Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Lukuvuoden alussa käydään opettajien kanssa keskustelua arvioinnin periaatteista ja käytänteistä Apollon Yhteiskoulussa ja sovitaan niiden yhtenäisestä tiedottamisesta oppilaille ja huoltajille. Tiedottamisessa hyödynnetään koulun sähköisiä tiedotuskanavia. Aineenopettaja tiedottaa oppiaineensa oppilaita ja huoltajia yleisistä käytänteistä oppiaineen alkaessa kunakin lukuvuonna. Oppiaineen opintokokonaisuuden alkaessa aineenopettaja tiedottaa myös niistä menetelmistä ja näytöistä, johon kurssin arviointi perustuu. Tällä varmistetaan se, että oppilas ja huoltaja tietää, mitä asioita oppilaan tulee minimissään kurssin aikana tehdä ja näin osoittaa osaamistaan. 

Oppiaineiden arvioinnista opettajat keskustelevat aineryhmissä vähintään kerran lukuvuoden aikana. Lukuvuoden päätteeksi arviointiprosessista käydään keskustelua yhteisessä kokouksessa ja se  kirjataan toimintakertomukseen. 


Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Apollon Yhteiskoulussa aineenopettaja tiedottaa oppiaineensa oppilaita ja huoltajia yleisistä käytänteistä oppiaineen alkaessa kunakin lukuvuonna. Oppiaineen opintokokonaisuuksien alkaessa aineenopettaja tiedottaa myös niistä tehtävistä ja kirjallisista kokeista ym, joihin opintokokonaisuuden arviointi perustuu. Tällä varmistetaan se, että oppilas ja huoltaja tietää, mitä asioita oppilaan tulee tehdä opintokokonaisuuden aikana tehdä ja näin osoittaa osaamistaan. Huoltajia ja oppilaita myös kannustetaan kysymään ja olemaan kouluun yhteydessä, mikäli heillä on kysyttävää arviointiin liittyen lukuvuoden aikana 

Opettajan arvioinnista käydään avointa keskustelua oppilaan ja huoltajien kanssa. Opettajat antavat oppilaalle palautetta oppimisestaan myös  suullisesti koulupäivien aikana ja tehtäviä arvioidaan tarvittaessa myös sanallisesti ohjaavan palautteen periaatteiden mukaisesti.  Tiedottamisessa hyödynnetään erityisesti  koulun sähköisiä tiedotuskanavia, mutta Apollon Yhteiskoulu kannustaa myös hyödyntämään henkilökohtaisia keskusteluja niin oppilaiden kuin huoltajien kanssa.

Luokanvalvojat huolehtivat siitä, että oppilaan sekä huoltajan kanssa käydään vähintään kerran vuodessa oppimiskeskustelu. Lukuvuoden aluksi käydään ensin keskustelut niiden oppilaiden asioissa, joilla on tehostetun ja erityisen tuen päätös. Oppimiskeskustelun pohjalta täydennetään myös pedagogiset asiakirjat. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden kohdalla oppimiskeskusteluja järjestetään lukuvuoden aikana tarvittaessa useampia. Seuraavaksi käydään oppimiskeskustelut yleisen tuen oppilaiden asioissa, mikäli aikaisempaan tapaamiseen ei ole aihetta. Keskustelut voidaan järjestää lähitapaamisina tai etäyhteyksien välityksellä. 

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden kohdalla järjestetään myös lukuvuoden päättyessä lukuvuotta koskeva pedagogisen tuen arviointikeskustelu.


Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Apollon Yhteiskoulussa yleiset käyttäytymisen tavoitteet ja arvioinnin kriteerit ovat yhtäläiset. Kriteereistä keskustellaan ja sovitaan vuosittain arviointikokousten yhteydessä. Tavoitteena on, että oppilaat noudattavat Apollon Yhteiskoulun järjestyssääntöjä. Oppilaat ovat osallistuneet niiden laadintaan. Järjestyssäännöt on tiivistettynä Apollon kolmeen tienviittaan. Järjestyssäännöt, Apollon kolme tienviittaa ja käyttäytymisen kriteerit käydään oppilaiden kanssa läpi yhteisesti vähintään lukuvuoden  alussa ja aina tarvittaessa. Huoltajille näistä tiedotetaan vanhempainilloissa ja koulun kotisivuilla.

Apollon kolme tienviittaa :

- Käyttäydy asiallisesti, puhu hyvää työpaikkakieltä

- Tee opettajan antamat tehtävät, noudata opettajan ohjeita.

- Ole ajoissa paikalla, tarvittavat työvälineet mukana.

Arvosanojen kuvaus


Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kehitysvaihe, oppimisvalmiudet, mahdolliset poikkeukselliset tapahtumat tai muutokset elinoloissa. Käyttäytymisen arviointiasteikko on kouluarvosana-asteikko (4-10).


10 

 • oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet. 

 • edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan hyvää käyttäytymistä.

 • on oma-aloitteinen koulutyössään

 • on kaikessa toiminnassaan kohtelias, ystävällinen ja avulia

 • on vastuuntuntoinen työskentelyssään ja ympäristöään kohtaan

 • Pyrkii vaikuttamaan myönteisesti ryhmän ilmapiiriin

 • on aktiivinen, pitkäjänteinen suhtautumisessaan koulunkäyntiin

 • käytös on esimerkillistä myös koulun ulkopuolelle suuntautuvassa koulun toiminnassa 

 • oppilas on saavuttanut kiitettävästi käyttäytymisen tavoitteet.

 • oppilaan käytös on lähes aina tavoitteiden mukaista.

 • hoitaa koulunkäyntinsä oma-aloitteisesti

 • käyttäytyy moitteettomasti

 • on avulias ja huomioi muut ihmiset

 • on kohtelias ja ystävällinen kaikkia kohtaan

 • noudattaa koulussa annettuja sääntöjä ja ohjeita 

 • oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet. 

 • hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen yleensä myönteisesti.

 •  on kielenkäytöltään asiallinen ja kielenkäyttöön on jouduttu puuttumaan vain satunnaisesti.

 • hoitaa koulutyönsä yleensä hyvin

 • käyttäytyy asiallisesti kaikkia kohtaan

 • on rehellinen

 • antaa työrauhan toisille ja huomioi toiset

 • noudattaa pääsääntöisesti koulussa annettuja sääntöjä ja ohjeita

 • ei kiusaa tovereitaan eikä käytä väkivaltaa toisia kohtaan 

7

 • oppilas on saavuttanut tyydyttävästi käyttäytymisen tavoitteet. 

 • hän häiritsee toisinaan opiskelua eikä noudata aina koulun tienviittoja ja järjestyssääntöjä

 • Hänen käytökseensä ja kielenkäyttöönsä on jouduttu toistuvasti puuttumaan puhuttelemalla ja/tai mahdollisesti muilla toimenpiteillä.

 • käyttäytyy joskus epäasiallisesti

 • käytös on valikoivaa

 • pyrkii rehellisyyteen

 • pyrkii noudattamaan koulussa annettuja sääntöjä ja ohjeita 

 • oppilas on saavuttanut kohtalaisesti käyttäytymisen tavoitteet. 

 • hän aiheuttaa häiriötä kouluyhteisössä, rikkoo toistuvasti  järjestyssääntöjä ja on koulukielteinen. 

 • hänen käytöksensä ja kielenkäyttönsä on epäasiallista ja loukkaavaa. 

 • Hänen käytökseensä on puututtu usein kurinpidollisin toimin.

 • häiritsee oppitunteja, ei huomioi muita ja aiheuttaa epäsopua
  käyttäytyminen on epäasiallista

 • saa useita rangaistuksia

 • osallistuu koulukiusaamiseen

 • on luvattomasti poissa koulusta 

 • oppilas on saavuttanut välttävästi käyttäytymisen tavoitteet. 

 • hän rikkoo koulun järjestyssääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti. 

 • hänen käytöksensä ja kielenkäyttönsä on erittäin epäasiallista ja loukkaavaa. 

 • hänen käytökseensä on jouduttu puuttumaan toistuvasti kurinpidollisin toimin. 

 • oppilas tarvitsee valvontaa selviytyäkseen koulutyöstä.

 • oppilas suhtautuu välinpitämättömästi koulun omaisuuteen ja tärvelee ympäristöä

 • ei osaa kontrolloida käytöstään

 • häiritsee tahallisesti ja toistuvasti luokan työskentelyä

 • on yhteistyökyvytön

 • uhkailee, kiusaa ja käyttäytyy väkivaltaisesti

 • vetää muita mukaan huonoon käytökseen

 • on paljon luvattomasti poissa koulusta

 • oppilas ei ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa ja on vaaraksi kouluyhteisölle. 

 • suhtautuu kielteisesti kaikkeen koulun toimintaan

 • ei pysty työskentelemään luokassa tai ryhmässä

 • rikkoo jatkuvasti sääntöjä

 • Koulu on joutunut puuttumaan luvattomiin poissaoloihin. Hylättyä arvosanaa neljä voidaan harkita käytettäväksi luvattomien poissaolojen estäessä arvioinnin. Tällöin arvosanalle annetaan sanallinen lisäselvitys.

S-merkintää voidaan käyttää käyttäytymisen arvioinnissa, jos oppilas ei ole kyennyt osallistumaan opetukseen esimerkiksi terveydellisistä syistä tai muusta painavasta syystä ja numeroarviointia ei voi siksi suorittaa.


Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Apollon Yhteiskoulussa pyritään vahvasti ennaltaehkäisemään hylättyjä suorituksia. Mikäli opettaja huomaa, että oppilas ei ole opintojakson aikana kyennyt osoittamaan osaamistaan edes minimitasolla, josta on opintojakson alkaessa tiedotettu, opettaja keskustelee oppilaan kanssa Opettaja tiedottaa kirjallisesti sekä oppilasta ja huoltajia siitä, miten toimien hylätty arvosana on vältettävissä. Mahdollisesta hylätystä opintokokonaisuudesta tiedotetaan myös koulun pedagogisen tuen ryhmää ja luokanvalvojaa. Oppilaalle järjestetään koulun tukitoimenpiteitä aina tarvittaessa kuten erityisopetusta tai tukiopetusta. Mikäli oppilas saa kaikesta huolimatta oppiaineen opintokokonaisuudesta hylätyn, hän saa osoittaa osaamistaan opettajan opintosuunnitelmassa osoittamalla tavalla. Aikataulu suoritukselle on lukuvuoden aikana joustava ja siinä huomioidaan oppilaan yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne. Oppilas voidaan siirtää  seuraavalle vuosiluokalle, mikäli kyse on yksittäisistä hylätyistä kursseista ja voidaan ajatella hänen pystyvän suorittamaan ne seuraavan vuosiluokan aikana.

Oppilaalle voidaan myös tehdä vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen päätös, mikäli oppilaalle jää lukuvuodelta hylättyjä sen katsotaan  olevan tarkoituksenmukaista ja tukevan oppilaan koulupolkua. Lukuvuoden aikana on oppilaalle kuitenkin täytynyt kertyä kohtuullinen määrä hyväksytysti suoritettuja kursseja, jotta tämä käytänne katsotaan tukevan ja auttavan oppilaan koulupolkua. Päätöksen vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta tekee rehtori pedagogisen tuen ryhmän moniammatillisen käsittelyn jälkeen ja ryhmän suosituksesta.

[1] Perusopetusasetus 11 § 3 mom.
[2] Perusopetusasetus 11 § 3 mom.


Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Yleisen oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden yksilöllisten oppimäärien päättöarvioinnissa käytetään numeroarviointia, jota voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan yksilöllisten oppimäärien päättöarvioinnissa käytetään joko sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää. Arviointimuoto voi vaihdella oppilaskohtaisesti. Jos päättötodistuksessa käytetään numeroarviointia, tulee numeroarviointia käyttää viimeistään seitsemänneltä vuosiluokalta alkaen. Arviointimuodosta (sanallinen, numero tai näiden yhdistelmä) päätetään oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Arvioinnissa käytetään yhteistä päättöarvioinnin todistuspohjaa.


Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisen aineen opiskelussa osoitettu osaaminen otetaan huomioon yhtenä näyttönä oppilaan osaamisesta päättöarvosanaa muodostettaessa. Valinnaisten aineiden tunteina tarjotuista ja suoritetuista opinnoista annetaan päättötodistukseen erillinen arvosana.


Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vuosiluokkien 7-9 todistukset annettaan numeroarvosanoina. Vuosiluokilla 7-9 oppilas saa vähintään lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen numeroarviona. Muista todistuksista ja arvioinneista päätetään koulun opetussuunnitelmassa. Perusopetuksen päättävä oppilas saa päättötodistuksen.

Kaikilla vuosiluokilla oppilas saa lukuvuoden aikana sanallista arviointipalautetta oppimisestaan, osaamisestaan ja edistymisestään. 

Oppilaan kanssa käydään vähintään kerran lukuvuodessa oppimiskeskustelu, johon huoltajat kutsutaan mukaan. Oppilas asettaa lukukauden alussa tavoitteita omalle oppimiselleen opettajan ohjauksella. Oppimiskeskusteluissa hän arvioi omaa oppimistaan ja edistymistään. Oppilaalla on aktiivinen rooli keskustelussa. Opettaja ohjaa oppilasta keskusteluun valmistautumisessa ja antaa oppimiskeskustelussa palautetta oppilaalle oppimisen edistymisestä. 

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltujen oppiaineiden arviointi

Vuosiluokilla 7-9 yleisen oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden yksilöllisten oppimäärien todistukset annetaan numeroarviointina, jota voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan yksilöllisten oppimäärien arvioinnissa vuosiluokilla 7-9 käytetään joko sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää. Arviointimuoto voi vaihdella oppilaskohtaisesti. Arviointimuodosta (sanallinen, numero tai näiden yhdistelmä) päätetään oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).  


Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Erityistä tutkintoa ja siitä annettavia todistuksia ei voi suorittaa Apollon Yhteiskoulussa vaan ne suoritetaan Helsingin kaupungin ylläpitämissä peruskouluissa.

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet