Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Nauriskasken koulun OPS 

Koulussamme keskustellaan arvioinnin perusteista ja menetelmistä koko työyhteisön kesken sekä luokka-astekohtaisesti. Arviointi on jatkuvaa, osa päivittäistä koulun arkea. Arvioinnin kannustavuus perustuu positiiviseen, ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Oppimista ja arviointia tarkastellaan oppilaan vahvuuksista käsin. Oppilaan kanssa etsitään yhdessä niitä kohtia, joissa hän on taitava, joissa hän on edistynyt ja joissa hänen tulisi kehittyä. 

Luokka-astetasolla sovitaan opettajien kesken monipuolisista ja yhdenvertaisista arviointimenetelmistä. Jaamme tietoa ja osaamista arvioinnista sekä kannustamme monipuoliseen arviointiin. 

Lukuvuoden arvioinnista keskustellaan vanhempien kanssa syksyn vanhempainillassa. Arvioinnin perusteista kerrotaan oppilaille ja huoltajille opiskeltavan jakson aikana. 

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Nauriskasken koulun OPS 

Arvioinnin yleiset periaatteet 

Nauriskasken koulussa noudatetaan Espoon linjausten mukaisia arviointikäytänteitä. Oppimisen arviointia ohjaa positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma. Lukuvuoden väliarviointi eli arviointikeskustelu pidetään aikaisintaan joulukuussa. Keskustelut käydään talvilomaan mennessä. Kuitenkin 2. ja 6. luokalla arviointikeskustelu ja siihen yhdistettävä nivelvaiheen keskustelu käydään aikaisintaan tammikuussa. Myös nivelvaiheen arviointikeskustelut pidetään talvilomaan mennessä.  

Luokanopettaja kerää aineenopettajilta palautteen oppilaiden oppimisesta arviointikeskustelua varten. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja mahdollisuuksien mukaan myös huoltaja. Arviointikeskustelussa kiinnitetään huomiota oppilaan vahvuuksiin ja onnistumisiin oppijana sekä käsitellään oppimistavoitteita ja oppimisen edistymistä. Opettaja täyttää arviointikeskustelulomakkeen keskustelun aikana yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. 

Huoltajat otetaan mukaan arviointipolkuun jo ensimmäisen luokan syksyllä käytävissä vanhempaintapaamisissa. Huoltajille annetaan tietoa koulun arviointikäytännöistä syksyisin luokka-asteiden omissa vanhempainilloissa. Tiedottaminen ja yhteistyö huoltajien ja koulun välillä on kuitenkin jatkuvaa. Pääasiallisena tiedotuskanavana käytetään Wilmaa. 

Lukuvuositodistus annetaan Espoon linjauksen mukaan lukuvuoden päätteeksi. Lukuvuositodistus on sanallinen vuosiluokillaluokilla 1-3 ja numeerinen vuosiluokilla 4-6. Sanallinen käytösarvio vuosiluokilla 1-3 annetaan lukuvuositodistuksen erillisessä liitteessä ja numeerinen käytösarvosana vuosiluokilla 4-6 annetaan lukuvuositodistuksessa. 

Valinnaisten aineiden arviointi Nauriskasken koulussa 

Nauriskasken koulussa valinnaisten aineiden osalta arvioidaan tavoitteiden saavuttamista lukuvuositodistuksessa sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä.  

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Nauriskasken koulun OPS

Käyttäytymisen arviointi Nauriskasken koulussa 

Käyttäytymisen arvioinnissa huomioidaan seuraavat neljä osa-aluetta, joiden tavoitteita ja sisältöjä on mietitty yhdessä koulumme oppilaiden kanssa: 

 • Hyvien tapojen noudattaminen 

 • Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen 

 • Toisten myönteinen ja kannustava huomioiminen 

 • Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuullinen elämäntapa

Erinomainen (10) arvosana täyttää kiitettävän (9) kriteerit. Lisäksi oppilas 

 • luo positiivista ilmapiiriä kannustamalla ja tukemalla muita oppilaita 

 • on huomattavan hyväkäytöksinen 

 • osaa ilmaista oman mielipiteensä rakentavasti ja perustellen 

 • pyrkii toimimaan aktiivisesti yhteiseksi hyväksi

Kiitettävän (9, “osaat erittäin hyvin”) arvosanan saa oppilas, joka 

 • käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti 

 • ottaa muut huomioon 

 • on avulias ja kannustava 

 • tulee hyvin toimeen muiden oppilaiden ja koulun aikuisten kanssa 

 • pyrkii neuvottelemaan ja sovittelemaan luokkatovereiden kanssa toimiessaan 

 • noudattaa oma-aloitteisesti koulun ja luokan sääntöjä 

 • huolehtii työrauhasta esimerkillisesti, sopeuttaa toimintansa tilanteiden mukaan 

 • toimii vastuullisesti yksilönä ja luokkayhteisön jäsenenä  

 • huolehtii tehtävistä, välineistä ja ympäristön siisteydestä 

 • on kielenkäytöltään asiallinen

Hyvän (8 “osaat hyvin”) arvosanan saa oppilas, joka 

 • käyttäytyy yleensä hyvien tapojen mukaisesti 

 • ottaa yleensä muut huomioon 

 • tulee toimeen muiden oppilaiden ja koulun aikuisten kanssa 

 • noudattaa yleensä hyvin koulun ja luokan sääntöjä 

 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta 

 • huolehtii vastuullisesti itsestään  

 • huolehtii pääsääntöisesti tehtävistään, välineistä ja ympäristön siisteydestä 

 • on yleensä kielenkäytöltään asiallinen 

 • ottaa ohjauksen vastaan ja parantaa toimintaansa sujuvasti tarvittaessa  

 • vakavia sääntörikkomuksia ja käytökseen liittyviä selvittelyjä ei juuri ole  

Melko hyvän (7 “osaat melko hyvin”) arvosanan saa oppilas, jonka toiminta on joillakin osa-alueilla arvosanan 8 mukaista, mutta toiminnassa toistuu jokin tai jotkin alla olevat asiat. Oppilas 

 • ottaa muut huomioon vaihtelevasti 

 • ei aina kykene yhteistyöhön muiden kanssa 

 • noudattaa sääntöjä vaihtelevasti 

 • unohtelee tehtäviään ja välineitään, suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöönsä 

 • käyttää välillä sellaista kieltä, josta häntä on huomautettava 

 • oppilaan ojentamiseksi on saatettu joutua käyttämään kasvatuskeskusteluja tai jälki-istuntoa 

Kohtalaisen (6 “olet saavuttanut tavoitteet osittain”) arvosanan saa oppilas, joka 

 • käyttäytyy vastoin sääntöjä toistuvasti 

 • suhtautuu välinpitämättömästi toisiin ihmisiin, ympäristöön ja koulunkäyntiin yleensä 

 • ei piittaa työrauhasta 

 • käyttää toistuvasti epäasiallista kieltä 

 • on käyttäytynyt niin häiritsevästi, että koulusta on oltu yhteydessä huoltajiin 

 • oppilaan ojentamiseksi on jouduttu käyttämään kurinpidollisia keinoja 

 • oppilasta on tuettu oppilashuollollisin keinoin käyttäytymiseen liittyvissä asioissa  

Välttävän (5) arvosanan saa oppilas, jonka toiminnassa on useita arvosanan 6 piirteitä. Oppilas rikkoo jatkuvasti tahallaan sääntöjä eikä piittaa toisista ihmisistä tai ympäristöstä. Koulusta on oltu toistuvasti yhteydessä huoltajiin, ja kurinpidollisista keinoista on jouduttu käyttämään varoitusta ja/tai erottamista määräajaksi. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet