Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Kirstin koulun OPS

Arviointi on osa oppimisprosessia. Kirstin koulussa kasvattava henkilökunta käy keskustelua arvioinnin ja palautteen annon käytänteistä ja periaatteista. Oppilaalle ja huoltajille kerrotaan oppiaineiden tavoitteista ja arvioinnin kriteereistä. Arviointi perustuu opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja Espoon linjausten mukaisiin tavoitteisiin. Arvioinnin suunnittelu kuuluu keskeisenä osana opintojen suunnitteluun. Arvioinnin tehtävänä on ohjata, kannustaa ja edistää oppimista

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Kirstin koulun OPS

Arvioinnin menetelmiä ja palautteen antoa suunnitellaan opintojakson muun suunnittelun yhteydessä. Arviointimenetelmiä suunniteltaessa huomioidaan oppilaiden ikätaso ja mahdolliset erityistarpeet. Oppilaiden kanssa käydään keskustelua arviointitavoista. Painopiste opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan oppimisen prosessia ohjaavaa palautearviointia. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä ja arviointitietoa kerätään erilaisissa oppimistilanteissa. Monipuoliset arviointimenetelmät mahdollistavat laajan ja todenmukaisen käsityksen oppilaan osaamisesta.

Oppilaan ja opettajan päivittäinen vuorovaikutus on tärkeä osa kannustavaa oppimisen arviointia. Opettaja ohjaa oppilasta arvioimaan omaa työskentelyään, käytöstään ja osaamistaan. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin harjoittelu on osa arviointiprosessia.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Kirstin koulun OPS

Käyttäytymisen arviointi perustuu hyvien tapojen arviointiin, ei esimerkiksi oppilaan temperamenttiin. Oppilaita ohjataan hyvään käytökseen ja heille annetaan mahdollisuus harjoitella näitä taitoja.

Käyttäytymisen arvioinnista käydään vuosittain keskustelua. Oppilaita ohjataan hyvään käytökseen ja heille annetaan mahdollisuus harjoitella näitä taitoja. Kirstin koululla on laadittu kriteerit käytösarvioinnin tueksi. Koulun järjestyssäännöt ja opettajien esimerkki ohjaavat myös hyvään käytökseen.

1-2 lk hyvän käytökset kriteerit

Toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen ja hyvät tavat

Oppilas tervehtii koulukavereita ja koulun aikuisia.

Oppilas puhuu ystävällisesti toisille lapsille ja aikuisille.

Oppilas muistaa kiittää.

Oppilas osaa jonottaa, ei töni eikä ohita.

Oppilaalla on kauniit pöytätavat.

Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa.

Oppilas osaa pyytää anteeksi.

Oppilas osaa auttaa ja kehua kaveria.

Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen

Oppilas keskittyy opetukseen.

Oppilas noudattaa aikuisen ohjeita.

Oppilas antaa työrauhan oppitunneilla.

Oppilas pyytää puheenvuoroa viittaamalla.

Oppilas siirtyy reippaasti välitunnille ja välitunnin jälkeen luokkaan.

Oppilas muistaa kävellä käytävillä.

Oppilas muistaa tehdä läksyt.

Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen

Oppilas osaa huolehtia omista koulutavaroistaan ja välineistään.

Oppilas pitää huolta yhteisistä tavaroista.

Oppilas siivoaa omat jälkensä.

Oppilas laittaa ulkovaatteet ja reput oikeille paikoille.

Oppilas osaa ottaa sen verran ruokaa kuin jaksaa syödä.

Oppilas käyttää materiaaleja säästeliäästi.

3-6 lk hyvän käytöksen tavoitteet

Toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen ja hyvät tavat

Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja.

Oppilas puhuu ystävällisesti aikuisille ja lapsille.

Oppilas on kohtelias, ystävällinen, avulias ja hienotunteinen toisia kohtaan.

Oppilas on vastuullinen työssään ja huolehti työrauhasta.

Oppilas osaa ilmaista kantansa asiallisesti eri tilanteissa.

Oppilas osaa tehdä yhteistyötä ja edistää aktiivisuudellaan ryhmän työn onnistumista.

Oppilas rakentaa yhteisöllisyyttä.

Oppilas pystyy antamaan toisille kannustavaa ja reilua palautetta.

Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen

Oppilas on sisäistänyt koulun ja luokan säännöt ja noudattaa niitä ilman aikuisen valvontaa.

Oppilas on luotettava.

Oppilas huolehtii läksyistä ja hänelle uskotuista vastuutehtävistä.

Oppilas noudattaa koulun aikuisten ohjeita.

Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen

Oppilas osoittaa omatoimisuutta ja avuliaisuutta kouluympäristön viihtyvyydestä ja siisteydestä huolehtimisessa.

Oppilas huolehtii käyttämistään koulun tavaroista sekä omista koulutarvikkeistaan.

Oppilas suhtautuu vastuullisesti yhteisiin resursseihin

Työskentelyn arviointi

Kirstin koulun OPS

Arviointi on palautteen annon työkalu, eli oppilaan oppimista arvioidaan, jotta voidaan antaa oppilaalle palautetta. Opettajan jatkuva palaute ohjaa oppimista.

Kirstin koulussa käydään lukuvuosittain arviointikeskustelut oppilaan kanssa. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua arviointikeskusteluun.

Arviointikeskustelussa aiheina ovat muun muassa oppimisprosessit ja niiden ymmärtäminen, oman edistymisen ja omien vahvuuksien tiedostaminen, tavoitteiden asettelu ja keinojen miettiminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnissa huomioidaan erikseen työskentelytaidot ja varsinaiset oppisisällöt. Arviointikeskustelut dokumentoidaan.

Lukuvuoden päätteeksi oppilas saa lukuvuositodistuksen, jossa arvioidaan oppilaan taitoa eri oppiaineissa suhteutettuna opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet