Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Taavinkylän koulussa oppilaan oppimisen ja edistymisen arviointi perustuu hyvään oppilaantuntemukseen. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan vahvuuksiin, niiden tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan ja edistymistään monin eri tavoin esim. kirjalliset ja suulliset näytöt, ryhmätyöt ja vastuutehtävät.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Itse- ja vertaisarviointiin tutustutaan ja taitoja harjoitellaan alemmilla luokkatasoilla. Ylemmillä luokkatasoilla taitoja syvennetään ja itse- ja vertaisarviointi toimii monipuolisena ja aktiivisena osana opiskelua.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen tavoitteet on ilmaistu taitoina, jotka on jaettu neljään kokonaisuuteen. Oppilaiden ja huoltajien kanssa tavoitteista keskustellaan oppitunneilla, arviointikeskusteluissa sekä vanhempaintapaamisissa.

Muiden ihmisten huomioon ottaminen

Sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen

Tilannetietoinen käyttäytyminen ja hyvät tavat

Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen

Taito

· hyväksyä erilaisuus

· ottaa vastuuta teoistaan ja ymmärtää tekojensa seuraukset

· joustaa

· antaa tilaa ja vuoro myös muille

· kunnioittaa toisen mielipiteitä

· luoda yhteishenkeä

· auttaa toisia

· omaksua kaveritaidot

· sopia erimielisyydet

· tuntea myötätuntoa

· kohdata ryhmänpaine

· hallita omia tunteita ja säädellä omaa käytöstä

· toimia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti

Taito

· noudattaa yhteisiä sääntöjä

· toimia ohjeen mukaan

· antaa työrauha

· noudattaa sovittuja aikatauluja

· kohdata pettymyksiä

· liittyä ryhmään/irtautua ryhmästä rakentavasti

· voittaa/hävitä

· toimia sinnikkäästi

· liikkua koulussa häiriötä aiheuttamatta

 

Taito

·  hyödyntää omia vahvuuksia

· kiittää

· kuunnella

· pyytää anteeksi

· tervehtiä

· puhua asiallisesti

· toimia kohteliaasti ja huomaavaisesti

· käyttää harkintakykyä

· odottaa omaa vuoroa

· käyttäytyä erilaisten tilanteiden ja paikkojen vaatimalla tavalla

· työskennellä itsenäisesti erilaisissa oppimisympäristöissä

 

Taito

· pitää huolta omista tavaroista

· pitää huolta yhteisestä omaisuudesta

· säilyttää tavaroita niille tarkoitetuissa paikoissa

· toimia ruokalassa

· ymmärtää ekologisuuden merkitystä

 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet