Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Mankkaan koulussa arviointi perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen ja erilaisten arviointimenetelmien monipuoliseen käyttöön. Oppilaan kunkin vuosiluokan tavoitteet ja arvioinnin kriteerit avataan oppilaille ja huoltajille. Kriteereihin perustuva arviointi on realistista ja tavoitteena on ohjata oppilasta löytämään omat vahvuutensa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Eri aineissa käytetään arviointimenetelmiä, joilla oppilaat voivat osoittaa monipuolisesti osaamistaan. Tavoitteena on, että oppilas kehittyy aktiivisena oppijana.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Itse- ja vertaisarviointia toteutetaan ikätaso huomioiden eri oppiaineissa, monialaisissa kokonaisuuksissa sekä erilaisissa projekteissa. Vertaisarvioinnissa kiinnitetään huomioita kannustavuuteen ja palautteen antamisen taitoihin.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Koulussa on käytössä nelijakso järjestelmä. Toisen ja neljännen jakson alkaessa oppilaat saavat välipalautetta niistä aineista, jotka päättyvät kyseisellä lukukaudella sekä niistä, joissa opiskelu aiheuttaa huolta.

Muut tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat sekä yhteistyö huoltajien kanssa

Muuta arviointipalautetta annetaan Wilman kautta oppilaskohtaisesti tarpeen mukaan. Lukuvuoden aikana huoltajalle tarjotaan mahdollisuuksia keskustella opettajan kanssa arviointiin ja muuhun koulun käyntiin liittyvistä asioista.

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat keskinäiseen arvostavaan kohtaamiseen, toisen huomioimiseen, hyviin käytöstapoihin sekä yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa laadittuihin järjestyssääntöihin.

Koulun tavoitteena on kannustaa oppilasta kantamaan vastuuta omasta toiminnastaan ja ympäristöstään.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Opintoja arvioidaan numeerisesti syyslukukauden päätteeksi ja lukuvuoden päätteeksi annetaan lukuvuositodistus (numeroarviointi). Yksilöllistetyt oppiaineet arvioidaan sanallisesti.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa ”yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta”. Espoossa oppilaan lukuvuositodistuksessa arvosanat näkyvät peräkkäin kunkin vuosiluokan kohdalla, mikäli oppilas on opiskellut ko. taide- ja taitoaineen valinnaisia tunteja.

Pitkät valinnaisaineet (yli 2vvt) arvioidaan numeerisesti. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet