Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Toimitaan Espoon opetussuunnitelman mukaisesti.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Nöykkiön koulun OPS

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Opettaja käyttää oppimisen arvioinnissa monipuolisia arviointimenetelmiä ja kirjaa keskeisiä arvioinnista saatuja tuloksia Wilmaan, josta myös huoltajat saavat tietoa arvioinnista lukuvuoden aikana. Oppilas voi osoittaa osaamistaan suullisesti ja kirjallisesti, sekä yksilönä että osana ryhmää. Oppilaan vihkoon kirjaamat asiat ovat osa oppimisprosessin etenemisen näyttöä, jota myös opettaja seuraa. Arviointia tehdään myös sähköisesti erilaisissa käytössä olevissa digitaalisissa ympäristöissä.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Itse- ja vertaisarviointia toteutetaan sekä keskustellen että kirjallisesti. Itse- ja vertaisarviointia kootaan yläkoulun aikana digitaaliseen muotoon käytössä olevissa sähköisissä ympäristöissä. Erityistä huomiota kiinnitetään työskentely- ja ryhmätyötaitojen arviointiin. Oppilasta ohjataan kokoamaan oppimisestaan portfolioita, joiden osana on myös arviointia sekä osaamisesta että oppimisesta ja oppimaan oppimisen taidoista. Erilaisia itsearviointidokumentteja käydään läpi osana jokaisen oppilaan henkilökohtaisia huoltajatapaamisia, joita järjestää luokanvalvoja vuosittain.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

NÖYKKIÖN KOULUN OPS

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Koulun toiminnan tärkein tavoite on jokaisen kasvu ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen perusopetuksen asetuksen 2 §: n mukaisesti. Tämä tavoite ohjaa koulun toimintakulttuurin kehittämistä ja näkyy koulun aNotoimintana.

Oppilaan käyttäytymisessä tulee näkyä elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla ihmisarvon loukkaamattomuus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisten arvojen mukainen toiminta: yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kunnioitus.

Käyttäytymisessä näkyy sivistyksen kehittyminen: yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvät tavat sekä kestävän kehityksen edistäminen.

Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä.

Koulun järjestyssääntöihin on kirjattu keskeiset oppilaan toimintaa ohjaavat periaatteet, joiden noudattaminen on käyttäytymisarvioinnin pohjana.

Oppilaille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja.

Käyttäytymisen arvioinnissa arvioidaan oppilaan toimintaa, arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn osana kouluvuoden toimintaa yhteisissä tilaisuuksissa sekä tapaamisissa. Tavoitteiden asettelua tehdään erityisesti lukukauden alkaessa sekä osana oppilaan itsearviointia ja huoltajatapaamisia.

Mikäli oppilaan käyttäytymisen taidoissa on paljon harjoiteltavia osa-alueita, niistä laaditaan aina luokanvalvojan johdolla oppimissuunnitelma, jossa tavoitteita avataan oppilaskohtaisesti yhteistyössä kotien kanssa.

Oppilaan käyttäytymisen arviointiin osallistuvat rehtori ja kaikki häntä opettavat opettajat. Mikäli todistus sisältää oppilaan käyttäytymistä koskevaa sanallista arviota, se on salassa pidettävä asiakirja, joka luovutetaan vain oppilaalle tai hänen huoltajalleen.

Käyttäytymisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin käyttäytymisen tavoitteisiin oppilaan toiminnassa:

1. Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset, mikä tarkoittaa, että hän

- suvaitsee erilaisuutta,

- noudattaa hyviä tapoja,

- antaa työrauhan muille ja itselleen,

- ei hyväksy kiusaamista

- osaa käyttäytyä asiallisesti erilaisissa tilanteissa.

2. Oppilas ymmärtää sääntöjen merkityksen, noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä ihmisten yhteiselämän yleisiä pelisääntöjä.

3. Oppilas kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

4. Oppilas huolehtii yhteisestä työ- ja elinympäristöstä.

Nöykkiön koulun erityiset täsmennykset käyttäytymisen arvioinnissa käytössä oleviin arvosanoihin

Arvosana 10

Oppilas osaa käyttäytymisessään ottaa tilanteen ja muut ihmiset huomioon. Oppilaan toiminnassa on selvästi näkyvissä erinomaista vastuullisuutta; hänellä on erittäin positiivinen vaikutus omaan yhteisöönsä. Hän on suvaitsevaisuudessaan ja erilaisuuden hyväksymisessä esimerkkinä muille. Hänen toimintansa sosiaalisissa tilanteissa voi näkyä ulospäin suuntautuvana toimintana tai ilmetä hiljaisena sisäisenä lujuutena, mikä tulee esiin itsenäisinä valintoina ja ryhmästä riippumattomina omina ratkaisuina. Oppilas suhtautuu avoimen asiallisesti auktoriteetteihin esimerkiksi opettajiin ja pyrkii näiden kanssa luontevaan vuorovaikutukseen. Oppilas kantaa erinomaisesti vastuuta yhteisestä työ- ja elinympäristöstä.

Arvosana 9

Yhdeksikön saava oppilas on hyväkäytöksinen ja vastuuntuntoinen. Hänellä on kiitettävät sosiaaliset taidot. Oppilas ylittää selkeästi arvosanan 8 tason lähes kaikilla käyttäytymisen osa-alueilla. Oppilaan käyttäytymisessä on joitakin arvosanan kymmenen piirteitä, mutta hän ei osoita yhtä suurta esimerkillisyyttä, oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta yhteisistä asioista kuin arvosanaan kymmenen yltävä oppilas. Oppilas kantaa kiitettävästi vastuuta yhteisestä työ- ja elinympäristöstä.

Arvosana 8

Kahdeksan on käyttäytymisen perustaso: käyttäytyminen ja toiminta on ystävällistä ja asiallista ja enimmäkseen tavoitteiden suuntaista. Hän noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja ohjeita. Oppilas toimii rehellisesti, antaa muille työrauhan ja pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Oppilas ottaa muut ihmiset huomioon eikä osallistu kiusaamiseen. Hän käyttää asiallista kieltä. Oppilas huolehtii yhteisestä työympäristöstä omalta osaltaan.

Arvosana 7

Oppilas hallitsee käyttäytymisen ja ryhmässä toimimisen perustaitoja, mutta hän tarvitsee välillä ohjausta näissä taidoissa ja järjestyssääntöjen noudattamisessa. Hän tiedostaa oikean ja väärän eron, mutta tarvitsee vielä käyttäytymisen ohjausta toimintaansa ja mahdollisesti kielenkäyttöönsä eri tilanteissa. Oppilas tarvitsee jonkun verran ohjausta työrauhan noudattamisessa sekä työympäristöstään huolehtimisessa.

Arvosana 6

Oppilas tarvitsee usein ohjausta käyttäytymisen ja ryhmässä toimimisen perustaidoissa sekä järjestyssääntöjen noudattamisessa. Oppilaan kyky vastaanottaa ohjausta vaatii kehittymistä ja ohjaamisen lisäksi häntä on saatettu ojentaa esimerkiksi kasvatuskeskusteluin tai jälki­istunnolla. Oppilaan kyky erottaa oikea ja väärä vaatii kehittymistä ja hänellä on mahdollisesti luvattomia poissaoloja. Oppilaan kielenkäyttö vaatii usein ohjaamista asialliseen suuntaan.

Arvosana 5

Oppilas tarvitsee jatkuvasti ohjausta käyttäytymisen ja ryhmässä toimimisen perustaidoissa sekä järjestyssääntöjen noudattamisessa ja asiallisessa kielenkäytössä. Ohjaamisen lisäksi oppilaan kohdalla on jouduttu käyttämään ojentamis- ja rankaisutoimenpiteitä. Oppilaalla on mahdollisesti paljon luvattomia poissaoloja. Hän saattaa käyttää henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai osallistua aktiivisesti kiusaamiseen. Hän häiritsee muiden oppimista ja koulunkäyntiä. Oppilas vastustaa käyttäytymiseensä puuttumista eikä osoita aktiivista halua käyttäytymisensä parantamiseen. Oppilas saattaa syyllistyä ilkivaltaan, vahingontekoon tai vaaran aiheuttamiseen. Hän on piittaamaton koulun sääntöjä tai muita ihmisiä kohtaan.

Arvosana 4

Oppilaan käyttäytyminen on ollut jatkuvasti ala-arvoista ja hallitsematonta eivätkä ohjaaminen, ojentaminen ja rankaisutoimet ole johtaneet muutokseen hänen toiminnassaan.

Työskentelyn arviointi

Nöykkiön koulun OPS

Nöykkiön koulun välitodistus jaetaan paperitulosteena tammikuun loppuun mennessä. Oppilaan saamat arvosanat näkyvät myös Wilmassa. Huoltajat saavat arviointipalautetta lukuvuoden aikana myös Wilmaan kirjatuista erilaisista oppimisen näyttösuorituksista: esitelmistä, tutkielmista, koearvosanoista sekä muista vastaavista opettajan arvioimista oppilastöistä.

Arviointia täydennetään sähköisellä itsearvioinnilla, joka tehdään kerran lukuvuodessa 1 vuosiviikkotunnin laajuisten oppiaineiden osalta ja kaksi kertaa lukuvuodessa sitä laajempien oppiaineiden osalta. Lisäksi käydään yksilö- ja ryhmämuotoisia arviointikeskusteluja osana oppilaan oppimisprosessia yläkoulun aikana.

Lukuvuoden päättyessä oppilaalle tulostetaan paperinen lukuvuodistodistus, johon kirjataan lukuvuoden aikana opiskeltujen oppiaineiden lukuvuosinumerot opetussuunnitelman perusteiden Espoon kaupungin opetussuunnitelman mukaan toimien.

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Toimitaan Espoon opetussuunnitelman mukaisesti.

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet