Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Meritorin koulun OPS

Arviointi pohjautuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Oppimisprosessin aluksi opettaja sanoittaa tunnin ja jakson tavoitteet sekä oppiaineen että työskentelytaitojen osalta. Tavoitteet muotoillaan oppilaiden ikäkaudelle sopivalla tavalla, jotta oppilaat ovat tietoisia siitä, mitä heiltä odotetaan. Tarvittaessa opettaja tarkentaa tavoitteita yhdessä oppilaiden kanssa.

Arvioinnissa huomioidaan oppilaan edistyminen suhteessa tavoitteisiin. Opettaja seuraa, saavuttaako oppilas annetut tavoitteet. Arviointia toteutetaan myös itsearvioinnin kautta ja siihen pohjautuen. Opettajan antamalla realistisella palautteella on tärkeä rooli itsearviointitaitojen kehittymisessä.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Meritorin koulun OPS

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Oppilaan saama palaute omasta oppimisprosessistaan on jatkuvaa ja monipuolista, ja se kohdistuu opiskelun eri osa-­alueisiin (mm. tuntiaktiivisuus, kotitehtävät, työskentelytaidot, keskittyminen annettuihin oppimistehtäviin). Sillä on keskeinen merkitys oppimisprosessin ohjaajana. Palautetta voidaan antaa suullisesti (keskustelu), sanallisesti tai sähköisesti (mm. Wilma). Leimat ja muut pienet kannusteet innostavat oppilasta yrittämään parhaansa. Oppilaille annetaan palautetta onnistumisista sekä oppimisen haasteista. Arvioinnissa huomioidaan oppilaiden vahvuudet. Tärkeitä arvioinnin muotoja ovat myös itsearviointi sekä vertaisarviointi. Oppilaan taitoa arvioida omaa ja muiden työskentelyä sekä käyttäytymistä harjoitellaan jokaisella luokka-­asteella. Koulussamme arvioidaan myös oppilaiden ongelmanratkaisukykyä ja taitoa soveltaa opittuja asioita. Tarvittaessa opettaja voi pitää läksynkyselyjä ja/tai kokeita. Niitä voidaan tehdä yksin, pareittain tai ryhmissä, kirjallisesti, sähköisesti ja/tai suullisesti. Opettaja varmistaa, että arvioinnissa käytetään monipuolisesti edellä mainittuja arviointimenetelmiä oppilaan ikäkaudelle ja edellytyksille sopivalla tavalla. Lievätkin oppimisvaikeudet tulee ottaa arvioinnissa huomioon. Arviointikeskustelut yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa ovat merkityksellisiä. Nivelvaiheessa toisella ja kuudennella luokalla arviointikeskustelu käydään tammi-helmikuussa.  Opettaja järjestää aikaa kiireettömille kohtaamisille.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Meritorin koulun OPS

Koulussamme väliarvioinnissa käytetään Espoon laatimia lomakepohjia. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja mahdollisuuksien mukaan myös huoltaja. Arviointilomake täytetään arviointikeskustelun aikana. Lukuvuoden päättyessä oppilaalle annetaan lukuvuositodistus. Lukuvuositodistus on sanallinen vuosiluokilla 1-­4 ja numeerinen vuosiluokilla 5-­6. Lisäksi opettaja käyttää monipuolisia arviointimenetelmiä. Koulu kuvaa tarjoamiensa valinnaisten aineiden arvioinnin. Valinnaisten aineiden kohdalla arvioidaan, kuinka hyvin oppilas on saavuttanut valinnaiselle aineelle asetetut tavoitteet. Valinnaisten aineiden sisällöt ja tavoitteet tarkentuvat koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Koulu kuvaa muut tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat sekä yhteistyön huoltajien kanssa. Jokainen oppilas huoltajineen osallistuu vanhempaintapaamiseen koulun alkaessa. Tapaamisessa keskustellaan oppilaan vahvuuksista ja mahdollisista tuen tarpeista. Huoltajalla on tärkeä rooli tuoda esiin sellaista oppilaaseen liittyvää tietoa, joka on merkityksellistä oppimisen kannalta. Arviointikeskustelut käydään joulu-helmikuun välisenä aikana (luokkien 2 ja 6 arviointikeskustelut toteutetaan tammi-helmikuussa).

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Meritorin koulun OPS

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin sekä koulun järjestyssääntöihin. Koulun järjestyssäännöt antavat pohjan käyttäytymisen tavoitteille. Niistä keskustellaan oppilaiden kanssa säännöllisesti, ne ovat pääpiirteittäin näkyvissä jokaisessa luokassa, ja ne on kirjattu myös joka syksy koteihin jaettavaan lukuvuosioppaaseen. Järjestyssääntöihin kirjataan käytöksen tavoitteet sekä oppitunnilla että ruokalassa ja välitunnilla. Säännöt koskevat myös koulun tilaisuuksia ja retkiä. Opettaja voi yhdessä oppilaiden kanssa laatia vielä erikseen luokan omat säännöt, jotka pohjautuvat koulun järjestyssääntöihin.

Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Oppilas kohtelee kunnioittavasti, reilusti ja arvostavasti sekä oppilastovereitaan että koulun aikuisia. Tervehtiminen sekä ohjeiden noudattaminen on tärkeää. Ruokalassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Hyvää käytöstä on myös asiallinen pukeutuminen sekä sovituista ajoista kiinni pitäminen. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta. Käyttäytymisestä keskustellaan luokan ja koko koulun vanhempainilloissa. Oppilaat osallistuvat aktiivisesti luokan omien sääntöjen laatimiseen. Käyttäytymisen tavoitteet käydään läpi syksyn vanhempaintapaamisessa.

Oppilaat saavat arviointipalautteen käyttäytymisestään osana lukuvuositodistusta. Käyttäytymisen arviointiin osallistuvat lasta opettavat opettajat. Alla mainitut asiat nousevat Meritorin koulun arvopohjasta ja kasvatustavoitteista, niihin kiinnitetään huomiota käyttäytymisen arvioinnissa. 

  

Hyvät tavat 

Puhun ystävällisesti ja kohteliaasti, tervehdin. 

Noudatan hyviä ruokailutapoja. 

Käytän itsesäätelykykyä (odotan vuoroani, liikun rauhallisesti, olen rauhallinen riitatilanteissa). 

 

Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen 

Noudatan yhteisesti sovittuja sääntöjä. 

Tulen ajoissa kouluun ja oppitunneille. 

Annan luokassa työ- ja opetusrauhan. 

Kykenen itsenäiseen työskentelyyn. 

Toimin annettujen ohjeiden mukaan. 

Keskityn omaan tekemiseen. 

Toimin reippaasti siirtymätilanteissa. 

 

Toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen 

Olen auttavainen. 

Arvostan toisten tekemää työtä. 

Hyväksyn erilaisuutta. 

Kannustan muita. 

Kuuntelen muiden ajatuksia ja mielipiteitä. 

Osaan työskennellä ryhmässä. 

 

Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen 

Suhtaudun myönteisesti koulutyöhön. 

Huolehdin kotitehtävistäni. 

Koulutarvikkeeni ovat mukana koulussa. 

Pidän hyvää huolta tavaroistani. 

Pidän työympäristöni siistinä. 

Työskentelen sinnikkäästi. 

Työskentelen huolellisesti. 

Saan työni valmiiksi. 

Osaan neuvotella ristiriitatilanteissa. 

Olen rehellinen sanoissa ja teoissa. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet