Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Heinolassa perusopetuksessa koulujen yhtenäisiä arvioinnin periaatteita ja käytänteitä ohjaa arvioinnin vuosikello.

LK

VÄLIARVIOINTI

LUKUVUOSIARVIOINTI

TAVOITTEEN ASETTAMINEN JA ITSEARVIOINTI

1.

Väliarviointi oppimiskeskusteluna marras- / joulukuussa,

Kirjaukset Wilmaan sekä oppilaan, että huoltajan ja opettajan osalta.

Lukuvuositodistus sanallinen

Käyttäytymisen arviointi sanallisesti viisiportaisella arviointiasteikolla ja käyttäytymisen arviointilomake annetaan lukuvuositodistuksen liitteenä.

Syys- ja talviloman yhteydessä, sekä oppimiskeskustelussa

2.

Väliarviointi oppimiskeskusteluna marras- / joulukuussa.

Kirjaukset Wilmaan sekä oppilaan, että huoltajan ja opettajan osalta.

Lukuvuositodistus sanallinen

Käyttäytymisen arviointi sanallisesti viisiportaisella arviointiasteikolla ja käyttäytymisen arviointilomake annetaan lukuvuositodistuksen liitteenä.

Syyslukukauden alkaessa asetetaan oma kehittymistavoite. Asetettuja tavoitteita arvioidaan ja asetetaan mahdollisia uusia tavoitteita syys- ja talviloman yhteydessä, sekä oppimiskeskustelussa.

Opettaja suunnittelee ja toteuttaa oppilaan itsearvioinnin sen mukaan, millaisia sisältöjä ja taitoja oppilas on harjoitellut.

3.

Väliarviointi oppimiskeskusteluna marras- / joulukuussa.

Kirjaukset Wilmaan sekä oppilaan, että huoltajan ja opettajan osalta.

Lukuvuositodistus sanallinen

Käyttäytymisen arviointi sanallisesti viisiportaisella arviointiasteikolla ja käyttäytymisen arviointilomake annetaan lukuvuositodistuksen liitteenä

Syyslukukauden alkaessa asetetaan oma kehittymistavoite. Asetettuja tavoitteita arvioidaan ja asetetaan mahdollisia uusia tavoitteita syys- ja talviloman yhteydessä, sekä oppimiskeskustelussa.

Opettaja suunnittelee ja toteuttaa oppilaan itsearvioinnin sen mukaan, millaisia sisältöjä ja taitoja oppilas on harjoitellut.

4.

Väliarviointi oppimiskeskusteluna marras- / joulukuussa.

Kirjaukset Wilmaan sekä oppilaan, että huoltajan ja opettajan osalta.

Lukuvuositodistus

Numeroarviointi

Syyslukukauden alkaessa asetetaan oma kehittymistavoite. Asetettuja tavoitteita arvioidaan ja asetetaan mahdollisia uusia tavoitteita syys- ja talviloman yhteydessä, sekä oppimiskeskustelussa.

Opettaja suunnittelee ja toteuttaa oppilaan itsearvioinnin sen mukaan, millaisia sisältöjä ja taitoja oppilas on harjoitellut.

5.

Väliarviointi oppimiskeskusteluna marras- / joulukuussa.

Kirjaukset Wilmaan sekä oppilaan, että huoltajan ja opettajan osalta.

Lukuvuositodistus

Numeroarviointi

Syyslukukauden alkaessa asetetaan oma kehittymistavoite. Asetettuja tavoitteita arvioidaan ja asetetaan mahdollisia uusia tavoitteita syys- ja talviloman yhteydessä, sekä oppimiskeskustelussa.

Opettaja suunnittelee ja toteuttaa oppilaan itsearvioinnin sen mukaan, millaisia sisältöjä ja taitoja oppilas on harjoitellut.

6.

Väliarviointi oppimiskeskusteluna marras- / joulukuussa.

Kirjaukset Wilmaan sekä oppilaan, että huoltajan ja opettajan osalta.

Lukuvuositodistus

Numeroarviointi

Syyslukukauden alkaessa asetetaan oma kehittymistavoite. Asetettuja tavoitteita arvioidaan ja asetetaan mahdollisia uusia tavoitteita syys- ja talviloman yhteydessä, sekä oppimiskeskustelussa.

Opettaja suunnittelee ja toteuttaa oppilaan itsearvioinnin sen mukaan, millaisia sisältöjä ja taitoja oppilas on harjoitellut.

7.-9. LUOKAT

Välitodistus Numeroarviointi, johon sisältyy oppilaan tiedot, taidot ja työskentely.

Käytös arvioidaan numeroarvioinnilla. 7. lk ja 8. lk

oppimiskeskustelut kevätlukukaudella.

Lukuvuositodistus

Numeroarviointi, joka perustuu kokonaisarvioon oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Arvosanaan sisältyy oppilaan tiedot, taidot ja työskentely.

Täydennetään tarvittaessa sanallisesti. Käytös arvioidaan numeroarvioinnilla. Lyhytvalinnat (B) arvioidaan sanallisesti.

Syyslukukauden alkaessa oppilaat asettavat omat tavoitteensa lukuvuodelle. Tavoitteet kirjataan Wilmaan. Tavoitteiden toteutumista ja mahdollisia uusia tavoitteita arvioidaan oppimiskeskusteluissa oppilaiden valmistamien itsearviointitehtävien avulla. Oppimiskeskusteluihin luokanvalvoja kutsuu oppilaan ja huoltajat.

Formatiivinen arviointi

Oppimiskeskustelut Heinolassa

Oppimiskeskustelu on noin 30 minuutin vuorovaikutteinen keskusteluhetki oppilaan, vanhempien ja opettajan kesken. Alakoulujen osalta oppimiskeskustelut käydään erityisellä arviointiviikolla marras/joulukuun aikana kaikkien kanssa kouluilla vuosittain. Keskusteluun löytyy Wilmasta löytyvä lomakepohja, johon sekä oppilas, huoltaja(t), että opettaja kirjaavat omat näkemyksensä oppilaan opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Keskustelun painopiste on vahvasti oppilaan työskentelytaidoissa/laaja-alaisen osaamisen taidoissa sekä vahvuuksissa ja kehittymiskohteissa. Keskustelun lopuksi kirjataan tavoite, jota kohti oppilas lähtee pyrkimään. Muistiin kirjataan myös, millä tavalla huoltaja(t) voisi tukea oppilasta tavoitteen saavuttamisessa. Alakoulussa oppimiskeskustelu korvaa välitodistuksen.

Yläkoulussa oppimiskeskustelut ajoittuvat vuodenvaihteen jälkeiseen aikaan.

Oppimiskeskustelu on yksi kodin ja koulun yhteistyön muoto. Parhaimmillaan se lisää ymmärrystä kodin ja koulun välillä ja auttaa löytämään oppilaan kannalta parhaimmat toimintatavat, joilla oppimista, kasvua ja kehitystä voidaan tukea.

Tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden kohdalla keskustelut voidaan käydä oppimissuunnitelman ja HOJKSin laadinnan ja seurannan yhteydessä.

Huoltajia tiedotetaan arviointiin liittyvistä periaatteista ja arvioinnin käytänteistä.

Lisäksi arvioinnista kerrotaan lukuvuoden aikana koululla huoltajatapaamisissa. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa arvioinnista Heinolan perusopetuksen Opetussuunnitelman verkkosivulla.

Summatiivinen arviointi

Heinolan perusopetuksessa annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi väliarviointi vuosiluokilla 7.-9. välitodistuksena. Vuosiluokilla 1.-6. toteutettava oppimiskeskustelu on myös osa lukuvuoden aikana toteutettavaa väliarviointia.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Heinolan perusopetuksessa työskentelyn täsmennetyt tavoitteet on kirjattu Heinolan perusopetuksen opetussuunnitelmaan oppiainekohtaisiin tavoitteisiin.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi Heinolassa

1.-3.-luokilla käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti, ja arviointi annetaan lukuvuositodistuksen liitteenä.

Käyttäytymisen taitojen arvioitavat osa-alueet todistuksissa:  

• Osaat ottaa huomioon toiset ihmiset

• Noudatat yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä

• Noudatat hyviä tapoja

Arvioitavat osa-alueet avattuna: 

Noudatat hyviä tapoja 

 • käyttäydyt kohteliaasti 

 • toimit avuliaasti 

 • toimit rehellisesti 

 • kielenkäyttösi ja tapasi puhua on toisia kunnioittavaa 

 • käyttäydyt asiallisesti ja tilanteeseen sopivasti kaikissa koulun tapahtumissa 

Noudatat yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä 

 • noudatat koulun järjestyssääntöjä 

 • sitoudut sovittuihin toimintatapoihin 

 • toimit annettujen ohjeiden mukaisesti 

 • otat vastuuta yhteisten asioiden hoidosta 

 • olet ajoissa paikalla 

Osaat ottaa huomioon toiset ihmiset 

 • hyväksyt erilaisuutta 

 • et kiusaa 

 • olet ystävällinen 

 • tuet toiminnallasi työrauhaa 

 • huolehdit oma-aloitteisesti ja vastuullisesti kouluympäristön viihtyvyydestä 

Käyttäytymisen arvioinnissa käytetään viisiportaista arviointiasteikkoa:

 • Osaat erinomaisesti 

 • Osaat hyvin 

 • Osaat 

 • Tarvitset harjoitusta 

 • Tarvitset paljon harjoitusta 

Viisiportaisen asteikon ääripäät ja keskitaso on kuvattu seuraavasti: 

Osaat erinomaisesti 

Oppilas osaa edellä kuvatut käyttäytymisen taidot erittäin hyvin. Hän on esimerkillinen toiminnassaan ja kannustaa muitakin käyttäytymään ja työskentelemään hyvin.  

Osaat  

Oppilas osaa edellä kuvatut käyttäytymisen taidot. Joissakin näistä hänen toimintansa on vaatinut keskustelua ja ohjausta, mutta hän on kyennyt kehittämään toimintaansa arviointijakson aikana.  

Tarvitset paljon harjoitusta 

Oppilas tarvitsee vielä paljon harjoittelua edellä kuvatuissa käyttäytymisen taidoissa. Hänen toimintaansa on pitänyt puuttua useasti. Hän tarvitsee vielä paljon opastusta ja ohjausta. 

4.-9. -luokilla käyttäytyminen arvioidaan numeroasteikolla 4-10. Ohessa on kuvaus kuhunkin arvosanaan liittyen:

ERINOMAINEN 10

Kiitettävän käyttäytymisen lisäksi oppilas osoittaa erityistä kykyä toimia työyhteisön yhteishengen ja ilmapiirin kohentajana. Oppilas ottaa esimerkillisesti huomioon toiset ja ympäristön.

KIITETTÄVÄ 9 Oppilas on kohtelias ja myönteisesti asennoitunut sekä ystävällinen ja auttavainen. Oppilas ei myöhästele ja tekee tehtävänsä vastuuntuntoisesti ja oma-aloitteisesti. Hänellä ei ole laiminlyöntejä tai rikkomuksia. Oppilas ottaa yleensä huomioon toiset ja ympäristön.

HYVÄ 8 Oppilas käyttäytyy enimmäkseen moitteettomasti, mutta vaatii joskus huomauttamista. Suullinen ojennus tehoaa. Oppilas myöhästelee jonkin verran ja tehtävät ovat joskus tekemättä. Oppilaan asenne kouluun on kuitenkin enimmäkseen myönteinen. Oppilas ottaa yleensä huomioon toiset ja ympäristön.

TYYDYTTÄVÄ 7 Oppilaalla on ajoittain vastahankainen ja torjuva asenne kouluun ja työyhteisöön. Hän myöhästelee, laiminlyö tehtäviään eivätkä opiskeluvälineetkään aina ole mukana. Oppilas ottaa huomioon toiset ja ympäristön vaihtelevasti.

KOHTALAINEN 6 Oppilaan käyttäytymisessä on usein huomauttamista ja häntä on jouduttu toistuvasti rankaisemaan. Hänen asenteensa on kielteinen ja välinpitämätön. Oppilas ottaa huomioon toiset ja ympäristön harvoin.

VÄLTTÄVÄ 5 Oppilaan käyttäytyminen on huonoa ja jatkuvasti häiritsevää. Hänellä on lukuisia rangaistuksia, luvattomia poissaoloja ja kotitehtävien laiminlyöntejä. Oppilas ei ota huomioon toisia eikä ympäristöä.

HYLÄTTY 4 Oppilas on syrjäytynyt kouluyhteisöstä täysin. Hänen käyttäytymisessään on erittäin vakavia häiriöitä.

Käyttäytymisen arvioinnin periaatteet tulee kuvata oppilaille ja huoltajille säännöllisesti.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Heinolan perusopetuksessa erillinen näyttömahdollisuus tarjotaan vähintään kaksi kertaa, joista toinen koulun työpäivien aikana. Oppilasta ja huoltajaa on tiedotettava riittävän varhain mahdollisesta luokalle jättämisestä, jotta oppilaalla on mahdollisuus suorittaa erillisiä näyttöjä.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Heinolan perusopetuksessa yleisen ja tehostetun tuen oppilaalle opinto-ohjelma kirjataan oppimissuunnitelmaan ja erityisen tuen oppilaan opintokokonaisuudet kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Heinolassa lyhytvalinnat arvioidaan sanallisesti (kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty) ja pitkät valinnat arvioidaan erillisellä numeroarvioinnilla päättötodistukseen. Syventävät taide- ja taitoaineet jatkavat muuten 7. luokalla päättyviä taide- ja taitoaineita, joten niistä tulee yksi arvosana päättötodistukseen.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Heinolan perusopetuksessa yksilöllistetystä oppimäärästä annetaan tähtimerkinnällä varustettu numeroarvosana. Heinolan perusopetuksessa kirjataan todistuksen lisätietoja-kohtaan, oppilas, on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Heinolan perusopetuksessa taide- ja taitoaineen valinnaisaineen arvioinnin vaikutus oppiaineen arvosanaan arvioidaan päättöarvioinnin kriteereiden mukaan.

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Heinolan perusopetuksessa valinnaisten aineiden arvioinnin vaikutus oppiaineen arvosanaan arvioidaan päättöarvioinnin kriteereiden mukaan.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Heinolan perusopetuksessa käytetään sanallista arviointia vuosiluokilla 1-3 ja numeroarviointia vuosiluokilla 4-9. Yksilöllistetystä oppimäärästä annetaan arviointi samalla periaatteella, mutta tähtimerkinnällä varustettuna.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Heinolan perusopetuksessa tiedotetaan huoltajia varhain mahdollisuudesta jättää arvosana pois ja saada päättötodistukseen hyväksytty-merkintä valinnaisena aineena opiskeltavasta A2- tai B2-kielestä.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Heinolan perusopetuksessa oppimäärän tai sen osan voi suorittaa muun opetuksen yhteydessä. Järjestelyistä sovitaan kussakin tapauksessa erikseen näytön vastaanottavan koulun kanssa.

Paikallisesti päätettävät asiat

Heinolan paikalliset täsmennykset ko. asioihin löytyvät opetussuunnitelman luvun 6 sisältä kunkin asian kohdalta.

ePerusteet