Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma

Maakunnallinen arviointikulttuuri

Arviointi perustuu aina opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja maakunnallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Arviointi toteutetaan maakunnassa yhtenäisin periaattein, jolloin oppilaat ovat samanarvoisessa asemassa. Maakunnalliset painopisteet yrittäjämäinen toimintatapa ja osallisuus huomioidaan arvioinnissa.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma

Maakunnallisen opetussuunnitelman opintojen aikaisen arvioinnin periaatteita ja toteuttamisesimerkkejä sisältävässä taulukossa on esitelty formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin keinoja. Niiden kesto ja toteuttamistapa voivat vaihdella.

Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden ja huoltajien tiedossa. Opettaja tiedottaa oppilaita ja huoltajia lukukausien, oppimisjaksojen tai oppimiskokonaisuuksien alussa käyttämistään arviointitavoista ja -kriteereistä. Arvioinnista tiedottamisen muodot ja käytännön toteutus linjataan kuntakohtaisesti.

Opintojen aikaisen monipuolisen arvioinnin toteuttamiskäytänteitä

Opintojen aikaisen monipuolisen arvioinnin toteuttamiskäytänteitä


Arviointi oppimisprosessin aikana

Arviointi oppimisprosessin aikana

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma

Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet

Oppilas oppii:

 • noudattamaan koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita

 • käyttäytymään kohteliaasti, ystävällisesti, suvaitsevaisesti ja auttavaisesti muita kohtaan

 • käyttäytymään tilanteeseen sopivalla tavalla

 • antamaan työrauhan

 • toimimaan kouluyhteisössä rakentavasti

 • käyttämään asiallista ja tilanteeseen sopivaa kieltä

 • työskentelemään erilaisissa ryhmissä.

Käyttäytymisestä annettavan arvosanan kriteerit

ARVOSANA

KRITEERIT

10 erinomainen

 • Oppilas noudattaa koulun sääntöjä.

 • Oppilas käyttäytyy esimerkillisen kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita kohtaan.

 • Oppilas käyttäytyy esimerkillisen oikeudenmukaisesti ja suvaitsevaisesti muita kohtaan.

 • Oppilas sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä ja edistää yhteistä työskentelyä.

 • Oppilas edistää työrauhaa.

 • Oppilaan kielenkäyttö on esimerkillistä.

 • Oppilas luo käytöksellään ympärilleen myönteistä ilmapiiriä.

 • Oppilaaseen ei ole kohdennettu kasvatuksellisia toimia (kirjattu kasvatuskeskustelu, jälki-istunto), opetuksen epäämistä tai kurinpidollisia toimia (kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen).

9 kiitettävä

 • Oppilas noudattaa koulun sääntöjä.

 • Oppilas käyttäytyy kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita kohtaan.

 • Oppilas käyttäytyy oikeudenmukaisesti ja suvaitsevaisesti muita kohtaan.

 • Oppilas sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä.

 • Oppilas antaa toisille työrauhan.

 • Oppilaan kielenkäyttö on asiallista.

 • Oppilaaseen on voitu kohdentaa yksittäinen kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto, mutta ei opetuksen epäämistä tai kurinpidollisia toimia (kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen). Oppilas on muuttanut käyttäytymistään ohjattuun suuntaan

8 hyvä

 • Oppilas noudattaa koulun sääntöjä.

 • Oppilas sopeutuu yleensä työhön erilaisissa ryhmissä.

 • Oppilas antaa toisille yleensä työrauhan.

 • Oppilas käyttäytyy ystävällisesti muita kohtaan.

 • Oppilaan kielenkäyttö on yleensä asiallista.

 • Oppilaaseen on voitu kohdentaa kasvatuksellisia toimia (kirjattu kasvatuskeskustelu, jälki-istunto), mutta ei opetuksen epäämistä tai kurinpidollisia toimia (kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen). Oppilas on muuttanut käyttäytymistään ohjattuun suuntaan.

7 tyydyttävä

 • Oppilaalla on vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa.

 • Oppilas häiritsee joskus työrauhaa.

 • Oppilaalla on jonkin verran ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä.

 • Oppilaalla on joskus vaikeuksia ottaa toiset huomioon.

 • Oppilaan kielenkäyttö vaatii ohjausta.

 • Oppilaan käyttäytymistä joudutaan ohjeistamaan.

 • Oppilaaseen on voitu kohdentaa kasvatuksellisia toimia (kirjattu kasvatuskeskustelu, jälki-istunto) tai opetuksen epäämistä, mutta ei kurinpidollisia toimia (kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen). Oppilas on muuttanut käyttäytymistään ohjattuun suuntaan.

6 kohtalainen

 • Oppilaalla on vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa.

 • Oppilaalla on ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä.

 • Oppilaalla on vaikeuksia ottaa toisia huomioon.

 • Oppilas häiritsee toistuvasti työrauhaa.

 • Oppilaan kielenkäyttö vaatii usein ohjausta.

 • Oppilaan käyttäytymistä joudutaan ohjeistamaan toistuvasti.

 • Oppilaaseen on kohdennettu kasvatuksellisia toimia (kirjattu kasvatuskeskustelu, jälki-istunto), opetuksen epäämistä tai kurinpidollisia toimia (kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen). Oppilas on muuttanut käyttäytymistään ohjattuun suuntaan.

5 välttävä

 • Oppilaalla on usein vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa.

 • Oppilaalla on ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä.

 • Oppilas ei anna toisille työrauhaa.

 • Oppilas ei osaa ottaa toisia huomioon.

 • Oppilaan kielenkäyttö on asiatonta.

 • Oppilaan käyttäytymistä joudutaan ohjeistamaan jatkuvasti.

 • Oppilas käyttäytyy välinpitämättömästi.

 • Oppilaaseen on kohdennettu useita kasvatuksellisia toimia (kirjattu kasvatuskeskustelu, jälki-istunto), opetuksen epäämistä tai kurinpidollisia toimia (kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen). Oppilas ei ole muuttanut käyttäytymistään ohjattuun suuntaan.

4 hylätty

 • Oppilas ei kykene toimimaan kouluyhteisössä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma

Opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen käytännöistä päätetään kuntakohtaisesti.

Opintokokonaisuudet, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytys opinnoissa etenemiseen, määritellään käytännössä henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) tai opinto-ohjelmassa. Opintokokonaisuuksien määrittely tapahtuu oppilaan henkilökohtaisista lähtökohdista. Maakunnalliseen opetussuunnitelmaan kirjatut opiskelun erityiset painoalueet voivat toimia opintokokonaisuuksien määrittelyn lähtökohtana.

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma

Valinnaisten aineiden arviointi

Valinnaiset aineet arvioidaan sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa. Valinnaisille aineille tulee määritellä tavoitteet ja arvioinnin kriteerit (hyväksytyn ja numeerisesti arvioitavissa aineissa myös hyvän osaamisen kriteerit).

Valinnaisten aineiden arviointi alakoulussa

Valinnaisten aineiden arviointi alakoulussa


Valinnaisten aineiden arviointi yläkoulussa

Valinnaisten aineiden arviointi yläkoulussa

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma

Oikeudenmukainen arviointi edellyttää näyttöjä oppiainekohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Oppilaalle tulee antaa mahdollisuus osoittaa hyväksytyt tiedot ja taidot erillisessä kokeessa tai muulla näytöllä, jolla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.

Opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt on linjattu kuntakohtaisesti päätettäviksi asioiksi. Ehdoista on kuitenkin tehty yhteinen linjaus maakunnallisesti. Jos oppilas ei suoriudu vuosiluokan oppiaineen oppimäärästä, luokalta siirtyminen on ehdollista. Tällöin annetaan ainekohtaisesti mahdollisuus yhteen erilliseen kokeeseen tai muuhun näyttöön. Erillisen kokeen ajankohta määritellään lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuvassa suunnitelmassa. Muut näytöt oppilaan osaamisesta suunnitellaan osana oppilaalle laadittavaa opinto-ohjelmaa tai oppimissuunnitelmaa.

Opetuksen järjestäjä laatii toimintamallin koulupoissaoloihin puuttumisesta.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma

Väli- ja lukuvuosiarviointi

Vuosiluokka 1

Vuosiluokka 2

Vuosiluokka 3

Vuosiluokka 4

Vuosiluokka 5

Vuosiluokka 6

Vuosiluokka 7

Vuosiluokka 8

Vuosiluokka 9

Lukuvuositodistuksen lisäksi koulun tulee antaa arviointipalautetta vähintään kerran lukuvuoden aikana. Palaute voi olla välitodistus tai arviointikeskustelu. Lukuvuosi- ja välitodistuksen tulee noudattaa opetussuunnitelman perusteissa ja perusopetusasetuksessa 852/1998 annettuja ohjeita. Arviointikeskustelusta tulee laatia allekirjoitettu, kirjallinen dokumentti.

Väliarviointi

Vuosiluokilla 1-4 väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna, johon kutsutaan oppilas ja huoltajat. Arviointikeskustelun tavoitteena on tukea ja edistää oppilaan oppimista ja kasvua.

Arvioinnin toteuttaa luokanopettaja, joka keskustelee oppilaan edistymisestä muiden luokkaa opettavien opettajien kanssa ennen arviointikeskustelua. Tämä palaute välitetään oppilaalle ja huoltajalle arviointikeskustelussa. Arviointikeskustelun pohjana käytetään luokilla 1–4 maakunnassa yhtenäistä lomaketta (liite 1). Opettaja kirjaa antamansa arvioinnin keskustelun pohjalta. Arviointikeskustelu toteutetaan marras-tammikuussa, viikkoon 5 mennessä. Arviointikeskustelut toteutetaan kodin ja koulun yhteistyöajalla oppituntien ulkopuolella. Kaikki keskusteluun osallistuneet allekirjoittavat asiakirjan. Asiakirja arkistoidaan opetuksen järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Allekirjoitettu alkuperäinen arviointikeskustelulomake annetaan huoltajille. Mikäli huoltaja ei kutsusta huolimatta saavu arviointikeskusteluun, opettaja toteuttaa arviointikeskustelun oppilaan kanssa ja lähettää keskusteluun liittyvän arviointiraportin huoltajalle tiedoksi.

Vuosiluokilla 5-9 väliarviointina oppilaalle annetaan välitodistus, jossa kaikki oppiaineet arvioidaan numeroarvosanoilla. Käyttäytymisestä annetaan numeroarvosana lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa vuosiluokilla 4–8. Yhdeksännellä luokalla mahdollinen käyttäytymisen arviointi annetaan liitteenä.

Vuosiluokalla 9 annetaan välitodistus myös viimeisestä jaksosta.

Arviointikeskustelun kaltaiset oppilaan ja huoltajien tapaamiset ovat tavoiteltavia myös vuosiluokilla 5-9.

Lukuvuositodistus

Vuosiluokilla 1-3 lukuvuositodistus annetaan sanallisena arviointina esim. hyväksytty/hylätty tai asteikolla erinomainen/hyvä/kohtalainen/välttävä. Erillisellä liitteellä arvioidaan sanallisesti laajemmin ainakin äidinkieli ja kirjallisuus sekä matematiikka. Käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio. Arvio annetaan todistuksen liitteenä. Liitteistä (2 kpl) merkitään tieto todistuksen lisätietoihin.

Vuosiluokkien 4–8 lukuvuositodistuksissa annetaan kaikista oppiaineista numeroarvosanat. Myös käyttäytymisestä annetaan numeroarvosana lukuvuositodistukseen.

Työskentelytaidot arvioidaan oppiaineiden yhteydessä. Monialaiset oppimiskokonaisuudet huomioidaan kyseisten oppiaineiden arvioinnissa jokaisella vuosiluokalla.

Yhdeksännellä luokalla oppilaalle annetaan päättötodistus. Päättötodistuksessa arvioidaan kaikki oppilaan opiskelemat oppiaineet opetussuunnitelman päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti.

Katsomusaineiden väli- ja lukuvuosiarviointi eri luokka-asteilla

Etelä-Pohjanmaalla katsomusaineiden opetus järjestetään osin yhteisenä ja osin eriytettynä. Muun katsomuksen kuin evankelisluterilaisen uskonnon opetusta saavien oppilaiden kohdalla tämä tarkoittaa, että nämä eriytetyt jaksot järjestetään etäopetuksena. Näiden oppilaiden katsomusaineen väli- ja lukuvuosiarviointi muodostuu oman katsomusaineen opettajan (etäopettajan) ja oman koulun opettajan yhteistyönä.

Yhdeksännen luokan päättöarvioinnin antaa oman katsomusaineen opettaja (etäopettaja) huomioiden oman koulun opettajan antaman ehdotuksen. Tällä maakunnallisella menettelyllä varmistetaan päättöarvioinnissa oman katsomusaineen opettajan arvioinnin merkitystä. Evankelisluterilaisen uskonnon oppimisen arvioinnin suorittaa oma opettaja. Arviointi perustuu oppilaan opiskeleman katsomusaineen tavoitteisiin.

Katsomusaineiden väli- ja lukuvuosiarviointi eri luokka-asteilla (muu kuin ev.lut)

Katsomusaineiden väli- ja lukuvuosiarviointi

Arviointeihin ja todistuksiin ei tarkenneta, kumpaa katsomusainetta oppilas on opiskellut, vaan käytetään muotoilua ”uskonto/elämänkatsomustieto”. Myös sanalliset arviot tulee laatia niin, ettei asiaa tarkenneta. Näin kunnioitetaan oppilaan yksityisyyttä.

Arviointimuodot eräissä opetuksen järjestämistavoissa

Arviointimuodot eräissä opetuksen järjestämistavoissa

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma

Opetuksen järjestäjä linjaa erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat.

Paikallisesti päätettävät asiat

Liite: Arviointikeskustelulomake

Arviointikeskustelulomake

ePerusteet