Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Niipperin koulussa sekä opettajat että oppilaat keskustelevat säännöllisesti oppimisen tavoitteista ja arvioinnista oppiaineittain ja luokkatasoittain. Oppilaat arvioivat työskentelytaitojaan ja oppimistaan monipuolisesti eri oppiaineissa ja harjoittelevat itsearvioinnin lisäksi myös vertaisarviointia. Arviointikeskustelussa oppilasta rohkaistaan pohtimaan omia vahvuuksiaan, onnistumisiaan, opinnoissa edistymistään ja tavoitteitaan. 

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Niipperin koulussa opettajat ja oppilaat käyvät keskustelua monipuolisista arviointimenetelmistä. Arviointi on jatkuvaa, ohjaavaa ja vuorovaikutuksellista, ja siinä huomioidaan koko oppimisprosessi. 

Niipperin koulussa monipuolisten arviointimenetelmien käyttö varmistetaan opettajien yhteisillä keskusteluilla. Tietoa arviointimenetelmistä jaetaan työyhteisön sisällä. Arviointimenetelmiä opitaan myös täydennyskoulutuksissa. Niipperin koulussa huolehditaan, että opetussuunnitelmaan kirjatut oppiaineiden arviointikriteerit täyttyvät kullakin vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. 

Niipperin koulussa huolehditaan jatkuvasta ja monipuolisesta arviointikäytäntöjen jakamisesta kotien kanssa Wilman avulla sekä arviointikeskusteluissa vuosittain. 

Niipperin koulussa itse- ja vertaisarviointia toteutetaan eri luokka-asteilla siten, että nämä muodostavat jatkumon. Oppilaat arvioivat käyttäytymistään, työskentelyään ja tavoitteiden saavuttamistaan eri oppiaineissa useaan kertaan lukuvuoden aikana. 

Niipperin koulussa on käytössä vuosiluokittain etenevät itse- ja vertaisarvioinnin portaat. Eri vuosiluokilla käytettävät itse- ja vertaisarviointimenetelmät sekä opittavat arviointitaidot on suhteutettu kunkin vuosiluokan ikä- ja taitotasoon. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Niipperin koulussa käyttäytymisen tavoitteet ovat samassa linjassa lukuvuositodistuksen käytösarvioinnin ja järjestyssääntöjen kanssa. Tavoitteena on, että jokainen noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja tällä tavoin edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön viihtyisyyttä. 

Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn. Käyttäytymisen tavoitteita käydään läpi vanhempainilloissa ja oppitunneilla. Oppilaiden ja huoltajien kanssa pohditaan yhdessä tavoitteita ja toimintatapoja oppilaskohtaisesti. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Niipperin koulussa väliarviointi toteutetaan tammi-helmikuussa arviointikeskusteluna, johon myös huoltajat kutsutaan.

ePerusteet