Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Halsuan yhtenäiskoulun arviointisuunnitelma

Halsuan yhtenäiskoulussa on päätetty arviointiuudistuksen myötä toteuttaa jokaisen vuosiluokan alussa, elo-syyskuun aikana huoltajille suunnattu ns. aloitusinfo. Tämän tarkoituksena on tiedottaa huoltajia tulevan lukuvuoden tavoitteista, työskentely- ja toimintatavoista, luokan ja koulun säännöistä ja lukuvuoden aikana tapahtuvasta summatiivisesta ja formatiivisesta arvioinnista kuin myös lukuvuositodistuksen arvioinnista.

Vuosiluokkien 7-9 oppilaat saavat syylukukauden päättyessä välitodistuksen.

Halsuan perusopetuksessa tärkeänä osana lukuvuoden aikaista arviointia ovat osaamiskeskustelut, joissa korostuu kodin ja koulun välinen yhteistyö. Huoltajien kanssa on tärkeää keskustella koulutyön etenemisestä, tavoitteista ja arviointikäytänteistä. Opettajan/luokanohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut edistävät keskinäistä luottamusta ja välittävät tietoa oppilaan tilanteesta. Jos oppilas vetoaa omaan oikeuteensa olla osallistumatta osaamiskeskusteluun, keskustelu voidaan käydä huoltajan ja luokanohjaajan ja - opettajan kesken. Osaamiskeskustelun myötä saatu tieto auttaa opettajaa suuntaamaan opetustaan oppilaan tarpeen mukaan. Vuosiluokkien 1-9 osaamiskeskustelut toteutetaan lukuvuosittain tammikuussa. Osaamiskeskustelut pohjautuvat oppilaan itsearviointiin, huoltajan näkemyksiin ja opettajan huomioihin oppilaan oppimisesta ja edistymisestä.

Jokaisen lukuvuoden päättyessä annetaan vuosiluokilla 1-3 sanallinen lukuvuositodistusVuosiluokilla 4-8 oppilas saa numeroarvioinnin osaamisestaan.

Yhdeksännen vuosiluokan päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen suoritettuaan hyväksytysti kaikki hänen opinto-ohjelmaansa kuuluneet oppiaineet.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Halsuan perusopetuksen yhteiset käyttäytymisen tavoitteet ovat:

  • Noudatan Halsuan yhtenäiskoulun sääntöjä ja toimintatapoja arjessa ja juhlassa.

  • Noudatan hyviä tapoja: tervehdin, kiitän, pyydän ja annan anteeksi, hyvästelen, autan tarvittaessa, käytän asiallista kieltä ja maltan odottaa vuoroani.

käyttäytyminen

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet