohtelias muita kohtaan.

Häiritsee jatkuvasti.

Kiusaa.

Sääntörikkomuksia, joista saatu vakavia rangaistuksia (kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen).

Ei kanna vastuuta ympäristöstä.

4

Ei ole kykenevä käymään koulua

 

 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

1-9 luokilla annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös väliarviointi syyslukukauden päätteeksi. Luokilla 1-3 väliarviointi ja lukuvuositodistus on sanallista. Luokilla 4-9 väliarviointi ja lukuvuositodistus on numeerista. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet