Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

Jalavapuiston koulussa arviointi on luonteeltaan oppimisen prosessia ohjaavaa arviointia. Arviointi pohjautuu opetussuunnitelman yleisten tavoitteiden lisäksi kullekin oppilaalle asetettuihin tavoitteisiin. Oppimisen etenemisestä ja tavoitteista keskustellaan huoltajien ja oppilaan kanssa arviointitapaamisissa. Arvioinnin lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet. Oppilasta ohjataan itsearviointiin, työskentelytaitojen hallintaan ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Arvioinnin avulla edistyminen pyritään tekemään oppilaalle näkyväksi ja suuntaamaan oppiminen kohti tavoitteita sekä tukemaan oppilasta tavoitteiden saavuttamisessa. Oppilaan ja opettajan päivittäinen vuorovaikutus on tärkeä osa kannustavaa oppimisprosessia.

6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt.

Oppilasta opettavat opettajat käyttävät monipuolisia opetusmenetelmiä ja keräävät arviointitietoa erilaisissa oppimistilanteissa.

Arviointitilanteissa varmistetaan, että jokainen oppilas ymmärtää tehtävänannon ja saa riittävästi aikaa sen suorittamiseen. Lisäksi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tieto- ja viestintäteknologiaa, oppilaan mahdollisuutta antaa suullisia näyttöjä ja käyttää apuvälineitä sekä avustajapalvelua. Oppilaita tai heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa, eikä arviointi kohdistu oppilaan persoonaan,temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Monipuoliset arviointimenetelmät mahdollistavat laajan ja todenmukaisen käsityksen oppilaan osaamisesta. Oppilasta opettavien opettajien yhteistyössä kokoama arviointitieto auttaa opetuksen suunnittelussa ja oppilaiden yksilöllisten tarpeiden, vahvuuksien ja erilaisten oppimistyylien huomioimisessa. Tämä mahdollistaa myös varhaisen puuttumisen ja tuen lisäämisen viiveettä sitä vaativissa tilanteissa.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Itsearvioinnissa on tavoitteena, että oppilas oppii arvioimaan itseään mahdollisimman realistisesti. Tavoitteena on myös oppilaan itsetuntemuksen kehittyminen. Oppilas opettelee arvioimaan omaa oppimistaan ja edistymistään jo ensimmäiseltä luokalta lähtien. Opettaja tukee tätä prosessia yhdessä kotien kanssa. Itsearvioinnista muodostuu rutiininomainen jatkumo. Itsearvioinnin avulla oppilas oppii valitsemaan itselleen sopivia oppimistapoja, joiden myötä opiskelutaidot karttuvat. Koulussamme on laadittu itsearviointilomakkeet 1-2lk, 3-4lk ja 5-6lk, joita on mahdollisuus käyttää.

Vertaisarviointia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Vertaisarviointi on myös ryhmätyötaitojen kehittämistä. Oppilaat harjoittelevat rakentavaa arviointikeskustelua, palautteen antamista ja vastaanottamista yhteisen työskentelyn ja oppimisen edistämiseksi.

6.3 Arvioinnin kohteet

Arviointi kohdistuu oppimisen, työskentelytaitojen ja käyttäytymisen tavoitteiden saavuttamiseen.

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Oppilaan käyttäytymistä arvioi koulussamme jokainen oppilasta opettava opettaja.

Oppilaan käyttäytymiselle asetetut tavoitteet toimivat arvioinnin pohjana.

Käyttäytymisen tavoitteita ovat:

  • Oppilas ymmärtää sääntöjen merkityksen, noudattaa koulun ja luokan järjestyssääntöjä ja yhteisesti sovittuja käytänteitä.

  • Oppilas huomioi arvostavasti, myönteisesti ja kannustavasti muut ihmiset sekä suvaitsemaan erilaisuutta ja noudattamaan hyviä tapoja.

  • Oppilas huolehtii ja kantaa vastuuta omalta osaltaan yhteisestä ympäristöstä.

Huoltajilla ja oppilailla on ollut mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn järjestyssääntöjen sekä luokkasääntöjen laatimisen yhteydessä kommentoimalla sekä huoltaja-että oppilaskyselyiden kautta.

6.4 Opintojen aikainen arviointi

6.4.1. Arviointi lukuvuoden aikana

Jalavapuiston koulussa ei anneta 6. luokan numeerista välitodistusta.

Arviointikeskustelu Ta-opetuksessa

Ta-opetuksen arviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). HOJKS:n tavoitteet laaditaan syyslukukaudella yhteistyössä huoltajien ja mahdollisten terapeuttien kanssa toiminta-alueiden pohjalta (motoriset-, kieli jakommunikaatio-, sosiaaliset-, päivittäisten toimintojen- ja kognitiiviset taidot).

Arviointikeskustelut järjestetään Espoon linjausten mukaisesti joulukuun alun ja hiihtoloman välisenä aikana. 1.-6. lk arviointikeskustelu pohjautuu HOJKS:ssa sovittujen tavoitteiden tarkasteluun ja mahdollisiin muihin ajankohtaisiin asioihin. 7.- 9. lk arviointikeskustelu pohjautuu oppilaan perusopetuksen päättymisen jälkeisiin suunnitelmiin mahdollisista jatko-opinnoista.

6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä

Lukuvuosiarviointi toteutetaan Espoon linjausten mukaisessa aikataulussa, linjausten mukaisin todistuslomakkein.

Luokilla 1 - 3 arviointi on sanallista.

Luokilla 4 - 6 annetaan numeroarviointi. Numeroarviointia voi täydentää sanallisella arvioinnilla.

Valinnaisaineiden arviointi

Jalavapuiston koulussa 4. - 6. luokkalaisten lukuvuosittain vaihtuvat valinnaiset taito- ja taideaineet (VAVAT), joista oppilas valitsee yhdenkokonaisuuden syyslukukaudella ja yhden kevätlukukaudella, arvioidaan Espoon linjauksen mukaan sanallisesti.

Oman äidinkielen arviointi

Oman äidinkielen arviointitodistuksena oppilas saa erillisen liitteen, joka annetaan lukuvuositodistuksen yhteydessä.

Käyttäytymisen arviointi

Lukuvuosiarvioinnin yhteydessä oppilaan käyttäytyminen arvioidaan erillisellä liitteellä.

TA-opetuksen arviointi

Kevätlukukauden lopussa annetaan sanallinen lukuvuositodistus.

6.4.3 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

6.4.4 Arviointi nivelkohdissa

Arviointitiedon siirtyminen oppilaan mukana varmistaa opetuksen yksilöllisen suunnittelun ja arvioinnin jatkumon nivelvaiheissa. Tiedonsiirtämisen tärkeys korostuu koulupolun alkuvaiheessa, siirryttäessä 2. luokalta 3. luokalle, 6. luokalta 7. luokalle, siirryttäessä koulusta toiseen tai luokanopettajan vaihtuessa.

2. luokan nivelkohdassa pääpaino on niin kielellisten valmiuksien kuin työskentelytaitojen edistymisessä ja omasta työstä ja tehtävistähuolehtimisen arvioinnissa.

6. luokan nivelkohdassa huomio painottuu työskentelytaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen arvioimiseen.

ePerusteet