Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arviointi kertoo oppilaalle ja huoltajalle, kuinka oppilas kehittyy ja saavuttaa opetussuunnitelman tavoitteita. 

Opettajat avaavat opetussuunnitelman tavoitteet ymmärrettävään muotoon. Kunkin lukukauden tai lyhyemmän jakson tavoitteet käydään läpi oppilaiden kanssa ja tavoitteiden avaaminen on säännöllistä. Arviointimenetelmät valitaan ryhmän ja yksittäisten oppilaiden kanssa läpikäytyjen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaan vahvuuksia, onnistumisia sekä kehityskohteita tuodaan esille säännöllisesti osana oppimisprosessia. Oppilaan saama palaute oppimisestaan voi kohdistua oppilaan kehitykseen, mutta arviointi kohdistuu aina oppimisen tavoitteisiin, jotka on määritelty opetussuunnitelmassa.  

Karhusuon koulussa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä, jotka valitaan tilannekohtaisesti ryhmälle ja oppilaille asetettujen tavoitteiden mukaan. Käytössä ovat esimerkiksi itsearviointi, vertaisarviointi, kokeet ja tuotokset, ryhmän sisäiset keskustelut, prosessin arviointi sekä huoltajan, opettajan ja oppilaan kesken käytävät arviointikeskustelut. Arviointi perustuu koko vuoden näyttöön.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arviointi perustuu valtakunnallisiin ja Espoon kaupungin antamiin linjauksiin. Arvioinnista keskustellaan ja arviointiperiaatteista sovitaan koulussa lukuvuosittain. Tärkeää on, että koulussa on yhteinen linja käyttäytymisen, työskentelytaitojen ja oppiaineiden arvioinnissa. Oppilaille ja huoltajille kerrotaan arviointiin liittyvistä tavoitteista ja toteuttamistavoista sekä aikatauluista.

Opettajilla on käytössään arviointimateriaalipankki, jota ideoidaan lukuvuoden alussa ja kehitetään opettajien yhteistyönä lukuvuoden aikana. Lukuvuoden aikana oppilaat, opettajakunta ja huoltajat tarkastelevat toteutuneita arviointikäytänteitä. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnin lähtökohtina ovat koulun kasvatustavoitteet, yhteisön toimintakulttuuria määrittävät linjaukset ja järjestyssääntöjen noudattaminen. Kaikkien oppilasta opettavien opettajien näkemys tulee esille käyttäytymisen arvioinnissa.  Karhusuolla käyttäytymisen tavoitteet on määritelty yhdessä oppilaiden kanssa. Niiden tarkoituksena on luoda ilmapiiri, jossa tärkeitä asioita ovat turvallisuus, viihtyisyys ja vastuullisuus sekä opiskelun esteetön sujuminen. 

Huoltajille tehdään erilaisia kyselyitä, joilla kartoitetaan jo olemassa olevien kasvatustavoitteiden toimivuutta ja kehittämiskohteita. Huoltajia kuullaan esim. Wilma-kyselyin ja vanhempainilloissa. Oppilaita kuullaan esim. oppilaskunnan hallituksen työskentelyssä.  

Huoltajien tiedottaminen tapahtuu Wilman kautta. Tiedottamisesta vastaa sekä koulun johto että oppilaan opettajat. Arviointipalautetta annetaan esimerkiksi arviointikeskusteluissa. Arviointikeskustelu käydään 1.-6.-luokilla syyslukukauden lopussa tai kevätlukukauden alussa. 

Työskentelyn arviointi

Oppimista arvioidaan säännöllisesti ja jatkuvasti lukuvuoden aikana. 

1.-6.luokilla erilaisia oppimisen tuotoksia ja itsearviointeja kerätään arviointikansioon, joka esitellään huoltajille ainakin kaksi kertaa vuodessa (mm. ennen arviointikeskustelua). Arviointikeskustelut pidetään joulu-helmikuussa ja lukuvuoden päätteeksi oppilaat saavat lukuvuositodistuksen. Huoltajat saavat arviointitietoa myös pitkin lukuvuotta erilaisten oppimistuotosten palautteiden, wilma-viestien, kokeiden ja valinnaisaineiden palautteiden muodossa.

Toisen luokan keväällä luokanopettaja, tarvittaessa erityisopettaja sekä halutessaan huoltaja, käyvät oppilaan kanssa läpi laaja-alaisten taitojen kehittymistä ja oppimisen perustaitoja. Kuudennen luokan keväällä luokanopettaja antaa oppilaalle ohjaavaa palautetta tämän valmiuksista siirtyä seitsemännelle luokalle. 

7.-9. luokilla oppimisen näyttöjen arviointi merkitään wilmaan. Oppilaat saavat välitodistuksen syyslukukauden päätteeksi. Välitodistusta täydennetään tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan arviointikeskustelulla. Oppilaat saavat kevätlukukauden päätteeksi lukuvuositodistuksen, 9. luokan lopussa päättötodistuksen.

Opinto-ohjaaja käy yhdeksäsluokkalaisten kanssa ohjaavat keskustelut jatko-opintoihin liittyen yhdeksännen luokan aikana. 

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet