Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Espoonlahden koulun OPS

Arviointi perustuu oppilaan tiedollisiin ja taidollisiin, sekä oppiaineelle ominaisten työtapojen hallinnan näyttöihin suhteessa opetussuunnitelman perusteissa esitettyihin tavoitteisiin ja kriteereihin. Oppilaille ja huoltajille kerrotaan eri oppiaineiden arvioinnin periaatteet. Monipuolisella palautteella pyritään kannustamaan oppilasta ja ohjaamaan hänen työskentelyään sekä nostamaan esiin oppilaan onnistumisia. Opettajat antavat sanallista palautetta oppitunneilla käytävän keskustelun lisäksi esimerkiksi Wilman kautta. Oppilaita ohjataan itsearviointiin. 


Arvioinnin yleiset periaatteet

Espoonlahden koulun OPS

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt 

Aineryhmissä opettajat käyvät säännöllisesti keskustelua oman oppiaineensa monipuolisesta ja yhtenäisestä arvioinnista. 

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen 

Oppilaat asettavat lukuvuoden alussa yleiset tavoitteet omalle opiskelulle sekä erikseen kaikissa oppiaineissa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja täydennetään lukuvuoden aikana. Suunnitelmaa käydään läpi arviointikeskusteluissa. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Espoonlahden koulun OPS

Espoonlahden koulun kasvatustavoitteiden mukaan koulun toiminta perustuu yksilön kunnioittamiseen yhteisön jäsenenä ja yksilöllisen oppimisprosessin tukemiseen. Tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisimman vahvat tiedot ja taidot elämää ja jatko-opintoja varten. Koulu pyrkii yhteistyössä kotien kanssa kasvattamaan oppilaistaan hyväkäytöksisiä, suvaitsevaisia, omiin kykyihinsä luottavia, yhteistyökykyisiä ja omasta itsestään ja ympäristöstään vastuunsa tuntevia nuoria. 

Oppilaat ovat osallistuneet käyttäytymisen tavoitteiden laatimiseen ja niistä keskustellaan säännöllisesti heidän kanssaan. Huoltajilta on kerätty palautetta käyttäytymisen tavoitteista.

Käyttäytymistä arvioidaan seuraavien tavoitteiden mukaisesti: 

ARVOSANA 10 

Arvosanan 8 ja 9 kohdalla mainittujen tavoitteiden lisäksi

  • oppilas toimii aktiivisesti kouluyhteisön hyväksi  

  • oppilas edistää käytöksellään omaa ja koko yhteisön hyvinvointia 

  • oppilas osoittaa ekososiaalista sivistyneisyyttä 

  • oppilas on rohkeasti oma itsensä ja mahdollistaa saman myös muille 

ARVOSANA 9 

Arvosanan 8 kohdalla mainittujen tavoitteiden lisäksi 

  • oppilas tunnistaa tekojensa vaikutukset muiden hyvinvointiin 

  • oppilas suhtautuu kunnioittavasti kanssaihmisiin 

ARVOSANA 8 

  • oppilas noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä ja toimintatapoja 

  • oppilas noudattaa hyviä tapoja 

  • oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnastaan, hyvinvoinnistaan ja koulunkäynnistään 

  • oppilas osaa toimia tilannetietoisesti ja asiallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 

ARVOSANA 7 

oppilas saavuttaa arvosanaan 8 määritellyt tavoitteet osittain 

ARVOSANAT 6 JA 5 

oppilas tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja lisäharjoitusta arvosanaan 8 määritellyissä tavoitteissa


Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Espoonlahden koulun OPS

Arviointia täydennetään arviointikeskustelulla. Seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla luokanohjaaja käy oppilaan kanssa arviointikeskustelun, johon huoltajalla on mahdollisuus osallistua. Yhdeksännellä luokalla arviointikeskustelun oppilaan kanssa käy oppilaanohjaaja tai luokanohjaaja. 

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Espoonlahden koulun OPS

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti

Oppilas voi edetä koulussamme myös oman opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta. Opintokokonaisuudet määritellään oppilaan henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa tai oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa niin, että: 1) kukin oppiaine muodostaa oman opintokokonaisuuden, 2) opintokokonaisuudet jaetaan kursseihin vuosiviikkotuntimäärien mukaan, 3) yhteiset ja valinnaiset oppiaineet ovat samat kuin vuosiluokkiin perustuvassa opetussuunnitelmassa. 

Omaa opinto-ohjelmaa voidaan käyttää mm. erityisopetuksessa ja/tai silloin kuin oppilaalla on erityisiä oppimisvaikeuksia. Näissä tapauksissa oppilas opiskelee oman perusopetusryhmänsä mukana ja on viimeisellä vuosiluokalla, kunnes päättötodistukseen vaadittavat opintokokonaisuudet on suoritettu tai oppivelvollisuus päättyy perustusopetuslain tarkoittamalla tavalla.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Espoonlahden koulun OPS

Syyslukukauden päättyessä annetaan välitodistus, joka sisältää kaikkien ensimmäisen ja toisen jakson aikana alkaneiden oppiaineiden arvioinnin sekä koko lukukautta koskevan käyttäytymisen arvioinnin. Lukuvuoden päättyessä annetaan lukuvuositodistus, joka sisältää kaikkien lukuvuoden aikana opiskeltujen aineiden arvosanat ja käyttäytymisen arvioinnin. 

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet