Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Viherlaakson koulun OPS

Viherlaakson koulussa painotetaan kannustavaa, rohkaisevaa ja myönteistä palautetta osana monipuolista arviointia. Arvioinnin tavoitteet luodaan oppilaille ymmärrettäviksi ja tavoitteiden toteutumisesta keskustellaan säännöllisesti. 

Arvioinnista tiedotetaan lukuvuoden aikana säännöllisesti. Arviointiperusteista kerrotaan huoltajille mm. vanhempainillassa, viesteissä ja tiedotteissa. Luokilla 1-6 yhteistyötä arvioinnin osalta tehdään tutustumiskeskustelussa, oppimissuunnitelmaprosessissa ja arviointikeskusteluissa. Luokilla 7-9 yhteistyötä huoltajan kanssa tehdään eri aineryhmien osalta eri oppiaineiden sisältöjen tavoitteista.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Viherlaakson koulun OPS

Viherlaakson koulussa käyttäytyminen arvioidaan 1-3 –luokilla sanallisesti ja 4-6 –luokilla numeroarvioinnilla. Käyttäytyminen arvioidaan seuraavien taulukoiden mukaisesti. Taulukoissa kuvataan keskeisimmät hyvän käyttäytymisen osa-alueet ja tavoitteet.

hyvät tavat

yhteisesti sovittujen sääntöjen ja toimintatapojen noudattaminen

toisten myönteinen ja kannustava huomioiminen

ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen

rehellisyys

oman toiminnan oma-aloitteinen säätely sääntöjen mukaisesti (myös siirtymätilanteissa)

ystävällinen vuorovaikutus

omista tavaroista ja tehtävistä huolehtiminen (läksyt, omien jälkien siivoaminen)

tervehtiminen, kiittäminen

välituntikäyttäytyminen ja -sääntöjen noudattaminen

puhuu muista hyvää

yhteisistä ja koulun tavaroista huolehtiminen

anteeksi pyytäminen ja antaminen

oppimistilanteisiin sopivan työrauhan antaminen

kaveritaidot

tvt-laitteista huolehtiminen

 

 

 

 

asiallinen kielenkäyttö

kantaa vastuuta koulun ja luokan sääntöjen noudattamisesta (ryhmässä)

pari ja ryhmätyössä antaa toiselle puheenvuoron ja kuuntelee muita, antaa muidenkin osata

omalla toiminnalla kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen (roskat oikeisiin astioihin)

ruokatavat

oman vuoron odottaminen (puheenvuoron ja esim. jonossa)

oma-aloitteinen mukaan ottaminen

kuluttaa vain sen minkä tarvitsee

osaa omatoimisesti ottaa hatun pois

on ajoissa oikeassa paikassa ja oikeat varusteet mukana

toisten onnistumisten huomioiminen ja tuotosten arvostaminen

 

osaa säädellä toimintaa muut huomioivalla tavalla

kantaa vastuunsa sääntöjen rikkomisesta

oma-aloitteinen auttaminen

 

Taulukko 1. Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet vuosiluokilla 1-3.

hyvät tavat

yhteisesti sovittujen sääntöjen ja toimintatapojen noudattaminen

toisten myönteinen ja kannustava huomioiminen

ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen

oman vuoron odottaminen

oppimistilanteisiin sopivan työrauhan antaminen

ottaa muut mukaan leikkeihin ja peleihin

omista tavaroista ja tehtävistä huolehtiminen, omien jälkien siivoaminen

rehellisyys

kantaa  vastuunsa sääntöjen rikkomisesta

ystävällinen vuorovaikutus

yhteisistä ja koulun tavaroista huolehtiminen, jälkien siivoaminen

asiallinen kielenkäyttö

välituntikäyttäytyminen ja -sääntöjen noudattaminen (myös leikkiessä)

kuuntelee muita

tvt-laitteista huolehtiminen ja laitteiden vastuullinen käyttö

 

 

 

 

anteeksi pyytäminen ja antaminen

on ajoissa oikeassa paikassa

puhuu muista hyvää

ottaa huomioon turvallisuuden

tervehtiminen

käy koulua säännöllisesti

 

antaa muille puheenvuoron

osaa lajitella (roskat oikeisiin roskiksiin)

 

käyttäytyy asiallisesti ruokailussa

liikkuu koulun tiloissa sovitulla tavalla

toisten onnistumisten huomioiminen ja tuotosten arvostaminen

hoitaa oma-aloitteisesti yhteisiä asioita

osaa omatoimisesti ottaa hatun pois sisällä

osaa työskennellä yhdessä muiden kanssa

 

toimii esimerkkinä muille

 

käyttäytyy kohteliaasti

 

kannustaa muita, antaa muidenkin osata

 

Taulukko 2. Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet vuosiluokilla 4-6.

Yläkoulussa vuosiluokilla 7 - 9 Käyttäytymisessä tavoitteena on, että oppilas:

-toimii vastuuntuntoisesti

-huolehtii koulutyöstään, tehtävistään ja velvoitteistaan tunnollisesti

-käy koulua säännöllisesti

-on rehellinen ja luotettava

-ottaa huomioon toiset ihmiset ja ympäristön ja toimii näin esimerkkinä muille

-edistää työrauhaa

-on yhteistyöhaluinen ja yhteisvastuullinen

-on huomaavainen, auttavainen ja kannustava

-toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa

-ottaa huomioon oman sekä muiden kouluyhteisön jäsenten turvallisuuden

 -osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa

Käyttäytymisen arvosanojen kuvaus

10 - Oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan hyvää käyttäytymistä.

9 - Oppilas on saavuttanut kiitettävästi käyttäytymisen tavoitteet. Oppilaan käytös on lähes aina tavoitteiden mukaista.

8 - Oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja kouluympäristön viihtyvyyteen yleensä myönteisesti.

7- Oppilas on saavuttanut melko hyvin käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön tai kouluympäristön viihtyvyyteen vaihtelevasti. Oppilas tarvitsee ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessään.

6 - Oppilas on saavuttanut kohtalaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön tai kouluympäristön viihtyvyyteen välinpitämättömästi. Hän tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessään.

5 - Oppilas on saavuttanut välttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän rikkoo koulun järjestyssääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti. Oppilas tarvitsee erityisiä toimenpiteitä koulunkäynnin turvaamiseksi.

4 - Oppilaan käyttäytyminen on normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet