Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Kantokasken koulun OPS 

Arviointimenetelmistä ja kriteereistä sovitaan luokka-asteittain vuosittain. Huolehditaan, että oppilas ymmärtää oppimisen tavoitteet ja arvioinninperusteet. Nostetaan esiin yksilön vahvuuksia, taitoja ja osaamista.

Espoossa on käytössä yhteinen arviointikeskustelupohja lukuvuoden väliarviointiin vuosiluokilla 1-6. Koulumme väliarviointikeskustelut pidetään joulu-helmikuussa. Nivelvaiheiden (2 Jk ja 6.lk) arviointikeskustelut pidetään tammi-helmikuussa. Lukuvuoden päätteeksi oppilaalle annetaan Espoon kaupungin lukuvuositodistus. 

4-6 luokkalaisten valinnaiskurssit arvioidaan osana perusopetuksen yhteisiä oppiaineita. 

Arviointipalautetta annetaan suullisesti sekä kirjallisesti VVilmassa tai sähköisissä oppimisympäristöissä. Arviointi voi olla numeerista tai sanallista. 

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Kantokasken koulun OPS 

Arviointi perustuu jatkuvaan päivittäiseen havainnointiin sekä aikuisen ja oppilaan väliseen keskusteluun. Lisäksi hyödynnämme seuraavia tapoja: 

• sähköinen oppimisympäristö 

• projektityöskentely 

• pari- ja ryhmätyöskentely ja parikokeet 

• vertaisarviointi 

• itsearviointi 

• oppiaineen luonteeseen soveltuvia arviointitapoja
• suulliset ja kirjalliset kokeet 

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen 

Itsearviointi on taito, jota harjoitamme monipuolisesti koko alakoulun ajan. Ensin harjoitellaan arvioimaan omia koululaistaitoja. Vähitellen siirrytään arvioimaan myös osaamista ja oppimista. Itsearvioinnin lisäksi opettelemme vertaisarviointia pari- ja ryhmätyöskentelyssä. 


Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Kantokasken koulun OPS 

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena 

Kantokasken koulussa kasvatustavoitteena on, että kaikki koulussa työskentelevät kunnioittavat toisiaan yksilöinä ja kohtelevat jokaista yhteisön jäsentä tasa-arvoisesti. 

Tavoitteena on oppia työskentelemään monimuotoisissa ryhmissä erilaisten oppijoiden kanssa. Käyttäytymisen arviointi perustuu käyttäytymisen tavoitteisiin. Hyvään käyttäytymiseen ohjataan koulun järjestyssäännöillä, jotka on laadittu yhteistyössä oppilaiden kanssa. Järjestyssäännöistä keskustellaan huoltajien kanssa oppilas-, luokka- ja koulukohtaisissa tapaamisissa. 

Koulun järjestyssäännöt ovat opetussuunnitelman liitteissä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet