Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Lintumetsän  koulun  OPS     

Lintumetsän  koulussa  oppiminen  on prosessi,  jossa  edistyminen  ja  taitojen  kehittyminen  on kannustavaa  jo  itsessään.  Oppilas  saa välitöntä  ja  kannustavaa   arviointia  koko oppimisprosessin  ajan.  Koulussamme  ylläpidetään  jatkuvaa  vuorovaikutusta  ja  avointa  keskusteluyhteyttä  oppilaiden  ja  opettajien  sekä   huoltajien  välillä.  Oppilaille  kerrotaan  oppimista  ohjaavat  tavoitteet  opintojakson  alussa. 

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

menetelmiä.  Koulun  opettajilta  kerätään  säännöllisesti  tietoa  käytetyistä  arviointimenetelmistä.   Näistä  keskustellaan  johto-  ja  arviointitiimissä  ja  tarkastellaan  suhteessa  opetussuunnitelman  perusteisiin,  Espoon  opetussuunnitelmaan  sekä arvioinnin   ohjeistuksiin.  Oppilaiden  kanssa keskustellaan  eri  arviointimenetelmistä  ja  arvioinnin  kehittämisestä.  Oppilaat  voivat  näyttää  osaamistaan  monipuolisesti   oppiaineisiin  sopivilla  tavoilla.     

 

Itsearvioinnin  edellytysten  kehittäminen     

 

Lintumetsän  koulussa  oppilaat  arvioivat  oppimistaan  ja  työskentelyään  sekä arviointijaksojen  aikana  että  lopussa.  Eri  oppiaineissa  tehdään  myös   ainekohtaisia  itse-  ja  vertaisarviointeja.  Lukukausien  puolivälissä  tehdään  ns. välipalaute,  jossa  oppilas  itse   ja  häntä  opettavat  opettajat  arvioivat   oppilaan   oppimista  oppiaineittain. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Lintumetsän  koulun  OPS     

 

Käyttäytyminen  arvioinnin  kohteena     

Käyttäytymisen  tavoitteet  perustuvat  koulun  kasvatustavoitteisiin,  yhteisön  toimintakulttuuria  määrittäviin  linjauksiin  ja  järjestyssääntöihin.   Käytösarvosanan  kriteerit  on määritelty  kouluarvosanoille  4-10.  Oppilaat  ja  huoltajat  ovat  osallistuneet  käytösarvosanakriteerien  määrittelemiseen. 

Työskentelyn arviointi

Lintumetsän  koulun  OPS     

Lintumetsän  koulussa  käytetään  monipuolisia  arviointimenetelmiä  ja  arviointi  toteutetaan  suhteessa  oppimistavoitteisiin.  Oppilas  saa syyslukukauden   päätyttyä  välitodistuksen  ja  kevätlukukauden  päätyttyä  lukuvuositodistuksen.  Lisäksi  tehdään  oppiainekohtaisesti  itse-  ja  vertaisarviointia  sekä käydään   arviointikeskusteluja.  Lukukausien  puolivälissä  oppilaille  jaetaan  ns. välipalaute,  jossa  oppilas  itse   ja  häntä  opettavat  opettajat  ovat  arvioineet  oppilaan   oppimista  oppiaineittain.    

Hylätyt  arvosanat  ja  puuttuvat  suoritukset  pyritään  suorittamaan  hyväksytysti  mahdollisimman  pian.  Tätä  varten  koulussamme  järjestetään  säännöllisin   väliajoin  korvaava  koe. Ehtolaiskuulustelu  järjestetään  lukuvuosisuunnitelmassa  määrättynä  päivänä  kesäkuussa.     

Valinnaisaineiden  arvioinnissa  noudatetaan  valtakunnallisen  opetussuunnitelman  perusteita.   

6.4.1 Arviointi  lukuvuoden  aikana     

Lintumetsän  koulun  OPS     

 

Oppilaalle,  joka  opiskelee  vuosiluokkiin  sitomattomasti,  tehdään  pedagoginen  arvio  ja  oppimissuunnitelma  tai  vuosiluokkiin  sitomaton  opiskelu  kirjataan   HOJKS:iin.  Järjestely  koskee oppilasta,  joka  ei  kykene suoriutumaan  vuosiluokkiin  sidotun  aikataulun  mukaan.  Opintojen  etenemistä  ja   opintokokonaisuuksien  suorittamista  arvioidaan  vähintään  kerran  lukukaudessa.  Saadakseen  peruskoulun  päättötodistuksen  oppilaan  on suoritettava   peruskoulun  opetussuunnitelman  mukainen  oppimäärä.     

6.4.2 Arviointi  lukuvuoden  päättyessä     

Lintumetsän  koulun  OPS     

 

Oppilas  saa  lukuvuoden  päätyttyä  lukuvuositodistuksen.     

6.4.3 Opinnoissa  eteneminen  perusopetuksen  aikana     

Lintumetsän  koulun  OPS     

 

Oppilaalle,  joka  opiskelee  vuosiluokkiin  sitomattomasti,  tehdään  pedagoginen  arvio  ja  oppimissuunnitelma  tai  vuosiluokkiin  sitomaton  opiskelu  kirjataan   HOJKS:iin.  Järjestely  koskee oppilasta,  joka  ei  kykene suoriutumaan  vuosiluokkiin  sidotun  aikataulun  mukaan.  Opintojen  etenemistä  ja   opintokokonaisuuksien  suorittamista  arvioidaan  vähintään  kerran  lukukaudessa.  Saadakseen  peruskoulun  päättötodistuksen  oppilaan  on suoritettava   peruskoulun  opetussuunnitelman  mukainen  oppimäärä.     

6.4.4 Arviointi  nivelkohdissa     

Lintumetsän  koulun  OPS     

 

Katso  luku  6.4.     

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lintumetsän  koulun  OPS     

Vuosiluokkiin  sitomaton  opetus 

Oppilaalle,  joka  opiskelee  vuosiluokkiin  sitomattomasti,  tehdään  pedagoginen  arvio  ja  oppimissuunnitelma  tai  vuosiluokkiin  sitomaton  opiskelu  kirjataan   HOJKS:iin.  Järjestely  koskee oppilasta,  joka  ei  kykene suoriutumaan  vuosiluokkiin  sidotun  aikataulun  mukaan.  Opintojen  etenemistä  ja   opintokokonaisuuksien  suorittamista  arvioidaan  vähintään  kerran  lukukaudessa.  Saadakseen  peruskoulun  päättötodistuksen  oppilaan  on suoritettava   peruskoulun  opetussuunnitelman  mukainen  oppimäärä.     

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet