Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Matinlahden koulun OPS

Matinlahden koulussa käytetään monipuolisesti ja vaihtelevasti erilaisia arviointimenetelmiä erilaiset oppimistyylit huomioiden. Arviointi on kannustavaa, jatkuvaa, realistista ja oppimista edistävää. Opettajat sopivat luokka-asteittain ja lukuvuosittain yhteiset arvioinnin periaatteet. Oppilaille kerrotaan etukäteen oppiaineiden jaksojen tavoitteet ja arviointiperusteet. Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä jaksossa on tarkoitus oppia ja miten omaa oppimistaan voi edistää.

Huoltajat osallistuvat arviointikeskusteluun joulukuun alun ja talviloman välisenä aikana. Nivelvaiheissa arviointikeskustelu käydään oppilaan, huoltajan ja opettajien kesken tammikuun alun ja talviloman välisenä aikana. Nivelvaiheen arviointikeskustelun sisältö on Espoon mallin mukainen. Lisäksi huoltajien kanssa keskustellaan kouluyhteisön toimintakulttuurista ja normeista johtokunnassa, Koti ja Koulu -yhdistyksessä, luokkatoimikunnissa, vanhempainilloissa ja -tapaamisissa.

Matinlahden koulussa lukuvuositodistus on sanallinen vuosiluokilla 1 - 4 ja numeerinen vuosiluokilla 5 - 6. Valinnaiset oppiaineet arvioidaan osana aihealueeseen liittyviä oppiaineita. Lisäksi oppimista ja työskentelyä arvioidaan formatiivisesti ja kannustavasti jatkuvan arvioinnin periaatteella.

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa koulun kasvatustavoitteisiin, yhteiseen toimintakulttuuriin ja koulun järjestyssääntöihin. Järjestyssääntöjä tarkennetaan luokittain yhdessä oppilaiden kanssa. Koulun kaikki aikuiset ohjaavat toimintaa ja antavat palautetta käyttäytymisestä.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Matinlahden koulun OPS

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytänteet

Matinlahden koulussa käytetään monipuolisesti ja vaihtelevasti erilaisia arviointimenetelmiä erilaiset oppimistyylit huomioiden. Arviointi on kannustavaa, oppimista tukevaa, jatkuvaa, oppilaan ikäkauteen sopivaa ja realistista. Arviointi painottuu ensisijaisesti oppimisprosessiin ja työskentelyyn, mutta myös erilaisiin tuotoksiin, esimerkiksi kokeisiin, projekteihin, ryhmätöihin ja esitelmiin. Kokeet voivat olla myös suullisia tai pari- ja ryhmämuotoisia. Arviointi on mahdollisimman vuorovaikutteista.

Itsearvioinnin edellytysten kehittyminen

Matinlahden koulussa itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tavoitteena on, että oppilas ymmärtää, miten voi itse vaikuttaa omaan oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen sekä tulee tietoiseksi omasta edistymisestään.

Oppilaat harjoittelevat itse- ja vertaisarviointia alkuopetuksesta lähtien. Kaikki luokka-asteet toteuttavat itse- ja vertaisarviointia eri oppiaineissa esimerkiksi keskustellen ja erilaisilla itsearviointikaavakkeilla. Ylemmillä luokilla taitoja syvennetään ja itsearviointi toimii monipuolisena osana opiskelua ja antaa pohjan omien tavoitteiden asettamiselle. Vertaisarvioinnissa painotetaan myönteisen palautteen antamista ja toisen huomaamista.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Matinlahden koulun OPS

Matinlahden koulussa jokaista yhteisön jäsentä kohdellaan yhdenvertaisesti. Hyvät tavat, toisten myönteinen ja kannustava huomioonottaminen, yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen sekä ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen ovat koulussa opetettavia ja arvioitavia taitoja.

Matinlahden koulussa oppilaat ja opettajat osallistuvat luokkien sääntöjen tekemiseen sekä koko koulun yhteisten sääntöjen päivittämiseen. Huoltajat osallistuvat kasvatusta koskeviin keskusteluihin ja tavoitteiden määrittelyyn esimerkiksi johtokunnassa, vanhempainilloissa sekä erilaisten huoltajakyselyiden avulla.

Työskentelyn arviointi

Matinlahden koulun OPS

Oppimisen arviointi

Matinlahden koulussa käytetään monipuolisesti ja vaihtelevasti erilaisia arviointimenetelmiä erilaiset oppimistyylit huomioiden. Kaiken arvioinnin tulee olla kannustavaa, oppimista tukevaa, jatkuvaa ja realistista. Arviointi painottuu ensisijaisesti oppimisprosessiin ja työskentelyyn, mutta myös erilaisiin tuotoksiin, esimerkiksi kokeisiin, projekteihin, ryhmätöihin ja esitelmiin. Kokeet voivat olla myös suullisia tai pari- ja ryhmämuotoisia. Arviointi on mahdollisimman vuorovaikutteista.

Huoltajat osallistuvat arviointikeskusteluun joulu-tammikuussa. Nivelvaiheissa arviointikeskustelu käydään oppilaan, huoltajan ja opettajien kesken tammikuussa. Nivelvaiheen arviointikeskustelun sisältö on Espoon mallin mukainen. Lisäksi huoltajien kanssa keskustellaan kouluyhteisön toimintakulttuurista ja normeista johtokunnassa, Koti ja Koulu -yhdistyksessä, luokkatoimikunnissa, vanhempainilloissa ja -tapaamisissa.

Opettajat sopivat luokka-asteittain ja lukuvuosittain yhteiset arvioinnin periaatteet. Oppilaille kerrotaan etukäteen oppiaineiden jaksojen tavoitteet ja arviointiperusteet. Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä jaksossa on tarkoitus oppia ja miten omaa oppimistaan voi edistää.

Oppilaat harjoittelevat vertais- ja itsearviointia. Kaikki luokka-asteet toteuttavat itse- ja vertaisarviointia eri oppiaineissa esimerkiksi keskustellen tai erilaisilla Itsearviointikaavakkeilla.

Matinlahden koulussa lukuvuositodistus on sanallinen vuosiluokilla 1 - 4 ja numeerinen vuosiluokilla 5 - 6. Valinnaiset oppiaineet arvioidaan osana aihealueeseen liittyviä oppiaineita. Lisäksi oppimista ja työskentelyä arvioidaan formatiivisesti ja kannustavasti jatkuvan arvioinnin periaatteella.

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa koulun kasvatustavoitteisiin, yhteiseen toimintakulttuuriin ja koulun järjestyssääntöihin. Järjestyssääntöjä tarkennetaan luokittain yhdessä oppilaiden kanssa. Koulun kaikki aikuiset ohjaavat toimintaa ja antavat palautetta käyttäytymisestä.

6.4.4 Arviointi nivelkohdissa

Matinlahden koulun OPS

Lukuvuoden päätteeksi oppilaat saavat lukuvuositodistuksen, joka on 2. luokalla sanallinen ja 6. luokalla numeerinen.

2. ja 3. sekä 6. ja 7. luokkien nivelvaiheessa oppilaille annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa palautetta. Ohjaavaa palautetta annetaan opettajan ja oppilaan välisissä keskusteluissa päivittäisissä oppimistilanteissa sekä lukuvuosittain arviointikeskustelussa, jotka käydään opettajan, oppilaan ja huoltajan kesken tammikuun ja talviloman välisenä aikana.

2. ja 3.lk. nivelvaiheen arviointi ja palaute on ohjaavaa palautetta, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti oppilaan oppimisen edistymiseen, oppilaan vahvuuksiin oppijana ja vahvistetaan oppilaan itsetuntoa sekä oppimismotivaatiota. Tarvittaessa arvioidaan ja suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa oppilaan tarvitsemaa ohjausta ja tukea.

6. ja 7.lk. nivelvaiheen arviointi ja ohjaava palaute painottuu erityisesti työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymiseen. Palautetta annetaan edistymisestä oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa. 6. lk. arviointikeskustelulomake toimii tiedonsiirtolomakkeena yläkouluun.

Tarvittaessa järjestämme yksilökohtaista ohjausta nivelvaiheessa, jossa mukana voivat olla luokanopettaja, oppilas, huoltajat, erityisopettaja ja/tai oppilashuoltohenkilöstön edustaja sekä vastaanottavan luokan tai koulun edustaja/edustajat.

Opettajat huolehtivat arviointitiedon siirtämisestä koulun käytäntöjen mukaan, kun oppilasta opettaa uusi opettaja omassa koulussa tai kun oppilas siirtyy toiseen kouluun (nivellyskeskustelut).

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Vuoden 2022-2023 valinnaisten aineiden kuvaukset Matinlahden koulussa

 Valinnainen liikunta (4.lk)

Tavoite: Kannustetaan oppilaita kokonaisvaltaiseen liikunnalliseen ja fyysiseen aktiivisuuteen. Kurssilla kokeillaan eri liikuntalajeja ja -muotoja. Kurssin tavoitteena on tarjota myönteisiä liikuntakokemuksia ja onnistumisen tunteita. Lisäksi tuetaan oman roolin ymmärtämistä osana ryhmän toimintaa.  Oppilaat saavat itse vaikuttaa kurssin sisältöön. Tunneilla tutustutaan oppilaiden omiin harrastuksiin ja sitä kautta pyritään tuomaan uusia liikuntalajeja tutuksi.

Sisältö: Huomioidaan oppilaslähtöisyys. Monipuolista liikuntaa koulussa ja lähiympäristössä sekä mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä paikallisten liikuntatoimijoiden kanssa.

Arviointi: Keskeisimpänä arviointikohteita ovat oppilaan osoittama innostuneisuus, aktiivisuus ja vastuunkanto omasta ja ryhmän työskentelystä. Arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Arviointi kannustavaa ja ohjaavaa. Arviointia annetaan myös palautteena tunnilla ja vertaisarviointia.

 Matematiikan valinnaiskurssi (4. luokat)

Matematiikan valinnaiskurssin sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Kurssin tavoitteena on opiskella matematiikkaa toiminnallisesti. Tehtäviä ratkotaan yksin, pareittain tai pienissä ryhmissä esim. pelaamalla ja pulmatehtäviä tehden. Kurssin tavoitteena on pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä syventää oppilaan ongelmanratkaisutaitoja vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden kanssa.

 Arviointi: Matematiikan valinnaiskurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Kurssin arviointi koostuu tuntityöskentelystä ja kurssilla tehdyistä tehtävistä.  Osallistuminen ja aktiivisuus ovat arvioinnin keskiössä.

 Kädentaidot (4.luokat)

Kädentaidot valinnaiskurssin sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa, heidän toiveidensa pohjalta. Kurssin tavoitteena on käyttää käsitöissä sekä kuvataiteessa opittuja tietoja ja taitoja. Valinnaisen töiden aiheet ovat oppilaiden kiinnostusten sekä ajankohtaisten asioiden mukaisia. Tarkoituksena on kokeilla erilaisia työskentelytekniikoita ja -välineitä.

Arviointi: Kädentaidot kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Arviointi koostuu tuntityöskentelystä, aktiivisuudesta ja kurssilla tehdyistä töistä sekä tuotoksista.

Kielet (4.luokat)

Sisältö: Kurssilla saadaan kielimaistiaisia useammasta kielestä; tervehdyksiä, värejä, numeroita ja muuta yksinkertaista sanastoa. Lisäksi tutustutaan muutaman sellaisen kielen kieliasuun, joissa kirjoitusasu poikkeaa suomen kielen kirjoitusasusta.

Kurssia suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

Arviointi: kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Arviointi koostuu tuntityöskentelystä, aktiivisuudesta ja kurssilla tehdyistä tehtävistä ja tuotoksista.

 Tietotekniikka (4. Luokat)

Tietotekniikan valinnaisen tavoitteena on syventää oppilaan tvt-taitoja perusohjelmien käytössä. Kurssilla opetellaan käyttämään tietokonetta monipuolisesti harjoittelemalla muun muassa koodausta, kuvankäsittelyä ja Power Pointien tekemistä. 

Arviointi: Kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Arvioinnissa huomioidaan osallistuminen tunnilla, ohjeiden kuuntelu ja niiden mukaan toimiminen sekä toteutetut työt.

 Kädentaidot (5.luokat)

Kädentaidot valinnaiskurssin sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa, heidän kiinnostuksensa mukaisesti. Kurssilla hyödynnetään käsitöissä sekä kuvataiteessa opittuja tietoja ja taitoja. Kurssilla kokeillaan erilaisia työskentelytekniikoita ja -välineitä. Tuotoksia tehdään yksin ja ryhmissä.

Arviointi: Kädentaidot kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Arvioinnin kohteena on tuntityöskentely, aktiivisuus ja tuotokset.

 Tietotekniikkamestarit - taiteilua tietokoneella (5.lk)

Oletko kiinnostunut tekemään monipuolisesti asioita tietokoneella? Tämän kurssin aikana harjoitellaan tekemään lyhyitä esityksiä Power Pointin avulla, taiteillaan mosaiikkeja Google Drawings –ohjelmalla, tutustutaan kuvankäsittelyn alkeisiin ja harjoitellaan koodausta.

Arviointi: Kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Arvioinnissa huomioidaan osallistuminen tunnilla,

ohjeiden kuuntelu ja niiden mukaan toimiminen sekä toteutetut työt.

 Liikunta ja hyvinvointi (5.luokat)

Tavoite: Kannustetaan oppilaita kokonaisvaltaiseen liikunnalliseen aktiivisuuteen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Kurssilla kokeillaan eri liikuntalajeja ja –muotoja oppilaslähtöisesti. Lisäksi pohditaan omaan hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Kurssin tavoitteena on tarjota myönteisiä liikuntakokemuksia ja onnistumisen tunteita sekä antaa eväitä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Lisäksi tuetaan oman roolin ymmärtämistä osana ryhmän toimintaa.

Arviointi: Kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Arvioinnin kohteena on tuntityöskentely ja aktiivisuus.

 Kielet (5.luokat)

Kielten valinnaiskurssi toteutetaan oppilaiden ideoihin ja kieliin liittyvien kiinnostusten pohjalta. Kurssilla hyödynnetään oppilaiden opittuja tietoja ja taitoja eri kielten osaamisesta ja soveltamisesta. Kurssilla tutustutaan yhdessä uusiin kieliin ja harjoitellaan kielen oppimiseen tarvittavia taitoja. Kurssilla hyödynnetään monipuolisesti erilaisia kieliin liittyviä tieto- ja viestintäteknologisia sovelluksia.

Arviointi: Kielten kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Arvioinnin kohteena on tuntityöskentely ja aktiivisuus.

 Matematiikka ja luonnontieteet (5. luokat)

Tällä valinnaistunnilla lähestymme matematiikkaa sekä luonnontieteitä monipuolisesti erilaisten tehtävien, pelien, tutkimusten sekä pulmien kautta. Syvennämme osaamista jo omissa luokissa opittujen taitojen ja tiedon parissa, mutta opimme myös uutta. Tunneilla työskennellään itsenäisesti, parin kanssa sekä ryhmissä. Oppilaat ovat osallistuneet aktiivisesti kurssin sisällön suunnitteluun.

Arviointi: Kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Arviointiin vaikuttaa oppilaan tuntityöskentely: ohjeiden mukaan toimiminen, aktiivisuus, palautetut tehtävät sekä yritteliäisyys vaihtuvien aiheiden äärellä.

 Kädentaidot (6.lk)

Sisältö: Kädentaidot-kurssin tavoitteena on syventää käsitöissä ja kuvataiteessa opittuja tietoja sekä taitoja. Valinnaisessa toteuttavat työt valitaan oppilaiden toiveiden pohjalta. Valinnaisen töiden aiheisiin otetaan mukaan ajankohtaisia eri oppiaineiden sisältöjä ja kokeillaan erilaisia työskentelytekniikoita ja -välineitä.

Arviointi: Kädentaidot-kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Kurssin arviointi kohdistuu tuntityöskentelyyn ja -aktiivisuuteen, kiinnostukseen kokeilla erilaisia tekniikoita ja työtapoja sekä kurssilla tehtyihin tuotoksiin.

 TVT-valinnainen (6.lk)

Sisältö: Yhdistetään kuvallista ilmaisua tietotekniikan kanssa. Kurssilla hyödynnetään omia vahvuuksia kuvallisessa ilmaisussa ja kokeillaan erilaisia ohjelmia. Kurssin sisältönä on tutustua suunnitteluun, muotoiluun, kuvankäsittelyn perusasioihin tietokoneella. Sisältöinä on esim. Paint, Docs, PNG, kamera, Google Drawings ja Chimera painter. 

Arviointi: Kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Arvioinnin kohteena on kursseilla tehdyt digitaaliset tai paperiset tuotokset, asenne ja oman työn arvostaminen. Aktiivisuutta ja osallistumista arvioidaan myös.  

 Kielet (6. lk)

Sisältö: Tutustutaan omavalintaiseen kieleen etsimällä tietoa kielestä internetistä. Tämän pohjalta tehdään google slides- esitys sekä kahoot-peli. Tavoitteena on, että oppilas pitää kurssin loppupuolella pienen opetustuokion kielestä. Opetustuokion lopuksi pelataan kieleen liittyvä kahoot-peli.

Arviointi: Kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Arvioinnin kohteena on tehty tuotos, opetustuokio sekä tuntityöskentely projektin parissa. Mikäli opetustuokion pitäminen koko ryhmälle jännittää, sen voi pitää myös muutamalle henkilölle.

 Matematiikkaa hauskasti! (6.lk)

Voiko matematiikkaa oppia pelaamalla ja pitämällä hauskaa? Kyllä voi! Matematiikan valinnaisella kurssilla ratkaistaan erilaisia soveltavia ongelmanratkaisu- ja päättelytehtäviä pareittain tai pienissä ryhmissä mm. pelaamalla ja pulmatehtäviä tehden. Kurssin tavoitteena on lisätä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä syventää oppilaan matemaattisia taitoja vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden kanssa. 

 Arviointi: Matematiikkaa hauskasti! -kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Kurssin arviointi koostuu tuntityöskentelystä ja kurssilla tehdyistä tehtävistä.

 Liikunta ja hyvinvointi (6.lk)

Kannustetaan oppilaita kokonaisvaltaiseen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Kurssilla kokeillaan eri liikuntalajeja ja –muotoja oppilaiden toiveita ja kiinnostuksenkohteita mukaillen. Lisäksi kurssilla keskitytään rentoutumiseen ja mielen hyvinvointiin. Tarjolla on monipuolista liikuntaa koulussa ja lähiympäristössä. Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä paikallisten liikuntatoimijoiden kanssa. Kurssin tavoitteena on tarjota myönteisiä liikuntakokemuksia ja vahvistaa hyvinvointia.

Arviointi: Kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Arviointiin vaikuttaa tuntityöskentely, asenne ja aktiivisuus.

 

 

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet