Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Vanttilan koulun OPS

Vanttilan koululla on arviointiohjeistus oppilasarviointia varten. Ohjeistusta tarkastellaan lukuvuosittain ja päivitetään tarvittaessa. Arvioinnista keskustellaan ja arviointiperiaatteista sovitaan koulussa yhdessä. Tärkeää on, että koulussa on yhteinen linja käyttäytymisen, työskentelytaitojen ja oppiaineiden arvioinnissa. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan vahvuudet, kannustava palaute oppilaan osaamisesta suhteessa hänen omiin tavoitteisiinsa, tasa-arvoinen kohtelu ja myönteinen näkökulma arvioitaviin asioihin. Oppilaille ja huoltajille kerrotaan arviointiin liittyvistä tavoitteista ja toteuttamistavoista sekä aikatauluista.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Vanttilan koulun OPS

Oppilaiden arvioinnissa huomioidaan oppijoiden erilaisuus ja kannustetaan heitä erilaisten arviointimenetelmien avulla tekemään parhaansa sekä huomaamaan omat vahvuutensa. Arvioinnissa hyödynnetään itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin keinoja. Oppilas saa jatkuvaa palautetta ja hänen tuotoksiaan arvioidaan suhteessa asetettuihin, oppilaille avattuihin tavoitteisiin. Monipuolista arviointia koetilanteissa toteutetaan eriyttämällä tilanteita, niin että oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus suulliseen kokeeseen kirjallisen sijasta, pidentämällä koeaikaa, jakamalla koe osiin, käyttämällä apuvälineitä, hyödyntämällä pari- ja pienryhmäkokeita sekä laaja-alaisen erityisopettajan apua. Erityisjärjestelyt huomioidaan arvioinnissa.

Itse- ja vertaisarviointia hyödynnetään jokaisella luokka-asteella niin, että menetelmä tulee oppilaille tutuksi, ja he pystyvät näiden menetelmien avulla arvioimaan itseään ja toisia mahdollisimman realistisesti ja kannustavasti. Oppilas voi arvioida itseään kirjallisesti, suullisesti ja toiminnallisesti. 

Itse- ja vertaisarviointia käytetään luontevana osana opetusta, niin että osa arvioinneista voi olla suullista ja osa kirjallista tai sähköistä. Kehitetään erityisesti sähköisen arvioinnin keinoja, niin että itse- ja vertaisarviointeja voi tehdä tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti sähköisessä arviointiympäristössä. Arviointeihin voi myös palata tarvittaessa myöhemmin. Näiden periaatteiden avulla arvioinnista muodostetaan jatkumo, jonka avulla oppilas, huoltaja ja opettaja näkevät oppilaan osaamisen kehittymisen. Vertaisarvioinnissa huomioidaan erityisesti positiivisen ja rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelu.

Kaikki oppilaat tekevät vuosittain arviointikeskusteluun itsearvioinnin, jossa he arvioivat työskentelytaitojaan ja käyttäytymistään.

Oppilaille kerrotaan oppimisen tavoitteet ja oppimistapahtuman jälkeen arvioidaan, miten tavoitteet on saavutettu. Jokaisella luokalla tehdään itsearviointi, jonka pohjalta pidetään arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa pohditaan monipuolisesti oppilaan oppimista, osaamista ja vahvuuksia. Luokanopettaja ja –valvoja keräävät tarvittaessa muilta oppilasta opettavilta opettajilta palautetta oppilaan opiskelusta. Arviointikeskustelussa sovitaan koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa oppilaan opiskelua varten.

Vanttilan koulussa annetaan kuudennen luokan syksyllä numerotodistus.

Alakoulun valinnaisaineet arvioidaan osana opetettavia oppiaineita. Yläkoulussa lyhyet valinnaisaineet arvioidaan syksyllä osallistunut-merkinnällä ja keväällä suorittanut-merkinnällä.

Hyvä menetys lyhyessä valinnaisaineessa voi vaikuttaa korottavasti varsinaiseen opetettavaan aineeseen. Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numerolla.

Huoltajille kerrotaan syksyn luokkakohtaisessa vanhempainillassa opiskelun tavoitteista. Huoltajat saavat Wilman avulla palautetta lapsensa opiskelusta. 

Laaja-alainen erityisopettaja ja luokanopettaja sekä –valvoja tekevät yhteistyötä nivellysvaiheessa. He konsultoivat tarvittaessa OTR:n jäseniä ja muita oppilasta opettavia opettajia. Koulu huolehtii siitä, että nivelvaiheissa kaikki tarvittava tieto siirtyy ja huoltaja on tietoinen lapsensa opiskelun sujumisesta. Arviointikeskustelun avulla tiedotetaan huoltajille opiskelun etenemisestä ja tulevan opiskelun tavoitteista.

Toisen ja kolmannen vuosiluokan nivelvaiheessa käydään OTR:ssä läpi kaikki 2. luokan oppilaat ja keskustellaan mahdollisista vahvuuksista ja tuen tarpeista. Tiedot siirtyvät 3. luokan opettajalle nivellyspalaverissa.

Kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheessa kuudennen luokan luokanopettajat teettävät oppilailleen nivellyskyselyn, jonka avulla pyritään saamaan tietoa oppilaan opiskelusta ja luomaan mahdollisimman toimivat luokat seitsemännelle. Nivellysvaiheessa pidetään kaksi palaveria. Ensimmäisessä tapaamisessa kuullaan luokanopettajia ja toisessa nivellystapaamisessa mukana ovat myös tulevien 7. luokkien luokanvalvojat. Syyslukukauden alussa pidetään nivellyspalaveri vielä aineenopettajille, niin että jokaisen oppilaan opetus voidaan järjestää mahdollisimman hyvin huomioiden oppilaiden erityistarpeet.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Vanttilan koulun OPS

Vanttilan koulussa on tehty yhdessä oppilaskunnan ja henkilökunnan kanssa käytöksen kriteerit, joissa määritellään tavoitteet käyttäytymiselle ja sen arvioinnille. Nämä on käyty läpi oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulun järjestyssäännöt ja luokkien omat säännöt (Vanttilan kymppi) luovat turvallisuutta ja hyvälle käytökselle tavoitteet.

Käyttäytymisen tavoitteista tiedotetaan oppilaita ja huoltajia lukuvuosittain luokkakohtaisissa vanhempaintapaamisissa. Oppilaille ja huoltajille annetaan mahdollisuus kommentoida ja esittää muutoksia tavoitteisiin. Fanttiparlamentti ja tukioppilaat ovat tärkeä vaikuttamiskanava, kun halutaan tietoa oppilailta käyttäytymisen tavoitteista.

Käyttäytymisen arvioinnissa huomioidaan luokka-, välitunti-, ruokailu- ja käytävätilanteet. Toisten opettajien antama palaute on tärkeää käytösarviointia tehtäessä. Luokilla 1 - 6 opettavat muut opettajat antavat oman ehdotuksensa käytösnumeroista luokanopettajalle joko sähköisesti tai kirjallisesti. Luokilla 7 - 9 aineenopettajat antavat luokanvalvojille opettamiensa opetusryhmien oppilaiden käytösnumerot, joista lasketaan keskiarvo. Käytösarviointikokouksessa käydään läpi käytösnumerot ja päätetään lopulliset numerot.

Vanttilan koulun toimintakulttuurin painopistealueet yhteisöllisyys, luovuus, kestävä elämäntapa, oppilaiden osallistaminen ja ihmisenä kasvaminen luovat puitteet arvostavalle toisten kohtaamiselle ja huomioonottamiselle. Tämä luo perustan käytökselle, johon Vanttilan koulussa pyritään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet