Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Kalajärven koulun OPS

Monipuolisilla arviointimenetelmillä ja jatkuvalla pedagogisella keskustelulla varmistamme, että arviointi on realistista ja kannustavaa. Opettajat jakavat arviointikäytänteitä keskuudessaan.

Keskitymme arvioinnissa oppilaan vahvuuksiin ja potentiaaliin. Annamme oppilaalle käytännön keinoja ja selviä ohjeita kehittää oppimistaan ja parantaa arvosanojaan.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Kalajärven koulun OPS

Monipuolisilla arviointimenetelmillä ja jatkuvalla pedagogisella keskustelulla varmistamme, että arviointi on realistista ja kannustavaa. Opettajat jakavat arviointikäytänteitä keskuudessaan.

Itse- ja vertaisarviointi ovat luonteva osa oppimisprosessia joka luokkatasolla kaikissa oppiaineissa. Oppilas oppii vähitellen tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja haasteita sekä etsimään itselleen ominaisia oppimistapoja.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Kalajärven koulun OPS

Koulun kasvatustavoitteet

Oppilasta ohjataan ja kannustetaan

-  kunnioittamaan itseään, toisiaan ja ympäristöään.

-  toimimaan aktiivisesti yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.

-  kohtelemaan tasa-arvoisesti kaikkia.

-  arvostamaan oppimista.

-  luottamaan itseensä.

-  toimimaan kestävän kehityksen ajatuksen mukaisesti.

-  tuntemaan itsensä (on tietoinen vahvuuksistaan).

-  olemaan luova, oivaltava ja avoin uusille ajatuksille.

-  työskentelemään sinnikkäästi.

Käyttäytymisen tavoitteet

Käyttäytymisen tavoitteena on, että oppilas käyttäytyy kohteliaasti ja ystävällisesti kouluyhteisön kaikkia jäseniä kohtaan. Pidämme tärkeänä hyviä käytöstapoja ja toisten huomioon ottamista. Hyvään käytökseen kuuluu toisten auttaminen ja koulun sääntöjen noudattaminen. Oppilas osallistuu rakentavasti koulun toimintaan oman luonteensa ja taipumustensa mukaisesti. Hän tuo oman panoksensa yhteiseen hyvään. Hyvään käytökseen kuuluu erilaisuuden hyväksyminen: oppilas pystyy toimimaan kaikkien kanssa, ei jätä ketään ulkopuolelle eikä kiusaa muillakaan tavoin. Oppilas kuuntelee toisia ja antaa muille tilaa ilmaista mielipiteensä. Hän osaa antaa työrauhan erilaisissa oppimistilanteissa ja arvostaa oppimista. Oppilas opettelee toimimaan kestävän kehityksen ajatuksen mukaisesti.

Yllä kuvatut tavoitteet on määritelty yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Heillä on mahdollisuus osallistua kasvatustavoitteita ja käyttäytymisen tavoitteita koskevaan keskusteluun huoltajatapaamisissa ja vanhempainilloissa. Keskustelemme järjestyssäännöistä ja niiden mahdollisista muutostarpeista oppilaiden kanssa vuosittain.

Työskentelyn arviointi

Kalajärven koulun OPS

Arviointikäytänteet luokilla 1-6

Kalajärven koulussa noudatetaan Espoon kaupungin linjauksia arvioinnissa. Luokilla 1-6 pidetään arviointikeskustelu lukuvuosittain.

Arviointikeskustelua voidaan pohjustaa kotona etukäteen annettavalla kyselyllä. Arviointikeskustelussa käytetään Espoon kaupungin yhteistä lomaketta. Arviointikeskustelu pidetään joulukuun ja tammikuun aikana. Lukuvuositodistuksessa on sanallinen arviointi luokilla 1-4 ja numeerinen luokilla 5-6. Kuudennella luokalla arviontikeskustelua täydennetään numeerisella välitodistuksella. Huoltajan osallistuminen arviointikeskusteluun on tärkeää. Arviointikeskustelu voidaan pitää yhtä aikaa perhepalaverin tai muun yhteistyötapaamisen kanssa.

Arviointikäytänteet luokilla 7-9

Kalajärven koulussa noudatetaan Espoon kaupungin linjauksia arvioinnissa. Lukuvuoden lopussa annetaan numeerinen lukuvuositodistus, joka on arvio koko vuoden opiskelusta. Lisäksi syyslukukauden lopuksi annetaan välitodistus.

Luokilla 7-9 pidetään arviontikeskusteluja oppiaineittain.

Yhdeksännellä luokalla annetaan lukuvuoden lopuksi päättötodistus.

Valinnaisten aineiden arviointi

Valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään 2 vuosiviikkotunnin (vvh) oppimäärän, arvioidaan numeerisesti. Oppimäärältään alle 2 vvh käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti: Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet erittäin hyvin/hyvin/melko hyvin/osittain tai Et ole saavuttanut lukuvuoden tavoitteita hyväksytysti. Sanallisesti arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistukseen vuosiviikkotuntien määrä. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkun yhteisen oppiaineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa ko. aineen arvosanaa.

Arviointi nivelkohdissa

Kalajärven koulun OPS

Toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheissa käytämme Espoon kaupungin yhteistä nivelvaiheisiin suunniteltua arviointilomaketta. Kuudennella luokalla arviointikeskustelua täydennetään numeerisella välitodistuksella.

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet