Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Lintulaakson koulu OPS

Lintulaakson koulussa ihmisyyden ja sivistyksen arvostus näkyvät hyvänä käytöksenä ja kunnioituksena oppilaiden keskinäisessä sekä lasten ja aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa. Lapsilta ja aikuisilta odotetaan hyvää ja arvostavaa käytöstä kaikkia koulun ihmisiä kohtaan. Koulun järjestyssäännöt ovat pohjana sille, miten koulussa käyttäydytään ja toimitaan.

Lintulaakson koulussa

· huomioimme toisemme ystävällisesti ja pyrimme ylläpitämään positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä

· kohtaamme toisemme kunnioittavasti ja noudatamme hyviä käytöstapoja

· opettelemme arvostamaan ja kunnioittamaan omaa ja toisten työtä

· harjoittelemme ottamaan vastuuta omasta opiskelusta, omista ja yhteisistä tavaroista sekä tiloista

· jokaisella on oikeus oppia luokassa, jossa on työrauha

· teemme koulun ja luokan säännöt yhdessä ja sitoudumme niihin

Lukuvuoden alussa opettaja esittelee oppilaille koulun järjestyssäännöt, käyttäytymisen osa-alueet ja tavoitteet. Oppilaat miettivät opettajan johdolla sitä, mitä nämä käyttäytymistavoitteet juuri heidän vuosiluokallaan tarkoittavat. Syntyneet ajatukset kirjataan. Oppilaat laativat opettajan kanssa luokan säännöt, jotka noudattavat opetussuunnitelmaa ja koulun järjestyssääntöjä. Huoltajat otetaan mukaan luokan prosessiin sekä heitä tiedotetaan luokassa syntyneistä säännöistä.

Oppilaita ohjataan huomaamaan, että käyttäytyminen koostuu taidoista, joita voi harjoitella ja arvioida. Oppilaita ohjataan itsearviointiin. Opiskellaan vertaispalautteen antamista ja vastaanottamista.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet