Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arvioinnista tiedottamisen muodot sekä yhteistyön huoltajien kanssa arvioinnin osalta

Arviointi toteutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa. Toinen arviointi on formatiivista palautetta antava arviointikeskustelu (luokat 1-6) tai kirjallinen väliarviointi (luokat 7-9) ja toinen summatiivinen arviointi. Huoltajat kutsutaan 1.-7. luokilla formatiivista palautetta antavaan arviointikeskusteluun. Lisäksi oppiaineittain tarpeen mukaan opettajat keskustelevat arvioinnista oppilaiden kanssa lukuvuoden aikana. Arvioinnista tiedotetaan huoltajia Wilman kautta ja vanhempainilloissa.  

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnin ja sen perustana olevat tavoitteet. 

Toisten huomioiminen: Oppilas toimii ystävällisesti, kunnioittavasti ja avuliaasti koulun arjessa. Hän kunnioittaa toisten oikeuksia ja arvostaa erilaisuutta. Oppilas noudattaa kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita sekä osaltaan edistää kouluyhteisön toimivuutta. Oppilas tekee yhteistyötä muiden kanssa ja kunnioittaa toisen puheenvuoroa. Oppilas edistää omalla toiminnallaan työrauhaa ja hyvää opiskeluilmapiiriä. 

Vastuu omasta toiminnasta: Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja yhteisesti sovittuja käytänteitä. Oppilas kantaa vastuun koulutyöstään sitoutumalla koulunkäyntiin, koulutehtäviin ja annettuihin aikatauluihin. Ongelmatilanteissa oppilas toimii rehellisesti ja ottaa vastuun omasta käytöksestään ja toiminnastaan sekä pyrkii jatkossa korjaamaan toimintaansa.  

Ympäristöstä huolehtiminen: Oppilas huolehtii käyttämistään tavaroista sekä työskentelytilojen, ruokalan ja muun kouluympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä. Oppilas kohtelee koulun ja toisen oppilaan omaisuutta huolella ja asianmukaisesti. 

 Käyttäytymisen arvioinnin kriteeristö vuosiluokilla 1.-3.  

Käyttäytymisen arvioinnissa huomioitavat taidot: 

 Hyvät tavat 

Yhteisten sovittujen sääntöjen noudattaminen 

Toisten ihmisten myönteinen ja kannustava huomioiminen 

Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen 

Oppilas: 

 • Tervehtii 

 • Kiittää 

 • pyytää anteeksi 

 • käyttää asiallista ja tilanteeseen sopivaa kieltä 

 • toimii kohteliaasti ja huomaavasti 

 • käyttää harkintakykyä 

 • odottaa omaa vuoroa 

 • noudattaa hyviä ruokailutapoja 

 • Osaa sopeuttaa käytöstään tilanteen vaatimalla tavalla 

Oppilas:  

 • Noudattaa yhteisiä sääntöjä 

 • Noudattaa koulussa sovittuja ohjeita ja aikatauluja 

 • Pitää yllä työrauhaa 

 • Ottaa vastuuta teoistaan ja ymmärtää tekojensa seuraukset 

 • Ymmärtää ohjaustilanteessa mitä on tapahtunut ja pyrkii muuttamaan käytöstään 

 

Oppilas:  

 • Suhtautuu myönteisesti, arvostavasti ja reilusti luokkakavereihin ja koulun aikuisiin 

 • Kuuntelee ja antaa puheenvuoron myös toisille 

 • Auttaa muita tarvittaessa 

 • Kannustaa muita 

 • Hyväksyy erilaisuuden ja arvostaa erilaisia mielipiteitä 

 

Oppilas: 

 • Pitää huolta omista tavaroista ja säilyttää niitä niille tarkoitetuissa paikoissa 

 • Huolehtii vaatteet ja kengät siististi naulakkoon 

 • Pitää koulun yhteiset tilat siistinä 

 • Pitää huolta yhteisestä omaisuudesta ja käyttää huolellisesti koulun yhteisiä välineitä 

 • Välttää ruoan poisheittämistä 

 • Toimii vastuullisesti ja huomioi valintojensa vaikutuksen ympäristöön 

 

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit arvosanoittain:  

 

Hyvät tavat 

Yhteisten sovittujen sääntöjen noudattaminen 

Toisten ihmisten myönteinen ja kannustava huomioiminen 

Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen 

Erittäin hyvin 

Oppilas hallitsee kohteliaat käytöstavat. Oppilas tervehtii, kiittää ja osaa pyytää anteeksi. 

 

Oppilas toimii sovussa ja yhteistyössä kaikkien oppilaiden kanssa.  

 

Oppilas osaa käyttää omaa harkintakykyään ja sopeuttaa käytöstään tilanteen vaatimalla tavalla. 

Oppilas noudattaa sääntöjä ja ohjeita ja osaa soveltaa niitä eri arjen tilanteissa. 

 

Oppilas antaa työrauhan muille ja toimii asiallisesti myös poikkeustilanteissa. 

 

Oppilas toimii luotettavasti, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti. 

Oppilas tarjoaa muille apua oma-aloitteisesti. Oppilas luo ympärilleen hyvää ryhmähenkeä ja huomio toisen tunteet.  

 

Oppilas kuuntelee ja antaa puheenvuoron myös toisille. 

Oppilas hyväksyy muiden erilaisuuden ja arvostaa erilaisia mielipiteitä. 

Oppilas pitää oma-aloitteisesti huolta koulun yhteisestä omaisuudesta. 

Oppilas toimii vastuullisesti ja huomioi valintojensa vaikutuksen ympäristöön. 

Oppilas pitää omista tavaroistaan huolta ja pitää koulun yhteiset tilat siistinä. 

 

Hyvin 

Oppilas hallitsee kohteliaat käytöstavat ja useimmiten tervehtii, kiittää ja osaa pyytää anteeksi. 

 

Oppilas toimii sovussa ja yhteistyössä muiden kanssa. 

 

Oppilas käyttäytyy hyvin erilaisissa tilanteissa. 

Oppilas noudattaa sääntöjä ja ohjeita. 

 

Oppilas antaa työrauhan muille ja toimii asiallisesti. 

 

Oppilas pyrkii toimimaan luotettavasti, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti. 

Oppilas on valmis auttamaan muita ja toimii ystävällisesti muita kohtaan. 

 

Oppilas pyrkii kuuntelemaan muita ja antamaan puheenvuoron toisille. 

 

Oppilas hyväksyy muiden erilaisuuden ja arvostaa erilaisia mielipiteitä. 

Oppilas pitää huolta koulun yhteisestä omaisuudesta. 

 

Oppilas pyrkii toimimaan vastuullisesti ja huomioimaan ympäristönsä. 

 

Oppilas pitää yleensä omista tavaroistaan huolta ja pitää koulun yhteiset tilat siistinä. 

Melko hyvin 

Oppilas muistaa hyvät käytöstavat opettajan muistuttaessa niistä. 

 

Oppilaalla on vaikeuksia toimia sovussa muiden kanssa. Oppilas tunnistaa oman epäasiallisen käytöksensä ja pystyy tarvittaessa pyytämään anteeksi ja muuttamaan toimintaansa. 

 

Oppilas tarvitsee aikuisen tukea oman käytöksen säätelyyn vaihtuvissa tilanteissa. 

Oppilas noudattaa yleensä sääntöjä ja ohjeita. Opettaja muistuttaa oppilasta usein sääntöjen noudattamisesta. 

 

Oppilas häiritsee välillä muiden opiskelua. 

 

Oppilas toimii toisinaan epärehellisesti. 

Oppilas harjoittelee ystävällistä toimintaa muita kohtaan arjen tilanteissa. 

 

Oppilas harjoittelee toisten kuuntelemista ja tarvitsee aikuisen apua muiden huomioimiseen. 

 

Oppilaan on ajoittain vaikea arvostaa muiden mielipiteet huomioon ja arvostaa toisen erilaisuutta. 

Oppilas kohtelee koulun yhteistä omaisuutta huolimattomasti. 

 Oppilas harjoittelee ympäristön huomioimista ja tarvitsee aikuisen tukea oikeiden valintojen tekemiseen. 

 

Oppilasta täytyy usein muistuttaa omien tavaroiden huolehtimisesta ja yhteisten tilojen siistinä pitämisestä. 

Osittain 

Oppilas harjoittelee käytöstapoja ja tarvitsee siihen aikuisen jatkuvaa ohjausta. 

 

Oppilaalla on suuria haasteita sopia riitoja ja tunnistaa oman toimintansa seurauksia. 

 

Oppilaan on vaikea sopeuttaa käytöstään tilanteen vaatimalla tavalla aikuisen tuesta huolimatta. 

Oppilas laiminlöi koulun yhteisten sääntöjen noudattamisen. 

 

Oppilas häiritsee toistuvasti luokan työrauhaa. 

 

Oppilas toimii usein epärehellisesti. 

Oppilasta pitää toistuvasti muistuttaa ystävällisestä käytöksestä muita kohtaan. 

 

Oppilaan on vaikea kuunnella muita ja ottaa muiden tunteet huomioon ja tarvitsee näihin aikuisen jatkuvaa ohjausta. 

 

Oppilaan puhe on usein piittaamatonta ja asiatonta muita kohtaan. 

Oppilas kohtelee koulun yhteistä omaisuutta piittaamattomasti ja vahingoittaa toistuvasti koulun tavaroita ja toisten tuotoksia. 

 

Oppilas toimii piittaamattomasti ympäristöään kohtaan. 

 

Oppilas ei pidä huolta omista välineistään ja laiminlöi yhteisten tilojen siistinä pitämisen. 

Et ole saavuttanut lukuvuoden tavoitteita hyväksytysti 

 

 

 

 

Käyttäytymisen arvioinnin kriteeristö vuosiluokilla 4.-9. 
 

 

 

 

 

  

Toisten huomioiminen 

  

Koulun sääntöjen noudattaminen 

 

Koulun ympäristöstä huolehtiminen 

 10 

 

 

Oppilas osoittaa  hienotunteisuutta toisia kohtaan ja on avulias. On vastuullinen työssään ja työrauhan säilyttämisessä. Osaa ilmaista kantansa asiallisesti eri tilanteissa. Edistää aktiivisuudellaan ryhmän työn onnistumista. 

Rakentaa yhteisöllisyyttä.  

Oppilas on sisäistänyt yhteisön periaatteet ja säännöt ja noudattaa niitä ilman aikuisen valvontaa. On luotettava.  

Huolehtii aktiivisesti kouluympäristön viihtyisyydestä ja siisteydestä ja käyttämistään tavaroista. Osoittaa omatoimisuutta ja avuliaisuutta. 

 

 

 

Oppilas on kohtelias, ystävällinen ja avulias oppilaille ja aikuisille. Pitää yllä työrauhaa omalta osaltaan ja osaa opetusryhmässä tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa. Pystyy antamaan toisille asiallista ja reilua palautetta tämän työstä. 

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä omatoimisesti ja ilman aikuisen valvontaa. Oppilas noudattaa aikatauluja ja saapuu ajoissa kouluun sekä oppitunneille. 

 

 

Oppilas huolehtii käyttämistään tavaroista sekä oman työtilansa ja ympäristönsä siisteydestä ja viihtyvyydestä.  

 

 

 

Oppilas osaa käyttäytyä asiallisesti useimmissa tilanteissa. On suvaitsevainen ja noudattaa yleensä ohjeita, aikatauluja ja sääntöjä. Kykenee yhteistyöhön. 

Osaa kuunnella toisten mielipiteitä sekä antaa puheenvuoron myös toisille. 

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä useimmiten, mutta tarvitsee välillä aikuisen ohjausta. Ohjaustilanteissa oppilas ymmärtää, mitä on tapahtunut ja pyrkii muuttamaan käytöstään jatkossa.  

Oppilas huolehtii yleensä käyttämistään tavaroista sekä oman työtilansa ja ympäristönsä siisteydestä ja viihtyvyydestä. Tarvitsee joskus aikuisen ohjausta. 

Oppilas pitää omalta osaltaan huolta  oppikirjoista ja muusta koulun omaisuudesta.  

 

 

 

 

Oppilaan käytöksessä on huomautettavaa. Toimii herkästi ryhmän mukana. Kohtelias käytös ja oman vuoron odottaminen ovat oppilaalle haasteellisia. Oppilas ottaa palautetta vastaan, mutta oman toiminnan muuttaminen tuottaa vaikeuksia.  

 

Tietää koulun ja ryhmän säännöt, mutta unohtaa ne ollessaan ilman valvontaa. Tarvitsee usein aikuisen ohjausta. Oppilaalla saattaa olla joitakin kasvatuskeskusteluja tai jälki-istuntoja.  

Oppilaan on haastavaa ottaa aina vastuuta omista tavaroistaan ja työtilastaan. Tarvitsee aikuisen yksilöllistä ohjausta usein.  

 

 

 

Oppilas käyttäytyy toisinaan töykeästi ja suvaitsemattomasti. Häiritsee tunneilla ja työrauhan antaminen muille on haastavaa. Tarvitsee aikuisen ohjausta ja tukea yhteistyötaidoissa säännöllisesti. 

Kielenkäyttö on epäasiallista. Oppilas on toistuvasti mukana kiusaamistilanteissa.  

Oppilas noudattaa sääntöjä, kun itse haluaa. Tarvitsee jatkuvaa aikuisen ohjausta. 

Oppilas on esimerkiksi toiminut epärehellisesti koetilanteessa. Oman toiminnan muuttaminen tuottaa jatkuvasti vaikeuksia.  

 

Oppilaalla on vain vähän vastuuta kouluympäristöstä ja koulun omaisuudesta. Oppilas esimerkiksi sotkee koulurakennuksen pintoja, roskaa ympäristöä ja suhtautuu välinpitämättömästi koulun omaisuuteen.  

 

 

 

Oppilaalla on rangaistuksia huonosta käytöksestä. Oppilas tarvitsee jatkuvaa aikuisen tukea ja ohjausta käyttäytymiseensä. 

Oppilaan toiminta muita kohtaan on epärehellistä, loukkaava tai aggressiivista.  

 

Oppilaalla on suuria haasteita  noudattaa koulun ja ryhmän sääntöjä ilman aikuisen jatkuvaa ohjausta eikä aina silloinkaan. Oppilaalta puuttuu ymmärrys tekojensa seurauksista. Oppilaalla on paljon luvattomia poissaoloja tai suorittamattomia rangaistuksia.  

Oppilaalla on vaikeuksia kantaa vastuuta  kouluympäristöstä. Tarvitsee paljon aikuisen ohjausta. Tuhoaa tahallaan koulun tai muiden omaisuutta. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet