Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Postipuun koulussa on laadittu kuvaus koulun arviointiprosessin kokonaisuudesta. Yhteenveto arviointiprosessista on opetussuunnitelman liitteissä.

Tavoitteena on, että oppilas kehittyy oman oppimisensa asiantuntijaksi ja omistajaksi ja siksi arviointi on monipuolista ja jatkuvaa. Opettajat antavat sekä oppilaalle että huoltajille säännöllisesti tietoa oppilaan edistymisestä opinnoissa. Opetussuunnitelman sisällöt ja arviointiperusteet esitetään oppilaille ja huoltajille lukuvuoden alussa. Oppilas saa osaamisestaan ja opinnoissa edistymisestään palautetta osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö ja arvioinnista tiedottamisen muodot

Huoltajia tiedotetaan koulun arviointikäytänteistä lukuvuoden alussa, koulun alkamisen jälkeen järjestettävissä luokkakohtaisissa vanhempainilloissa. Arviointia toteutetaan sekä lukuvuoden aikana että sen päättyessä. Opettaja toteuttaa arvioinnin näyttöihin perustuen. Arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin eikä oppilaiden suorituksia verrata toisiinsa. Oppilaiden erilaiset tarpeet ja tilanteet huomioidaan käyttämällä mahdollisimman monipuolisia, joustavia ja tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä. 

Arviointikeskustelut käydään oppilaiden ja huoltajien kanssa vuosiluokilla 1.-6. sekä toiminta-alueittaisessa opetuksessa joulu-helmikuun aikana. 

 Vuosiluokilla 1.-3. oppilaat saavat lukuvuoden lopussa sanallisen arvioinnin. Vuosiluokilla 4.- 6. oppilaat saavat lukuvuoden lopussa numeroarvioinnin. Kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaat saavat vuosiluokilla 1.-6. sanallisen arvioinnin. Vuosiluokilla 1.- 9. lievästi ja keskiasteisesti kehitysvammaisten oppilaiden opetuksessa opiskelevat oppilaat saavat kaikilla vuosiluokilla sanallisen lukuvuosiarvioinnin. Lisäksi vuosiluokilla 7.-9. annetaan jouluna sanallinen välitodistus.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Arviointi nivelkohdissa

Toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheisiin liittyvät arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt on kuvattu Postipuun koulun arviointiprosessin yhteenvedossa.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Oppilaille annetaan käyttäytymistä ohjaavaa palautetta koko opiskeluajan. Käyttäytyminen arvioidaan erillisellä liitteellä lukuvuositodistuksessa. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Käyttäytymisen arviota  ei merkitä päättö- tai erotodistukseen.

Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan vuosiluokilla 1.-3. sanallisesti:  

 • Olet saavuttanut tavoitteet erittäin hyvin (OEH) 

 • Olet saavuttanut tavoitteet hyvin (OH)  

 • Olet saavuttanut tavoitteet melko hyvin (OMH) 

 • Olet saavuttanut tavoitteet osittain (OS) 

 • Et ole saavuttanut tavoitteita (ET) 

Vuosiluokilla 4.- 9. käyttäytymistä arvioidaan numeerisesti, muiden oppiaineiden tavoin: 

 • Arvosana 10 = Oppilas hallitsee taidot erinomaisesti  

 • Arvosana 9 =   Oppilas hallitsee taidot erittäin hyvin  

 • Arvosana 8 = Oppilas hallitsee taidot hyvin 

 • Arvosana 7 = Oppilas hallitsee taidot kohtalaisesti 

 • Arvosana 6 = Oppilas hallitsee taidot välttävästi 

 • Arvosana 5 = Oppilas hallitsee taidot heikosti 

 • Arvosana 4 = Oppilas ei hallitse taitoja 

Käyttäytymisen eri osa-alueita ei eritellä, joten oppilas saa käyttäytymisestä todistukseen yhden arvosanan.   

Käyttäytymisen arvioinnin kohteena ovat seuraavat taidot: 

 • Hyvät tavat 

 • Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen 

 • Toisten ihmisten myönteinen ja kunnioittava huomioiminen 

 • Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen 

Käyttäytymisen osa-alueiden arvioinnin kohteet vuosiluokittain 

Hyvät tavat

1.-2. luokka-asteet

 • kiittäminen

 • kuunteleminen 

 • anteeksi pyytäminen 

 • tervehtiminen 

 • asiallisesti puhuminen 

 • kohteliaasti ja huomaavaisesti toimiminen 

 • harkintakyvyn käyttäminen 

 • oman vuoron odottaminen 

 • toimiminen tilanteiden, paikkojen ja ympäristöjen vaatimalla tavalla 

  3.-4. luokka-asteet 

edellisten lisäksi

 • rehellisesti ja luotettavasti toimiminen 

  5.-9. luokka-asteet 

edellisten lisäksi

 • oman vuoron odottaminen ja toisen puheenvuoron kunnioittaminen 

 • erilaisten ihmisten kohteleminen arvostavasti 

Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen 

1.- 9. luokka-asteet                                                         

 • yhteisten sääntöjen noudattaminen  

 • sovittujen aikataulujen noudattaminen 

 • ohjeen mukaan toimiminen ja avun pyytäminen tarvittaessa 

 • työrauhan ylläpitäminen 

 • vastuun ottaminen omista teoista ja tekojen seurausten ymmärtäminen 

 • ryhmään tai leikkiin liittyminen/irtautuminen rakentavasti 

 • rehellisyys 

 • kyky käsitellä pettymyksiä rakentavasti 

 • liikkuminen koulussa häiriötä aiheuttamatta 

Toisten ihmisten myönteinen ja kunnioittava huomioiminen 

 1.-2. luokka-asteet 

 • erilaisuuden hyväksyminen 

 • joustaminen vuorovaikutustilanteissa 

 • vuoron ja tilan antaminen myös muille 

 • toisen auttaminen 

 • kaikkien mukaan ottaminen / yhteishengen luominen 

 • erimielisyyksien sopiminen 

 • oman käytöksen tunnistaminen 

 • hyvän mallin näyttäminen 

 • toisten kannustaminen ja kehuminen 

 • reilusti ja tasapuolisesti toimiminen 

  3.-4. luokka-asteet 

edellisten lisäksi

 • toisten mielipiteiden rakentava huomioiminen 

 • omien tunteiden tunnistaminen

 • oikeudenmukaisesti toimiminen 

  5.-9. luokka-asteet 

edellisten lisäksi

 • toisen tunteiden tunnistaminen

 • rakentava palautteen antaminen 

 • kyky tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa

Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen 

1.-2. luokka-asteet 

 • omista tavaroista huolen pitäminen ja niiden säilyttäminen niille tarkoitetuissa paikoissa 

 • ruokaileminen siististi ja ruokahävikin välttäminen 

 • yhteisestä omaisuudesta ja välineistä huolen pitäminen 

 • omien tekojen ja valintojen ympäristövaikutusten ymmärtäminen 

 • annettujen kotitehtävien tekeminen 

3.-4. luokka-asteet 

edellisten lisäksi

 • kestävän kehityksen edistäminen arjessa 

    

5.-9. luokka-asteet 

edellisten lisäksi

 • ympäristöön kohdistuvien omien tekojen ja valintojen vaikutuksen ymmärtäminen ja toimiminen sen mukaisesti 

 • omasta opiskelusta vastuun ottaminen 

 • orientoituminen tulevaisuuteen

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

LIEKE ja TAO -luokilla opiskelevat oppilaat saavat myös yläkoulussa sanallisen välitodistuksen.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet