Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Tapiolan koulun OPS

Oppilaan käytösarvosana muodostuu kaikkien oppilaan opettajien antamien numeroiden keskiarvosta. Mikäli oppilaalla on kuitenkin runsaasti myöhästymisiä, luvattomia poissaoloja tai muita rikkeitä, voi käytösarvosana poiketa laskennallisesta keskiarvosta. Vastaavasti numeroon voi nostavasti vaikuttaa oppilaan esimerkillinen toiminta esim. luokkahengen edistäjänä tai kiusaamisen vastustajana. Muutoksista päätetään arvostelukokouksessa luokanvalvojan esityksestä.

Käyttäytymisen arvosanaa ei merkitä ero- eikä päättötodistukseen, vaan sen saa pyynnöstä erillisenä liitteenä.

Arvosanakuvaukset:

Arvosana 10

Oppilas toimii vastuullisesti, ottaa huomioon muut yhteisön jäsenet eri tilanteissa ja käyttäytyy ystävällisesti ja rakentavasti. Hän on oma-aloitteinen, hän vaikuttaa myönteisesti työskentelyilmapiiriin ja on esimerkillinen erilaisuuden hyväksymisessä.

Arvosana 9

Oppilaan käyttäytymisessä on arvosanan kymmenen piirteitä, mutta hän voisi olla oma-aloitteisempi ja ottaa enemmän muita huomioon.

Arvosana 8

Kahdeksan on normaalin hyvän käytöksen taso. Oppilas noudattaa yleensä ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja ja pyrkii ottamaan muut ihmiset huomioon. Oppilaalla voi olla joitakin vähäisiä sääntörikkomuksia.

Arvosana 7

Oppilaan käyttäytymisessä on usein huomauttamista ja/tai hänellä on luvattomia poissaoloja ja/tai runsaasti myöhästymisiä. Hänellä saattaa olla muita yksittäisiä rikkeitä.

Arvosana 6

Oppilas käyttäytyy toistuvasti erittäin huonosti ja on usein välinpitämätön muuta kouluyhteisöä kohtaan ja/tai hänellä on vakavia rikkeitä, esim. vilppi, nimenväärennös, kiusaaminen, väkivaltainen käytös.

Arvosana 5

Oppilas suhtautuu piittaamattomasti koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön. Hänellä on vaikeuksia tulla toimeen muiden kanssa. Hän ei kykene noudattamaan sääntöjä ja sopimuksia. Hänellä on runsaasti rikkomuksia, eikä hän tunne syyllisyyttä teoistaan.


Käyttäytymisen tavoitteet (perustuu koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin).

Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteiden ja käyttäytymiselle asetettavien tavoitteiden määrittelemiseen kyselyiden, osallistavien vanhempainiltojen, huoltajatapaamisten ja kodin ja koulun välisen aktiivisen viestinnän avulla.


Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet