Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Hämeenkyrön perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman muutokset lukuun 6 (Sivistyslautakunta 27.5.2020 §58, HMKDno-2020-169)

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen arvioinnista ja sen eri muodoista tiedotetaan niin oppilaita kuin huoltajiakin lukuvuoden alussa tiedotteella. Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja arvioimaan oppimistaan ja sen edistymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä oman kehitystasonsa mukaan.

Arviointipalautetta annetaan käytössä olevalla hallinto-ohjelmalla (esim. Wilma) henkilökohtaisen palautekeskustelun lisäksi. Keskustelu on osa arviointia, joka ohjaa oppilaan opiskelua kohti tavoitteita. Osaamisen tasoa kuvataan lukuvuositodistuksessa. Arviointipalautetta voidaan antaa myös arviointikeskustelussa, joka käydään opettajan, oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa.

Päättöarviointivaiheessa oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee esitellä arvosanan määräytymisperusteet ja erityisesti päättöarvioinnin kriteerit. Muista arviointiin liittyvistä tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodoista ja ajankohdista sekä arviointiin liittyvästä muusta yhteistyöstä huoltajien kanssa koulu päättää lukuvuosisuunnitelmassaan.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti vuosiluokilla 1 - 2. Arvioinnin kohteina ovat hyvät tavat, sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen, yhteistyö ja muiden ihmisten sekä ympäristön huomioiminen. Käyttäytyminen arvioidaan väli- ja lukuvuosiarvioinnin yhteydessä erillisenä liitteenä vuosiluokilla 1 - 2.

Vuosiluokilla 3 - 9 käyttäytyminen arvioidaan väli- ja lukuvuositodistuksen yhteydessä numeroasteikolla 4 - 10. Käyttäytymisen arviota ei merkitä päättötodistukseen.

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet luokilla 1 - 9:

 

Hyvien tapojen noudattaminen

Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

Yhteistyö ja muiden huomioiminen

Ympäristön ja yhteisen hyvän huomioiminen

 ERINOMAINEN (10)

(Aina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Käytöksesi muita kohtaan on ystävällistä, ymmärtäväistä ja kohteliasta.

*Luot ja ylläpidät myönteistä toimintakulttuuria.

*Pyrit totuuteen ja sinulla on rohkeutta puolustaa hyvää.

*Suhtaudut koulunkäyntiin erittäin myönteisesti ja pitkäjänteisesti.

 *Noudatat koulun sääntöjä ja henkilökunnan ohjeita.

*Osaat mukauttaa käytöksesi oma-aloitteisesti tilanteeseen sopivaksi.

*Edistät omalla käytökselläsi hyvien tapojen mukaisia käytäntöjä.

*Hyvän käytöksesi taustalla ei ole hyödyntavoittelua.

 *Teet yhteistyötä toiset huomioiden.

*Sinulla on erittäin hyvät vuorovaikutustaidot.

*Kielenkäyttösi on asiallista.

*Tunnet oikeutesi ja velvollisuutesi ja toimit niiden mukaisesti.

*Uskallat puuttua kiusaamiseen.

 *Kunnioitat omaa ja toisten työtä ja osaat antaa kannustavaa palautetta.

*Kannat vastuuta yhteisistä asioista.

*Kannat omatoimisesti vastuuta ympäristöstäsi ja edistät toiminnallasi ympäristön hyvinvointia.

 KIITETTÄVÄ (9)

(Lähes aina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Käytöksesi muita kohtaan on ystävällistä, ymmärtäväistä ja kohteliasta.

*Edistät toiminnallasi myönteistä toimintakulttuuria.

*Pyrit totuuteen ja toimit oikeuden mukaisesti.

*Suhtaudut koulunkäyntiin myönteisesti ja pitkäjänteisesti.

 *Noudatat koulun sääntöjä ja henkilökunnan ohjeita.

*Käyttäydyt tilanteen edellyttämällä tavalla.

*Noudatat yhteisesti sovittuja toimintatapoja.

*Hyvän käytöksesi taustalla ei ole hyödyntavoittelua.

 *Teet yhteistyötä kaikkien kanssa.

*Käyttäydyt useimmiten itseäsi ja muita arvostaen.

*Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot.

*Kielenkäyttösi on asiallista.

*Tunnet oikeutesi ja velvollisuutesi ja toimit useimmiten niiden mukaisesti.

 *Kunnioitat omaa ja toisten työtä.

*Otat usein vastuuta yhteisistä asioista.

*Kannat omatoimisesti vastuuta ympäristöstäsi.

 HYVÄ (8)

(Yleensä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Käytöksesi muita kohtaan on useimmiten ystävällistä, ymmärtäväistä ja kohteliasta.

*Ylläpidät myönteistä toimintakulttuuria.

*Pyrit pääsääntöisesti totuuteen ja toimit oikeudenmukaisesti.

*Suhtaudut koulunkäyntiin yleensä myönteisesti ja pitkäjänteisesti.

 *Noudatat koulun sääntöjä ja henkilökunnan ohjeita lähes poikkeuksetta.

*Käyttäydyt yleensä tilanteen edellyttämällä tavalla.

*Noudatat pääsääntöisesti yhteisesti sovittuja toimintatapoja.

 *Yhteistyö onnistuu sinulta useimpien kanssa.

*Käyttäydyt yleensä itseäsi ja muita arvostaen.

*Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot.

*Kielenkäyttösi on pääosin asiallista.

*Tunnet oikeutesi ja velvollisuutesi ja haluat toimia niiden mukaisesti.

 *Kunnioitat yleensä

omaa ja toisten työtä.

*Otat vastuuta yhteisistä asioista.

*Kannat vastuuta ympäristöstäsi.

 TYYDYTTÄVÄ (7)

(Vaihtelevasti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Sinulla on toisinaan vaikeuksia käyttäytyä ystävällisesti ja kohteliaasti muita kohtaan.

*Toimintasi ei aina tue myönteistä ilmapiiriä.

*Sinun on joskus vaikea pysyä totuudessa ja toimia oikeudenmukaisesti.

*Suhtaudut koulunkäyntiin vaihtelevasti, etkä jaksa aina suhtautua kouluhommiin pitkäjänteisesti.

 *Sinulla on lieviä vaikeuksia noudattaa koulun sääntöjä ja henkilökunnan ohjeita.

*Käyttäytyminen tilanteen vaatimalla tavalla on sinulle toisinaan haastavaa.

*Noudatat vaihtelevasti yhteisesti sovittuja toimintatapoja.

*Olet käynyt joitakin kertoja kasvatuskeskusteluja.

 *Yhteistyö muiden kanssa onnistuu vaihtelevasti.

*Käyttäydyt toisinaan välinpitämättömästi itseäsi ja muita kohtaan.

*Sinulla on kehitettävää vuorovaikutustaidoissa.

*Aikuisen täytyy toisinaan ohjata kielenkäyttöäsi asiallisempaan suuntaan.

*Tunnet oikeutesi, Mutta unohdat usein velvollisuutesi.

*Olet kiusannut muita.

 *Asenteesi omaa ja toisten työtä kohtaan on usein negatiivista.

*Otat pyydettäessä vastuuta.

*Et juurikaan kanna vastuuta ympäristöstäsi.

KOHTALAINEN (6)

(Joskus)

 *Sinulla on vaikeuksia käyttäytyä ystävällisesti ja kohteliaasti muita kohtaan.

*Toimintasi ei yleensä tue myönteistä ilmapiiriä.

*Sinun on vaikea pysyä totuudessa ja toimia oikeudenmukaisesti.

*Koulunkäynti ei aina huvita sinua ja annat sen myös näkyä toiminnassasi.

 *Sinulle on vaikea toimia koulun sääntöjen ja henkilökunnan ohjeiden mukaisesti.

*Käyttäytyminen tilanteen edellyttämällä tavalla on sinulle usein haastavaa.

*Toimit usein yhteisesti sovittujen toimintatapojen vastaisesti.

*Sääntöjen rikkomusten takia olet saanut jälki-istuntoa.

 *Yhteistyö muiden kanssa on toistuvasti sinulle vaikeaa.

*Käyttäytymisesi ja kielenkäyttösi on usein välinpitämätöntä.

*Asiallinen keskustelu kanssasi etenkin hankalissa tilanteissa on haastavaa.

*Tunnet oikeutesi, mutta unohdat usein velvollisuutesi.

*Kiusaamiseesi on jouduttu toistuvasti puuttumaan.

 *Asenteesi omaa ja toisten työtä kohtaan on usein negatiivista.

*Otat haluttomasti vastuuta yhteisistä asioista.

*Toimit haitallisesti ympäristössäsi.

 VÄLTTÄVÄ (5)

(Harvoin)

 *Käyttäytymisesi heikentää muiden kouluviihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta.

*Sinulla on suuria vaikeuksia toimia ystävällisesti ja oikeudenmukaisesti muita kohtaan.

*Koulunkäynti ei huvita sinua ja se näkyy toiminnassasi.

 *Sinulla on suuria vaikeuksia toimia koulun sääntöjen ja henkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

*Käyttäytyminen tilanteen edellyttämällä tavalla on sinulle vaikeaa.

*Toimit yhteisesti sovittujen toimintatapojen vastaisesti.

*Olet usein kurinpidollisten toimenpiteiden kohteena.

 *Vaikeutat toiminnallasi yhteistyön sujumista.

*Käytöksesi ja kielenkäyttösi on välinpitämätöntä.

*Asiallinen keskustelu kanssasi on vaikeaa.
*Jätät usein hoitamatta velvollisuutesi koululaisena.

 *Asenteesi omaa ja toisten työtä kohtaan on negatiivista.

*Suhtaudut piittaamattomasti yhteisiin asioihin.

*Turmelet ympäristöäsi.

HYLÄTTY (4)

*Käyttäytymisesi vaarantaa muiden turvallisuuden.

*Asiallisesti keskusteleminen on sinulle mahdotonta.

*Et toimi koulun sääntöjen ja henkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

*Käytöksesi on aina epäkohteliasta.

*Yhteistyö muiden kanssa ei onnistu.

*Jätät velvollisuutesi hoitamatta.

*Et kunnioita omaa ja toisten työtä.

*Turmelet ympäristöäsi.

*Et kunnioita lainkaan ympäristöäsi.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa tai näytössä osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Suoritusmahdollisuus on viimeistään heinäkuun viimeisenä arkipäivänä. Tällöin lukuvuositodistukseen tehdään ehdollinen päätös, jossa on mainittu ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa tai näytössä on vuosiluokalta siirtymisen edellytys.

Ehtoja pyritään välttämään tukitoimilla.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Hämeenkyrön kunnassa vuosiluokkiin sitomatonta opetusta (VSOP) voidaan järjestää yksittäisille oppilaille tai luokille 1 – 2 (Opintokokonaisuudet liitteenä). Se on yksilöllisen opinnoissa etenemisen mahdollistava järjestely ja antaa joustoa edetä opinnoissa tavallista nopeammin tai hitaammin.

Vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta tehdään hallinnollinen päätös. Yksittäiselle oppilaalle se voidaan tehdä POL 18 §:n pohjalla tai erityisen tuen päätöksellä. Oppilaan tulee noudattaa ikätason mukaista Hämeenkyrön kunnan tuntijakoa. Jos siitä poiketaan, tulee se perustua POL 18 §:n tai erityisen tuen päätökseen.

Jokaiselle vuosiluokkiin sitomatonta opetusta saavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma tai opinto-ohjelma. Opintokokonaisuudet muodostetaan Hämeenkyrön kunnan yleisopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan. Vuosiluokan tavoitteet on suoritettu, kun tiedot ja taidot on saavutettu numerolla viisi tai vähintään välttävästi sanallisesti arvioiden.

VSOP:ssa oppimista arvioidaan säännöllisesti. Väliarviointi voidaan suorittaa myös arviointikeskusteluna. Lukuvuoden päätteeksi annetaan lukuvuositodistus.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Valinnaisten aineiden arvioinnissa noudatetaan Opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arvioinnissa noudatetaan Opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä. Niiden valinnaisainekurssien osalta, joiden arviointi on sanallista eli nk. lyhytkurssien vaikutuksesta päättöarviointiin, määritellään tarkemmin ao. valinnaisaineen opetussuunnitelman tavoitteiden arviointia käsittelevässä kohdassa.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Sen lukuvuoden alussa, jolloin päättöarviointi suoritetaan, oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa opetuksen tavoitteista, arvioinnin periaatteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Hämeenkyrössä päättöarviointi ajoittuu oppiaineesta ja paikallisista opetussuunnitelmaratkaisuista riippuen vuosiluokille 7, 8, tai 9.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta, ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Vähintään kahden vuosiviikkotunnin yhtenäisen kokonaisuuden muodostavat valinnaiset aineet arvioidaan numerolla. Alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli tällöin on kyse jonkin yhteisen aineen syventävistä tai soveltavista opinnoista, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettu. Arvosanaa ei siis muodosteta aiempien arvosanojen keskiarvosta. Mikäli oppilas on vapautettu jonkin oppiaineen opetuksesta, tätä oppiainetta ei arvioida. Yksilöllisten oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota.

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Hämeenkyrön kunnassa vuosiluokilla 1-2 arviointi on sanallista. Vuosiluokilla 3-9 käytetään numeroarviointia. Numeroarviointia voidaan aina täydentää sanallisella arvioinnilla.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Hämeenkyrön kunnassa vuosiluokilla 1-2 pidetään arviointikeskustelu marras-tammikuussa ja sanallinen lukuvuositodistus annetaan kevätlukukauden lopussa. Vuosiluokilla 3-9 annetaan numerotodistus väliarviointina sekä lukuvuositodistuksena. Numeroarviointia voidaan aina täydentää sanallisella arvioinnilla.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet