Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Alakoulujen arviointi

Euran kunnan alakouluissa siirrytään 1.8.2020 alkaen lukuvuosiarvointiin, jossa keväällä annetaan paperinen todistus lukuvuoden tavoitteiden saavuttamisesta sekä järjestetään syyslukukaudella arviointikeskustelu (oppimiskeskustelu) huoltajien ja oppilaan kanssa (LIITE 7).

 

Lukuvuositodistuksessa sanallinen arviointi annetaan luokka-asteille 1-2. Kolmannesta luokasta alkaen siirrytään numeroarviointiin. Numeroarvio annetaan kaikissa aineissa. Työskentely arvioidaan osana oppiainetta. Käyttäytymisen arviointi annetaan liitteenä 1-2 luokkien oppilaille. Muiden oppilaiden käyttäytyminen arvioidaan numerona.

 

Arviointikeskustelut järjestetään pääsääntöisesti ennen joululomalle siirtymistä (LIITE 7) kaikilla luokka-asteilla. Keskusteluun on pääsääntöisesti varattava oppilasta kohden aikaa noin 30 min. Lukukauden aikana on lisäksi annettava realistista palautetta oppilaan etenemisestä opinnoissaan. Ennen joulua käytävä keskustelu on ikään kuin tilannearvio saavutetuista tavoitteista.

 

LIITE 7: Oppimiskeskustelun pohjaksi

LIITE 8: Perusopetuksen todistusmallit

Yläkoulun arviointi

Euran yhteiskoulussa oppiaineet opiskellaan ja arvioidaan kursseittain. Kurssiarvosanat näkyvät Wilmassa. Käyttäytyminen arvioidaan numerolla. Lukuvuoden päättyessä oppilas saa lukuvuositodistuksen, jossa näkyvät kaikkien lukuvuoden aikana suoritettujen kurssien arvioinnit. Perusopetuksen päättyessä oppilas saa päättötodistuksen.

Kaikille 7.luokan oppilaille ja huoltajille tarjotaan mahdollisuutta oppimiskeskusteluun. Tarvittaessa oppimiskeskustelu järjestetään myös 8. ja 9. luokan oppilaille ja huoltajille.

Päättöarviointi

 • Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, joka on saavuttanut perusopetuksen koko oppimäärän tavoitteet vähintään arvosanan 5 edellyttämän osaamisen mukaisesti

 • Tehdään vuosiluokkien 7-9 aikana osoitetun osaamisen perusteella

 • Suhteessa oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin

 • Käyttäen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin kriteereitä

Päättöarvosana

 • Kaikki opetussuunnitelman perusteissa määritellyt oppiaineen oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit vuosiluokilta 7-9 huomioidaan

 • Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta

 • Työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan

 • Summatiivista, toteavaa, kokoavaa

 • Oppilasta opettanut opettaja tai oppilasta opettaneet opettajat yhdessä

 • Näyttöjen arviointi tulee dokumentoida

 • Muodostetaan, kun oppiaineen oppimäärän opetus päättyy

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

1.–2. – luokkien sanallinen arviointi (rasti ruutuun) on viisiportainen ja alkaa kohdasta kiitettävästi (9)

Tavoite saavutettu

1.

Muiden ihmisten huomioon ottaminen

2.

Tavaroista ja työskentely-ympäristöstä huolehtiminen

3.

Ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen

erinomaisesti

(10)

Edistät työrauhan syntymistä ja rakennat myönteistä ilmapiiriä koulussa.

 

Käyttäydyt kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti.

 

Annat kannustavaa palautetta toisen töistä.

 

Huolehdit aina hienosti omista ja yhteisistä tavaroista.

Autat ja kannustat myös muita tavaroiden huolehtimisessa ja työskentely-ympäristön järjestämisessä.

 

Noudatat esimerkillisesti annettuja ohjeita ja sääntöjä.

kiitettävästi

(9)

Annat työrauhan ja otat muiden mielipiteet huomioon.

 

Olet avulias, yhteistyöhaluinen ja kohtelias.

 

Osaat antaa rakentavaa palautetta toisten töistä.

 

Huolehdit hienosti omista ja yhteisistä tavaroista.

Pulpettisi ja työskentely-ympäristösi on aina siisti.

Naulakossa vaatteesi ja muut tavarat ovat aina omilla paikoillaan.

 

Noudatat säännöllisesti annettuja ohjeita ja sääntöjä.

Hyvin

(8)

Osaat yleensä antaa työrauhan ja tulet toimeen kaikkien kanssa.

 

Olet kielenkäytössäsi asiallinen ja kohtelias.

 

Et kiusaa muita sanoin etkä teoin.

Huolehdit yleensä omista ja yhteisistä tavaroista.

Pulpettisi ja työskentely-ympäristösi on yleensä siisti.

Naulakossa vaatteesi ja muut tavarat ovat omilla paikoillaan.

Noudatat yleensä annettuja ohjeita ja sääntöjä.

Tyydyttävästi

(7)

Häiritset työrauhaa ja/tai kielenkäyttösi on ajoittain epäasiallista.

 

Sinulla on toisinaan vaikeuksia yhteistyössä muiden kanssa.

Huolehdit vaihtelevasti omista ja yhteisistä tavaroista.

Pulpettisi ja työskentely-ympäristösi on ajoittain sekainen.

Naulakossa vaatteesi ja muut tavarat eivät aina ole omilla paikoillaan.

Sinua joudutaan toistuvasti muistuttamaan ohjeiden ja sääntöjen noudattamisesta.

kohtalaisesti

(6)

Häiritset opetusta ja työrauhaa.

 

Olet epäystävällinen ja epäkohtelias.

 

Yhteistyö muiden kanssa tuottaa sinulle jatkuvasti vaikeuksia tai toisinaan kiusaat muita.

Olet välinpitämätön omien ja yhteisten tavaroiden suhteen.

Pulpettisi ja työskentely-ympäristösi on epäjärjestyksessä.

Tarvitset aikuisen tukea tavaroista huolehtimiseen.

Rikot yhteisesti sovittuja ohjeita ja sääntöjä, vaikka ymmärrät niiden merkityksen.

välttävästi

(5)

Häiritset opetusta jatkuvasti.

 

Olet  yhteistyöhaluton.

 

Käyttäydyt muita kohtaan röyhkeästi ja/tai väkivaltaisesti (kiusaat).

 

 

 

Et huolehdi omista tai yhteisistä tavaroista.

 Sotket työskentely-ympäristöäsi.

 

Rikot ohjeita ja sääntöjä etkä piittaa yhteisistä sopimuksista.

Käyttäydyt, kuten säännöt eivät koskisi sinua.

hylätty

(4)

Vaikeutat toisten työskentelyä.

 

Olet aggressiivinen ja/tai loukkaat jatkuvasti toisten oikeuksia (kiusaat).

 

Olet tarkoituksellisesti epäkohtelias.

 

Tärvelet tahallisesti omaa ja muiden omaisuutta ja ympäristöäsi.

 

Rikot ohjeita ja sääntöjä etkä piittaa yhteisistä sopimuksista ja/tai aiheutat toiminnallasi vaaratilanteita ja/tai vahingoitat toisia tai yhteistä omaisuutta.

 

ePerusteet