Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Päivänkehrän koulun OPS

Koulussamme arviointi on motivoivaa ja eteenpäin suuntaavaa. Se on oppilaan kehittymistä edistävää ja työskentelyä ohjaavaa. Huolehdimme, että arviointi on avointa, tavoitteellista, jatkuvaa ja huomioi oppilaan yksilöllisyyden. Oppilaan arviointiin osallistuvat kaikki häntä opettavat opettajat.

Formatiivinen arviointi

Päivänkehrän koulun OPS

Väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna marras-helmikuun välisenä aikana. Lukuvuoden päätteeksi annamme lukuvuositodistuksen. Väliarvioinnissa kieltenopettajat osallistuvat joko arviointikeskusteluun tai antavat erillisen palautteen. Käsityö arvioidaan väliarvioinnissa opettajan/opettajien erillisellä palautteella. Muut aineenopettajat (esim. liikunta, musiikki) osallistuvat arviointikeskusteluun tarpeen mukaan. Oppilaat arvioivat edistymistään näissä oppiaineissa itsearvioinnilla yhteistyössä aineenopettajan kanssa. Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja osallistuu kaikkien valmistavassa opetuksessa olevien sekä IMMO- ja IVAL-oppilaiden arviointikeskusteluihin. Muiden S2-oppilaiden arviointikeskusteluihin kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja osallistuu tarpeen mukaan. Laaja-alaiset erityisopettajat osallistuvat oppilaiden arviointikeskusteluihin tarpeen mukaan.

Summatiivinen arviointi

Päivänkehrän koulun OPS

Päivänkehrän koulussa tarjottavat valinnaiset aineet arvioidaan oppilaan lukuvuositodistuksessa. Valinnaisaineiden opetusta ja järjestämistä on kuvattu tarkemmin luvussa 13. 

Arvioinnin yleiset periaatteet

Päivänkehrän koulun OPS

Käytämme arvioinnissa monipuolisia ja joustavia menetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi suulliset ja kirjalliset näytöt, pari- ja ryhmäkokeet, erilaiset ryhmätyöt ja projektit sekä sähköiset arviointimenetelmät. Kehitämme monipuolisia arviointimenetelmiä opettajien välisillä pedagogisilla keskusteluilla.

Ohjaamme oppilasta ikätaso huomioiden oman ja toisen oppimisen tarkasteluun sekä tavoitteiden asettamiseen, esimerkkinä itse- ja vertaisarviointi. Kannustavaa itse- ja vertaisarviointia harjoitetaan ja kehitetään monipuolisesti ikätasoon sopivalla tavalla. Itse- ja vertaisarviointi on jatkuva prosessi, joka ohjaa oppilasta ymmärtämään millainen hän on oppijana ja miten hän saavuttaa omat tavoitteensa vahvuuksiaan hyödyntäen ja saaden myönteisiä oppimiskokemuksia.

Pääasiallisena tiedottamisen kanavana käytetään Wilmaa. Muut palautekeskustelut huoltajien kanssa käydään tarvittaessa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Päivänkehrän koulun OPS

Koulussamme oppilasta ohjataan ymmärtämään hyvän käytöksen tavoitteet ja niiden merkitys osana omaa ja ryhmän hyvinvointia. Oppilasta ohjataan myönteisyyteen, vastuullisuuteen ja toisten huomioimiseen sekä ystävällisyyteen ja rehellisyyteen. Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat koulumme yhteisiin kasvatustavoitteisiin sekä arvopohjaan kts. OPS luku 2.

Lukuvuoden alussa käydään oppilaiden kanssa läpi opetussuunnitelmassa määritellyt kasvatustavoitteet ja arvioinnin kriteerit. Yhdessä keskustellen avataan tavoitteita ja pohditaan keinoja, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun oppilailla on mahdollisuus osallistua olemalla mukana luomassa luokan käyttäytymissääntöjä ja määrittelemällä millaista hyvä käytös on. Huoltajien kanssa samoista tavoitteista keskustellaan vanhempainilloissa, vanhempainvarteissa sekä kasvatuskeskusteluissa. Käyttäytymistä arvioidaan jäljempänä olevan taitotaulukon kautta.

Käyttäytymisen taitotaulukko

Muiden ihmisten huomioon ottaminen

Sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen

Tilannetietoinen käyttäytyminen ja hyvät tavat

Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen

Taito

hyväksyä erilaisuus

ottaa vastuuta teoistaan ja ymmärtää tekojensa seuraukset

joustaa

antaa tilaa ja vuoro myös muille

kunnioittaa toisen mielipiteitä

luoda yhteishenkeä

auttaa toisia

omaksua kaveritaidot

sopia erimielisyydet

tuntea myötätuntoa

kohdata ryhmänpaine

hallita omia tunteita ja säädellä omaa käytöstä

toimia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti

Taito

noudattaa yhteisiä sääntöjä

toimia ohjeen mukaan

antaa työrauha

noudattaa sovittuja aikatauluja

kohdata pettymyksiä

liittyä ryhmään/irtautua ryhmästä rakentavasti

voittaa/hävitä

toimia sinnikkäästi

liikkua koulussa häiriötä aiheuttamatta

 

Taito

hyödyntää omia vahvuuksia

kiittää

kuunnella

pyytää anteeksi

tervehtiä

puhua asiallisesti

toimia kohteliaasti ja huomaavaisesti

käyttää harkintakykyä

odottaa omaa vuoroa

käyttäytyä erilaisten tilanteiden ja paikkojen vaatimalla tavalla

työskennellä itsenäisesti erilaisissa oppimisympäristöissä

 

Taito

pitää huolta omista tavaroista

pitää huolta yhteisestä omaisuudesta

säilyttää tavaroita niille tarkoitetuissa paikoissa

toimia ruokalassa

ymmärtää ekologisuuden merkitystä

 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Päivänkehrän koulun OPS

Pyrimme järjestämään kolmivaiheisen nivellyksen mahdollisuuksien mukaan. Koulutulokkaiden nivellyskeskustelut lähettävien esiopetusryhmien opettajien kanssa järjestetään keväisin. Toisen luokan opettaja käy nivellyskeskustelun oppilaan tulevan kolmannen luokan opettajan kanssa esimerkiksi yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmä yhdessä kuudennen luokan opettajan kanssa huolehtii yläkouluun siirtyvien oppilaiden tietojen siirtämisestä. Nivellyksessä huolehditaan, että oppilaan edun mukaiset asiat siirtyvät tulevan luokan opettajan tietoon.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet