Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Opetusjakson alussa eri oppiaineita opettavat opettajat käyvät oppilaan ikätasoon sopivalla tavalla oppilaiden kanssa läpi oppiaineiden yleiset tavoitteet, arviointiin vaikuttavat tekijät sekä arviointimenetelmät ja erilaiset näyttömahdollisuudet. Opettajat lähettävät nämä tiedot huoltajille Wilmassa ja esittelevät niitä vanhempainilloissa. Opettajat keskustelevat perhepalavereissa oppilaan ja huoltajien kanssa oppilaan omista tavoitteista ja arvioinnin yksityiskohdista. Nämä tiedot kirjataan oppilaan omaan oppimissuunnitelmaan.

Lukuvuoden väliarvioinnin toteutamme vuosiluokilla 1-6 formatiivisena arviointikeskusteluna, jonka tukena voi käyttää Espoon kaupungin väliarviointilomaketta. Saunalahden koulussa täydennämme kuudennella vuosiluokalla arviointikeskustelua joulukuussa annettavalla Espoon kaupungin numeerisella välitodistuksella. Vuosiluokilla 6-9 oppilaat saavat Espoon kaupungin numeerisen välitodistuksen, jota täydennämme arviointikeskustelulla. Kirjaamme oppilaan opinnoissa edistymisen ja tavoitteiden saavuttamisen oppilaan omaan oppimissuunnitelmaan. Alkuopetuksessa arvioimme äidinkielen ja matematiikan taitojen edistymistä lisäksi Majakka-lomakkeella.

Yksilöllistetyssä oppiaineessa oppilaan edistymisen väliarviointi on sanallista. Toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa välitodistuksen antamisen sijaan pidämme arviointikeskustelun kaikilla vuosiluokilla.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen ohjaus, käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen sekä arviointi perustuvat koulun järjestyssääntöihin ja ohjaaviin periaatteisiin. Hyvät tavat sekä asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen ovat osa koulussamme opetettavia hyvinvointitaitoja. Koulumme ohjaavien periaatteiden mukaisesti haluamme kasvattaa oppilaistamme ystävällisiä, vastuullisesti ja kunnioittavasti itseensä ja toisiin ihmisiin sekä ympäristöön suhtautuvia ihmisiä.

Käyttäytymisen arvioinnissa tärkeää on oppilaan itsearviointi. Koulussamme on käytössä Saunalahden koulun käyttäytymisen itsearviointilomake. Oppilas arvioi käyttäytymistään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. 

Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn monin tavoin. Näitä tapoja ovat esimerkiksi luokkakohtaisten sääntöjen ja sopimuksien laatiminen, perhepalaverikeskustelut ja huoltajakyselyt. Lukuvuositodistuksessa vuosiluokilla yhdestä neljännen luokan jouluun saakka käyttäytymisen arviointi on sanallista. Neljännen luokan lukuvuositodistuksesta alkaen oppilaat saavat käyttäytymisen arvioinnin numeroarviointina. Käyttäytymisen arviointi ei vaikuta oppilaan oppiaineista saamaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Käyttäytymisen sanalliset arviointikriteerit

Käytämme vuosiluokilla 1–3 ja neljännen luokan syyslukukaudella käyttäytymisen arvioinnissa Espoon kaupungin sanallista arviointiasteikkoa. Arvioannetaan lukuvuositodistuksen liitteellä.

Käyttäytymisen arvioinnissa noudatetaan seuraavia kriteerejä:

Vuosiluokat 1–3

Hyvät tavat:

OEH: Käyttäytyy esimerkillisesti ja ystävällisesti muita kohtaan. On rehellinen.

OH: Tulee toimeen muiden kanssa. On rehellinen.

OMH: Saattaa olla vaikeuksissa muiden kanssa. Saattaa käyttäytyä vilpillisesti.

OS: Saattaa olla toistuvasti vaikeuksissa muiden kanssa. Saattaa käyttäytyä vilpillisesti.

ET: On usein vaikeuksia tulla toimeen muiden kanssa. Syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin.

Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen:

OEH: Noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja.

OH: Noudattaa pääsääntöisesti sääntöjä ja hyviä tapoja.

OMH: Noudattaa vaihtelevasti sääntöjä ja hyviä tapoja.

OS: Suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin ja hyviin tapoihin.

ET: Ei välitä säännöistä ja hyvistä tavoista.

Toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen:

OEH: Asennoituu myönteisesti koulutyöhön ja ylläpitää työrauhaa sekä myönteistä ilmapiiriä.

OH: Huolehtii omalta osaltaan työrauhasta.

OMH: Saattaa häiritä työrauhaa.

OS: Häiritsee usein työrauhaa.

ET: Estää muiden työskentelyn.

Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen:

OEH: Huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti.

OH: Huolehtii pääsääntöisesti ympäristöstä ja yhteistä tehtävistä ja välineistä.

OMH: Saattaa suhtautua välinpitämättömästi ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin.

OS: Laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä.

ET: Halveksii ja laiminlyö ympäristöään sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä.

Käyttäytymisen numeeriset arviointikriteerit

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Käyttäytymisen arvioinnissa noudatetaan seuraavia kriteerejä:

Kriteerien osa-alueet:

*Käyttäytyminen muita kohtaan

*Rehellisyys ja vilpillinen käytös
*Muiden auttaminen
*Työrauha

*Yhteisöllisyys ja myönteinen ilmapiiri
*Ympäristöstä ja yhteisistä tehtävistä huolehtiminen
*Sääntöjen noudattaminen ja hyvät tavat

*Vastuun ottaminen koulunkäynnistään

Erinomainen (10): Oppilas

 • Käyttäytyy esimerkillisesti ja ystävällisesti muita kohtaan

 • On rehellinen

 • Auttaa mielellään ja oma-aloitteisesti muita

 • Luo ja ylläpitää aktiivisesti työrauhaa

 • Edistää ja ylläpitää aktiivisesti yhteisöllisyyttä ja myönteistä ilmapiiriä

 • Huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä huolellisesti ja oma-aloitteisesti

 • Noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja

 • Kantaa vastuun koulunkäynnistään

Kiitettävä (9): Oppilas

 • Tulee toimeen muiden kanssa

 • On rehellinen

 • Auttaa mielellään muita

 • Luo ja ylläpitää työrauhaa

 • Edistää ja ylläpitää yhteisöllisyyttä ja myönteistä ilmapiiriä

 • Huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä huolellisesti

 • Noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja

 • Kantaa vastuun koulunkäynnistään

 

Hyvä (8): Oppilas

 • Tulee yleensä toimeen muiden kanssa

 • On yleensä rehellinen

 • Auttaa pyydettäessä muita

 • Huolehtii omalta osaltaan työrauhasta

 • Ylläpitää yhteisöllisyyttä ja myönteistä ilmapiiriä

 • Huolehtii ympäristöstä ja yhteistä tehtävistä ja välineistä

 • Noudattaa pääsääntöisesti sääntöjä ja hyviä tapoja

 • Kantaa pääsääntöisesti vastuun koulunkäynnistään 

Tyydyttävä (7): Oppilas

 • Saattaa olla vaikeuksissa muiden kanssa 

 • Saattaa käyttäytyä vilpillisesti

 • Saattaa auttaa muita pyydettäessä
  Saattaa häiritä työrauhaa

 • Osallistuu yhteisölliseen toimintaan

 • Saattaa suhtautua välinpitämättömästi ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin

 • Noudattaa vaihtelevasti sääntöjä ja hyviä tapoja

 • Kantaa vaihtelevasti vastuuta omasta koulunkäynnistään

 

Kohtalainen (6): Oppilas

 • Saattaa olla toistuvasti vaikeuksissa muiden kanssa

 • Saattaa käyttäytyä vilpillisesti

 • Saattaa kieltäytyä auttamasta muita

 • Häiritsee usein työrauhaa

 • Saattaa kieltäytyä osallistumasta yhteisölliseen toimintaan

 • Laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä

 • Suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin ja hyviin tapoihin

 • Kantaa toisinaan vastuuta omasta koulunkäynnistään

 

Välttävä (5): Oppilas

 • On usein vaikeuksia tulla toimeen muiden kanssa

 • Syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin

 • Kieltäytyy auttamasta muita

 • Estää muiden työskentelyn

 • Kieltäytyy osallistumasta yhteisölliseen toimintaan

 • Halveksii ja laiminlyö ympäristöään sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä

 • Ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista

 • Ei kanna vastuuta omasta koulunkäynnistään


Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet