Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Tavoitteiden tekeminen ymmärrettäviksi oppilaille edistää oppilaiden mahdollisuuksia saavuttaa ne. Oppilas nähdään aktiivisena toimijana omassa koulunkäynnissään. Opettaja auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Opettajan oppilaantuntemus auttaa yksilöllisten vahvuuksien tunnistamisessa. Arvioinnin tehtävänä on myös oppimismotivaation edistäminen.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Oppilaalla on mahdollisuus osoittaa taitonsa monin eri tavoin. Opettaja saa tietoa oppilaan osaamisesta muun muassa tuntityöskentelyn, oppilaan itsearvioinnin, erilaisten testien ja kokeiden kautta. Koetilanteita ja kokeisiin vastaamista harjoitellaan oppilaan ikäkauden mukaan. Kokeita voidaan toteuttaa eri tavoin, myös aineistoa apuna käyttäen, ryhmätyönä tai suullisesti.

Oppilaalla on oikeus opintojakson alussa tietää, kuinka jakso arvioidaan. Oppilaat harjoittelevat ikäkautensa mukaisesti arvioinnin suunnittelua. Oppiminen on prosessi, jonka kaikkia vaiheita arvioidaan. Arvioinnin tulee olla opintojaksolla riittävän tiivistä, jotta oppilaalla säilyy käsitys oman oppimisensa etenemisestä.

Arviointi on jatkuvaa ja sen avulla oppilaat saavat ajantasaista tietoa opiskelun ja oppimisen edistymisestä. Opettajat antavat jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa palautetta oppilaille heidän työskentelystään ja oppimisestaan. Oppilaat tarkastelevat myös itse työskentelyään ja saavuttamiaan tuloksia suhteessa opiskelun tavoitteisiin. Oppilaita ohjataan itsearviointiin ja vähitellen harjoitellaan myös vertaisarvioinnin taitoja.

Oppilaiden itsearviointitaitoja kehitetään harjoittelemalla oman oppimisprosessin arviointia ohjatusti. Itsearviointi perustuu opintojakson alkaessa määriteltyihin oppimistavoitteisiin. Oppilaat harjoittelevat arvioimaan jaksotavoitteiden toteutumista sekä yksin että ryhmässä.

Vuosiluokilla 1-3 järjestetään lukukauden taitteessa arviointikeskustelut yhdessä opettajan, oppilaan ja huoltajien kanssa. Lukuvuoden päätteeksi oppilaat saavat sanallisen lukuvuositodistuksen.

Vuosiluokilla 4-6 järjestetään lukukauden taitteessa arviointikeskustelut yhdessä opettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa. Lukuvuositodistus vuosiluokilla 4-6 on numeerinen, jota voidaan täydentää sanallisesti. Kuudennen luokan syyslukukauden päätteeksi oppilaat saavat myös numeerisen todistuksen.

Puolessa välissä, sekä syys- että kevätlukukaudella, oppilaat tekevät itsearvioinnin, jonka toteutustapa vaihtelee vuosittain ja vuosiluokittain. Jatkuva arviointi ja monipuolinen palaute ovat osa oppilaan jokapäiväistä koulutyötä.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Oppilaiden itsearviointitaitoja kehitetään harjoittelemalla oman oppimisprosessin arviointia ohjatusti. Itsearviointi perustuu opintojakson alkaessa määriteltyihin oppimistavoitteisiin. Oppilaat harjoittelevat arvioimaan jaksotavoitteiden toteutumista sekä yksin että ryhmässä.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Rastaalan koulussa on koulun johtokunnan hyväksymät järjestyssäännöt. Oppilaat ovat mukana järjestyssääntöjä laadittaessa. Oppilaita ohjataan toimimaan asiallisesti ja noudattamaan järjestyssääntöjä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet