Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Ymmerstan koulun OPS

Ymmerstan koulussa oppilasta arvioidaan monipuolisia arviointimenetelmiä käyttäen. Jatkuva ja monipuolinen havainnointi sekä välitön palaute on myös arjen koulutyön ydintä. Oppilas saa työskentelystään kannustavaa palautetta opettajalta. Arvioinnissa pyritään varmistamaan myös arvioinnin oikeudenmukaisuus ja oppilaiden tasavertainen kohtelu. Yhteiset arvioinnin linjat varmistetaan lukukausittain pidettävissä opettajien arviointipalavereissa. Näissä palavereissa opettajien kesken keskustellaan arvioinnin yleisistä linjauksista ja periaatteista, jotka perustuvat opetussuunnitelman perusteisiin. Oppilaan arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta ohjaavat opettajat.

Arviointikeskustelussa  kaikki osapuolet kertovat oman näkemyksensä oppilaan edistymisestä. Oppilas kertoo omista vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan, opettaja  kertoo oman näkemyksensä ja huoltajat voivat täydentää arviointia omalla käsityksellään keskustelussa.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Ymmerstan koulun OPS
 

Ymmerstan koulussa on opettajakunnan kesken yhdessä sovittu arviointimenetelmien käytöstä ja arvioinnin yleisistä periaatteista. Ymmerstan koulussa käytetään, osana arviointikeskusteluihin valmistautumista, kattavaa itsearviointivälineistöä, joka on sovitettu oppilaan ikäkauden mukaiseksi.

Itse- ja vertaisarviointia Ymmerstan koulussa harjoitellaan opettajan johdolla ensimmäisestä luokasta alkaen. Itsearvioinnin taidot kehittyvät, kun oppilas saa harjaantua siihen säännöllisesti. Vertaisarvioinnin taitojen kehittymisessä korostuvat positiivisen palautteen antamisen taidot. Opettajilla on myös säännölliset arviointikeskustelut saman luokka-asteen opettajien kanssa joka lukukausi. Erilaisiin oppimisprojekteihin kuuluu osana prosessia myös oman työn arviointi. Koulussa on valmistettu tiedonhallinnan prosessin harjoitteluun oppilaille työkortit, jotka ohjaavat itsearviointiin prosessin eri vaiheissa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Ymmerstan koulun OPS

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen tavoitteet (perustuu koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin).

Miten oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn?

Käyttäytymisen arviointi Ymmerstan koulussa perustuu yhdessä henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa tehtyyn vuorovaikutussopimukseen. Käyttäytymisen arvioinnin perusteet ja tavoitteet ovat seuraavat:

·         Annan muille työrauhan.

·         Autan muita.

·         Puhun muille ystävällisesti ja kannustan luokkakavereita

·         Teen yhteistyötä ja neuvottelen asioista

·         Sanon mielipiteeni asiallisesti ja kunnioitan muiden mielipiteitä

·         Otan kaikki halukkaat mukaan leikkiin

·         Käyttäydyn asiallisesti ja arvostavasti muita kohtaan

·         Puolustan kiusattua ja haen tarvittaessa apua

·         Sovin riidat ja pyydän anteeksi

·         Kuuntelen ja noudatan ohjeita sekä koulun sääntöjä

Työskentelyn arviointi

Ymmerstan koulun OPS

Opintojen aikainen arviointi ja arviointi nivelkohdissa

Ymmerstassa oppilaita arvioidaan säännöllisesti, siten että opettajat antavat realistista ja kannustavaa palautetta vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa.

Oppilaat tekevät itsearviointia säännöllisesti ja erityisesti arviointiviikkojen aikana. Arviointikeskustelut käydään tammikuussa. Itsearviointia harjoitellaan lukuvuoden aikana myös oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhteydessä. 

Vertaisarviointia ja kannustavaa palautteen antamista harjoitellaan erityisesti ryhmätöiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien  yhteydessä. 

Nivelvaiheissa 2. ja 6. luokan kohdalla arviointi tapahtuu arviointikeskustelujen yhteydessä tammikuussa. Silloin kiinnitetään erityistä huomiota laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymiseen. Välitodistuksia ei anneta millään luokka-asteella, vaan väliarviointi korvataan arviointikeskustelulla.

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet