Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Espoon OPS

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Espoon kuntakohtaista tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Espoon OPS

Oppimisen arvioinnin tavoitteena on ohjata, tukea ja kannustaa oppilaan opiskelua sekä kehittää hänen itsearviointitaitojaan. Espoon perusopetuksen arviointikulttuuria ohjaa positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma. Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja realistista arvioinnin tavoitteet sekä tavat, joilla oppilasta arvioidaan.

Arvioinnilla ohjataan oppimista. Oppilaat saavat opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa oppimista ohjaavaa palautetta. Opettajan tehtävänä on tehdä oppilaan oppimisprosessi näkyväksi ohjaamalla ja avaamalla oppimisen solmukohtia. Ohjaaminen ja kannustaminen tarkoittavat sitä, että opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään tavoitteet ja kannustaa häntä oikeaan suuntaan. Tavoitteena on, että oppilas tulee tietoiseksi omasta oppimisprosessistaan ja oppii vaikuttamaan omaan oppimiseensa.

Kouluissa käydään säännöllistä keskustelua arvioinnin perusteista ja arviointikäytänteistä opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa. On tärkeää käydä keskustelua heti lukuvuoden alussa. Koulussa varmistetaan myös, että arvioinnissa käytetään monipuolisia, joustavia ja tilanteeseen sovitettuja, oppilaan tarpeet ja tilanne huomioivia menetelmiä.

Kilonpuiston koulun OPS

Oppimisen tavoitteet ja arviointikriteerit käydään läpi oppilaiden ja huoltajien kanssa. Arvioinnissa keskitytään oppilaiden onnistumisiin ja vahvuuksiin. Arviointikulttuurissamme korostuu positiivinen, kannustava ja realistinen palaute.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Espoon OPS

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Perusopetuksen aikana oppilaalle muodostuu myönteinen ja realistinen käsitys omista vahvuuksista ja itsestään oppijana. Arvioinnilla edistetään halua oppia.

Monipuolisen havainnoinnin avulla opettaja saa tietoa erilaisten työtapojen ja oppimisympäristöjen toimivuudesta, oppijan osaamisista ja oppimistaidoista sekä eriyttämisen tarpeesta. Näiden havaintojen pohjalta opettaja suunnittelee oppimistilanteita ja tehtäviä niin, että ne tukevat oppimista ja onnistumisen kokemuksia mahdollisimman hyvin. Monipuolinen jatkuva havainnointi mahdollistaa myös varhaisen reagoinnin ja tuen silloin, jos oppiminen syystä tai toisesta vaarantuu.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Itse- ja vertaisarviointi ovat opiskeltavia taitoja, joita harjoitellaan perusopetuksen alusta lähtien eri oppimistehtävien yhteydessä.

Kilonpuiston koulun OPS

Monipuolinen arviointi varmistetaan käyttämällä monipuolisia arviointitapoja. Arvioinnin kohteena voivat olla muun muassa kirjallinen ja suullinen työskentely, projektityöt, kokeet ja läksynkuulustelut sekä ryhmätyöt. Arvioinnista käydään säännöllistä keskustelua oppilaiden ja opettajien kesken.

Itse- ja vertaisarviointi on kiinteä osa kaikkea arviointia. Niihin harjaannutaan ensimmäisestä luokasta lähtien ja niitä toteutetaan ikä- ja kehitystason mukaisesti koko koulupolun ajan.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Espoon OPS

Oppimisesta annetaan ohjaavaa palautetta säännöllisesti opettajan ja oppilaan välisessä päivittäisessä vuorovaikutuksessa. Luokilla 1-6 toteutetaan arviointikeskustelu. Toisella ja kuudennella luokalla arviointikeskustelussa annetaan myös nivelvaiheeseen liittyvää ohjaavaa palautetta. Luokilla 1-6 arviointipalautetta voidaan antaa lisäksi erilaisin tiedottein, todistuksin ja muilla tavoilla. Kuudennella vuosiluokalla koulu voi halutessaan täydentää arviointikeskustelua antamalla oppilaalle numeerisen välitodistuksen. Seitsemänneltä vuosiluokalta alkaen annetaan numeerinen välitodistus, jota täydennetään arviointikeskustelulla tai/ja muulla palautteella.

Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas ja opettaja/opettajat. Huoltajalle varataan mahdollisuus osallistua arviointikeskusteluun. Arviointikeskustelussa kiinnitetään huomiota oppilaan vahvuuksiin ja onnistumisiin oppijana sekä käsitellään oppimistavoitteita ja oppimisen edistymistä. Keskeiset arviointitulokset kirjataan ja säilytetään koululla tarkoituksenmukaisesti.

2. ja 3. sekä 6. ja 7. luokkien nivelvaiheissa arviointikeskustelulla annetaan nivelvaiheeseen liittyvää ohjaavaa palautetta ja arvioidaan monipuolisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Kilonpuiston koulun OPS

Alakoulussa järjestetään arviointikeskustelut kunakin lukuvuonna joulu-, tammi- tai helmikuussa.

Nivelvaiheisiin liittyvää arviointia ja palautetta käydään läpi arviointikeskusteluissa oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tukena käytetään Espoon yhteisiä lomakepohjia, joita täytetään yhteistyössä kodin ja koulun kanssa.

Yläkoululaiset saavat väliarvioinnin syys- ja kevätlukukauden puolessa välissä. Väliarvioinnissa oppilaat arvioivat omaa työskentelyään ja käyttäytymistään. Opettajat tekevät myös oman arviointinsa kustakin opettamastaan oppilaasta. Yläkoulussa jaetaan välitodistus syyslukukauden lopussa. Kevätlukukauden päätteeksi kaikille oppilaille annetaan lukuvuositodistus, 9. luokan oppilaille päättötodistus.

Valinnaisaineiden arviointi kuvataan erilisessä opetussuunnitelman liitteessä.

Kokeiden ja oppiaineiden arvosanat näkyvät sekä huoltajille että oppilaille Wilmassa.

Työskentelyn arviointi

Espoon OPS

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Espoon kuntakohtaista tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Käyttäytymisen arviointi

Espoon OPS

Käyttäytymisen tavoitteet määritellään koulussa yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Ne perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Espoossa huomioidaan erityisesti toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen sekä vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen. Käyttäytyminen ei vaikuta oppiaineesta annettavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Se arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutenaan. Käyttäytymistä arvioivat oppilasta opettavat opettajat yhdessä.

Kilonpuiston koulun OPS

Käyttäytymisen arvioinnista ja siihen perustuvista yhteisön toimintakulttuuria määrittävistä linjauksista sekä järjestyssäännöistä keskustellaan oppilaskunnassa, oppilaiden kanssa luokissa sekä huoltajien kanssa vanhempainilloissa ja -tapaamisissa.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Espoon OPS

Seuraavalle vuosiluokalle siirtämisestä ja luokalle jättämisestä päätettäessä otetaan huomioon lapsen etu. Oppilas voidaan jättää luokalle, mikäli hän on saanut yhden tai useamman hylätyn arvosanan tai yleisen heikon koulumenestyksen vuoksi, vaikka yksikään suoritus ei olisi hylätty.

Ennen luokalle jättämistä oppilaalle järjestetään hänelle soveltuva näyttömahdollisuus, joka voi sisältää erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttöjä. Näytöistä sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa. Erilliset näytöt järjestetään pääsääntöisesti hyvissä ajoin ennen kevätlukukauden päättymistä, mutta oppilaan edun niin vaatiessa, näyttö voidaan järjestää vielä lukuvuoden päättymisen jälkeen. Espoossa on mahdollista opiskella oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti. Tämä on pedagoginen väline, jota voi käyttää esimerkiksi opintojen keskeyttämistä ja luokalle jättämistä ehkäisevänä oppilashuollollisena toimenpiteenä.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Espoon OPS

Espoossa on mahdollista opiskella oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti. Tämä on pedagoginen väline, jota voi käyttää esimerkiksi opintojen keskeyttämistä ja luokalle jättämistä ehkäisevänä oppilashuollollisena toimenpiteenä.

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Espoon OPS

Oppilaalle annetaan lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Arviointi on sanallista vuosiluokilla 1-4. Vuosiluokilla 5-9 annetaan numeroarviointi. Numeroarviointia voi täydentää sanallisella arvioinnilla.

Valinnaiset aineet vuosiluokilla 1-4 arvioidaan sanallisesti. Vuosiluokilla 5-9 valinnaiset aineet, jotka ovat laajuudeltaan alle kaksi vuosiviikkotuntia arvioidaan sanallisesti ja laajuudeltaan kaksi vuosiviikkotuntia tai enemmän arvioidaan numeroin.

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluista oppiaineista annetaan sanallinen arviointi kaikilla vuosiluokilla.

Perusopetuksen päättöarviointi

Espoon OPS

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Espoon kuntakohtaista tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Päättöarvosanan muodostaminen

Espoon OPS

Perusopetuksen päättöarvosanat annetaan yhdenvertaisin perustein, oppilaita ei verrata toisiinsa vaan tavoitteisiin. Osaamisen kehittyminen on aina kumuloituvaa, kuten perusteissa kuvataan. Päättöarvosana perustuu oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Arvosana muodostuu monipuolisten näyttöjen perusteella.

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Espoon OPS

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Espoon kuntakohtaista tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Espoon OPS

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Espoon kuntakohtaista tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Paikallisesti päätettävät asiat

Espoon OPS

Tässä kohdassa ei ole perusteita täydentävää Espoon kuntakohtaista tekstiä. Toimitaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

ePerusteet