Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Pohjois-Haagan yhteiskoulussa huoltajilla on mahdollisuus arviointikeskusteluun aineenopettajien kanssa esimerkiksi vanhempainiltojen yhteydessä. Lisäksi huoltaja voi halutessaan ottaa yhteyttä suoraan aineenopettajaan Wilman kautta. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Pohjois-Haagan yhteiskoulun käyttäytymisen arviointikriteerit pohjautuvat koulun järjestyssääntöihin. Käyttäytymisen arvosana annetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Pohjois-Haagan yhteiskoulun säännöt

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata koulutyön onnistuminen. Nämä säännöt koskevat kaikkea  kouluun liittyvää toimintaa ja kaikkia koulutyötä tekeviä ihmisiä. 

• Puolustan jokaisen oikeutta turvalliseen ja viihtyisään oppimisympäristöön.

o En salli kiusaamista missään muodossa .

o Pidän ympäristön siistinä.

o Kunnioitan toisten omaisuutta .

• Otan muut huomioon myönteisellä tavalla ja noudatan hyviä käytöstapoja .

• Työskentelen ahkerasti, tavoitteellisesti ja rehellisesti: teen parhaani, enkä parantele

opiskelutuloksiani epärehellisin keinoin .

• Noudatan koulun käytänteitä sekä opettajien ja henkilökunnan ohjeita.

• Selvitän poissaoloni viipymättä .

• Noudatan aikatauluja .

• Annan työrauhan .

• Noudatan päihteettömyyttä ja tupakoimattomuutta.

Käyttäytymisen arviointikriteerit

Arvosana 10

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja käyttäytyy moitteettomasti. Hän suhtautuu toisiin myönteisesti ja on  hyvänä esimerkkinä muille. 

• 10:n käytös edellyttää erottumista muista

• Kohtelias, ystävällinen omalla tavallaan

• Myönteistä huomioimista voivat olla myös ilmeet ja eleet 

Arvosana 9

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja käyttäytyy hyvin.

• Oppilasta ei tarvitse nuhdella

Arvosana 8

Oppilas noudattaa pääsääntöisesti koulun sääntöjä. Hän ei kiusaa muita oppilaita. Hän saattaa myöhästellä  satunnaisesti tai saada nuhteita tunnilla pienistä käyttäytymiseen liittyvistä asioista, mutta hänen käytökseensä ei pidä vakavasti puuttua. 

• Ei jälki-istuntoja

• Sanallinen ohjaaminen riittää

• Kiusaamista ei voi kompensoida muulla käytöksellä

Arvosana 7

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä vaihtelevasti. Hänen käytökseensä pitää joskus puuttua kurinpidollisin  toimin. 

• Esim. punaisen kortin luokka, jälki-istunto tms., mutta ei useita näitä

Arvosana 6

Oppilaan sääntöjen noudattamisessa usein puutteita, ja hänen käytökseensä joudutaan puuttumaan  kurinpidollisin toimin. 

Arvosana 5

Oppilas toimii usein sääntöjen vastaisesti. Hänen käytökseensä on puututtava säännöllisesti, eikä hän  korjaa toimintaansa. Oppilaan käytös häiritsee koko kouluyhteisöä. 

• Oppilaan huono käytös on yleisessä tiedossa hänen toimintansa vuoksi; käyttäytyy huonosti

monella osa-alueella kuten esim. ruokalassa ja käytävillä .

Arvosana 4

Oppilas ei noudata koulun sääntöjä eikä ole koulun kurinpitotoimenpitein ojennettavissa.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Pohjois-Haagan yhteiskoulussa oppilas saa jaksotodistuksen jokaisen jakson päätyttyä. Jaksoluvussa olevat oppiaineet (5 tuntia viikossa) arvioidaan jaksoittain, ja hajautetut aineet (2 tuntia viikossa) arvioidaan kaksi kertaa lukuvuodessa.

Lukuvuoden päätteeksi oppilas saa 7. ja 8. luokalla lukuvuositodistuksen. Siinä on kustakin aineesta arvosana, joka kuvaa oppilaan osaamista suhteessa koko lukuvuoden tavoitteisiin.

Käyttäytymisen arvosanan oppilas saa kaksi kertaa vuodessa.

Kaikki arvosanat näkyvät myös Wilmassa kunkin jakson päätyttyä.

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet