Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Toppelundin koulun OPS

Lukuvuoden aikaista jatkuvaa arviointia toteutetaan oppilaan ja opettajan sekä oppilaiden keskenäisissä päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa. Ohjaamme oppilaita tiedostamaan sitä, mitä on tarkoitus oppia, mitä on jo opittu ja miten he voivat itse vaikuttaa omaan oppimiseensa. Lukuvuoden aikana oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia oman osaamisensa ja edistymisensä osoittamiseen. Oppilaat saavat myös itse vaikuttaa siihen, millä tavoin he osaamistaan osoittavat.

Tavoitteita ja arviointiperusteita käydään läpi oppilaiden kanssa oppimiskokonaisuuksien alkaessa. Arviointiperusteista tiedotetaan myös huoltajia. Arvointipalautetta annetaan oppilaille ja huoltajille suullisesti, kirjallisesti sekä Wilman välityksellä.

Itsearviointitaitoja harjoitellaan osana oppimistilanteita. Niiden harjoittelussa aloitetaan taitojen ja niiden käytön havainnoinnista omassa toiminnassa. Oppimalla havainnoimaan taitojen ja vahvuuksien käyttöä oppilaat saavat valmiuksia asettaa itselleen tavoitteita sekä valmiuksia arvioida tavoitteiden toteutumista ikäkaudelle sopivalla tavalla.

Formatiivinen arviointikeskustelu toteutetaan Espoon linjausten mukaisesti. Keskustelun ajankohta on joulukuun alusta talvilomaan asti. Keskustelussa käydään läpi oppilaan vahvuuksia oppijana sekä edistymistä lukuvuoden tavoitteiden saavuttaisessa. Arvointikeskusteluista tehdään yhteenvedot, jotka arkistoidaan koululla. Arvointikeskusteluun valmistaudutaan oppilaiden kanssa tekemällä mm. itsearviointeja ja pohtimalla oppilaan vahvuuksia.

Summatiivinen arviointi

Toppelundin koulun OPS

Toppelundin koulussa arviointiprosessia kehitetään osana opetusta yhteistyössä luokka-astetiimeissä sekä oppimisen tuen ryhmän kanssa. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan edellytyksiä kannustavaan vertais- ja itsearviointiin.

Arvointi on avointa, oikeudenmukaista, ohjaavaa ja motivoivaa. Oppilaille luodaan mahdollisuuksia näyttää osaamistaan omien vahvuuksien kautta ja arvioinnin pohjana käytetään monipuolisia työtapoja.

Arvoinnissa käytetään säännöllisestä vuoropuhelua oppilaiden kanssa osana oppimisprosessia sekä huoltajien kanssa esim. Wilman kautta ja vanhempainilloissa. Arviointikriteereitä avataan arviontikeskusteluissa yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Toppelundin koulun OPS

Toppelundin koulussa arviointimenetelmiä kehitetään ja niistä keskustellaan säännöllisesti luokka-asteryhmissä sekä yhdessä koko opettajakunnan kesken. Alkuopetuksessa luodaan pohja itse- ja vertaisarviointitaitojen oppimiselle. Kolmannesta luokasta lähtien itse- ja vertaisarvioinnista tulee väline, jolla vahvistetaan oppimaan oppimisen taitoja. Positiivinen pedagogiikka ja opettajan oma esimerkki arvioinnin antajana ohjaavat oppilasta rakentavan arvioinnin antamiseen.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Toppelundin koulun OPS

Toppelundin koulun käyttäytymisen taitotavoitteet on kirjoitettu oheiseen taulukkoon.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Toppelundin koulun OPS

Toppelundin koulussa annetaan oppilaille kuudennella luokalla numeerinen välitodistus.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet