Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Nöykkiönlaakson koulun OPS

Arviointi pohjautuu valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteisiin ja Espoon opetussuunnitelmaan. Asetetut tavoitteet kerrotaan oppilaalle osana oppimisprosessia. Oppilas osallistuu henkilökohtaisten tavoitteiden asetteluun. Tavoitteena on oppia arvioimaan itseään suhteessa omiin tavoitteisiinsa. Oppimisprosessin aikana oppilas saa jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelunsa suuntaamiseksi. Oppilaan kanssa voidaan sopia oppimisen osatavoitteita. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön. Tavoitteiden asettelua käydään läpi luokka-astetiimeissä opiskelua suunniteltaessa. Oppilaan lukuvuoden väliarvioinnissa keskitytään käyttäytymisen ja työskentelytaitojen arviointiin.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Nöykkiönlaakson koulun OPS

Koulussamme toteutetaan itse- ja vertaisarviointia ensimmäisestä luokasta alkaen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa käyttäytymistään, sosiaalisia taitojaan, työskentelytaitojaan sekä oppiainekohtaisten tavoitteiden saavuttamista. Itse- ja vertaisarviointi tehdään suhteessa tavoitteisiin. Itsearviointi on aluksi opettajajohtoista ja kehittyy vähitellen omatoimisempaan suuntaan. Opettaja voi käyttää oppilaan tekemää itsearviointia tukena palautteen antamisessa. Projekteissa ja ryhmätyöskentelyssä voidaan arvioida ryhmän toimimista sekä omaa ja toisten työpanosta.

Alkuopetuksesta alkaen käytössä ovat suulliset ja keholliset tavat arvioida omaa osaamista ja toimintaa (peukku, liikennevalot, hymynaamat, diagrammit). Taitojen karttuessa lisätään kirjallisia arviointitapoja. 3.-4.-luokkalaisilla voidaan käyttää erilaisia asteikkoja tai mittareita, joista oppilaat voivat esimerkiksi ympyröidä itselleen sopivan vaihtoehdon. 5.-6.-luokkalaisia ohjataan vastaamaan avoimiin kysymyksiin sekä perustelemaan omaa arviointiaan.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Nöykkiönlaakson koulun OPS

Syyslukukauden jälkeen pidetään arviointikeskustelu Espoon yhteisen pohjan mukaisesti. Kevätlukukauden lopuksi oppilas saa lukuvuositodistuksen. 1.-3. luokalla todistus on sanallinen ja 4.-6. luokilla numeerinen.

Valinnaisaineiden opettajat arvioivat oppilaan työskentelyä ja siinä syntyneitä tuotoksia. Oppilaat saavat valinnaisaineesta lukuvuositodistukseen arvosanan.

Opettaja tiedottaa koteihin oppilaan menestymistä kokeissa Wilman välityksellä. Vuorovaikutus huoltajien kanssa on jatkuvaa muun muassa kotitehtävistä tai niiden laiminlyönneistä tiedottamalla. Wilman välityksellä opettaja voi tiedottaa ja antaa kannustavaa palautetta koteihin oppilaan työskentelystä oppitunneilla.

Nivelkohdissa ohjaavaa palautetta annetaan arviointikeskustelussa. Keskustelussa arvioidaan laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Toisen luokan opettaja keskustelee tulevan opettajan kanssa oppilaiden asioista. Myös laaja-alainen erityisopettaja voi osallistua keskusteluun tarpeen mukaan. Kuudennen luokan aikana järjestetään tutustumiskäyntejä viereiseen yläkouluun ja yläkoulun edustajien kanssa käydään oppilaskohtainen nivellyspalaveri. Oppilashuoltoryhmässä on yhteisiä jäseniä yläkoulun kanssa. Arviointikeskustelussa huomioidaan nivelvaiheen erityispiirteet.

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Nöykkiönlaakson koulun OPS

Tavoitteenamme on hyvien käytöstapojen noudattaminen, vastuullisuus omasta toiminnasta ja arvostava kohtaaminen. Tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Vastuullisuutta omasta toiminnasta nostetaan esille oppilaille suunnattujen luottamustehtävien avulla sekä eri oppiaineissa, kuten ympäristöopissa ja yhteiskuntaopissa. Sosiaalisten taitojen hallinta sekä tunnetaitojen harjoittelu eri tilanteissa ovat tärkeällä sijalla koulumme kasvatustyössä. Painotamme koko koulun yhteisiä tavoitteita sosiaalisten taitojen ja hyvän käyttäytymisen vuosikellon mukaisesti.  Koulun arjessa esiin tulevia käyttäytymiseen liittyviä aiheita tuodaan luokkiin ja soluihin keskusteltavaksi.

Hyvään käyttäytymiseen liittyviä tavoitteita tehdään luokittain, luokka-asteittain ja koko koulun tasolla. Käytöstapoja harjoitellaan myös interventioryhmissä, joiden alkajaisiksi kysytään kodin toiveita harjoiteltavista sosiaalisista taidoista.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet