Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Jokaisen lukuvuoden alussa opettajainkokouksessa keskustellaan arvioinnin osa-alueista ja niiden eroista. Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla oppilasta ohjaavaa ja kannustavaa ja lukukauden päättyessä tehtävä arviointi puolestaan tulee tehdä suhteessa tavoitteisiin.

Lisäksi lukuvuoden alussa oppilaille ja huoltajille kerrotaan jokaisen oppiaineen tavoitteet ja arviointimenetelmät. Oppilaiden kanssa nämä käydään lukuvuoden ensimmäisillä oppitunneilla yhdessä läpi. Oppilaille annetaan tässä yhteydessä myös mahdollisuus ehdottaa muita arviointimenetelmiä.

Opettaja ja tarvittaessa erityisopettaja suunnittelevat yhdessä monipuolisten arviointimenetelmien käyttöä oppilaille, joilla on oppimiseen liittyviä vaikeuksia, esimerkiksi kielellisiä, hahmottamiseen tai oman toiminnan ohjaamiseen liittyviä sekä itsesäätelyn tai tunne-elämän vaikeuksia.

Kirkkojärven koulussa arvioinnissa huomioidaan suomea toisena kielenä opiskelevien oppilaiden tilanne erityisen huolellisesti etenkin yleisopetukseen integroitujen valmistavan opetuksen oppilaiden, ryhmämuotoisen maahanmuuttajaopetuksen oppilaiden ja muiden tehostettua tukea saavien oppilaiden kohdalla. Luokan- ja aineenopettajat suunnittelevat arviointia tarvittaessa erityisopettajan kanssa.

Pienryhmissä tavoitteiden fyysinen ja visuaalinen esilläpitäminen korostuu varsinkin alakoulun puolella. Tavoitteiden tulee olla oppilaille selkeitä ja mahdollisia, mikä mahdollistuu hyvän oppilaantuntemuksen kautta.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Opettaja ilmoittaa lukuvuoden alussa oppiaineiden tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin sekä oppilaille huoltajille. Arviointi on monipuolista.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Kaikessa arvioinnissa lähdetään liikkeelle oppilaan vahvuuksista ja korostetaan työskentelyn ja lopputuotoksen myönteisiä puolia. Luokan- ja aineenopettajat tekevät tarvittaessa yhteistyötä erityisopettajan kanssa arvioinnissa, jotta lievätkin oppimisvaikeudet otetaan huomioon.

Koulussamme noudatetaan Espoon arviointikäytänteitä. Tiedottaminen ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on jatkuvaa. Keskeisimmät keinot ovat arviointikeskustelut, huoltajatapaamiset, vanhempainillat, yhteistoiminta- ja teemapäivät sekä Wilma-järjestelmä, joka on tällä hetkellä ensisijainen tiedotuskanava.

Väliarviointi toteutetaan luokilla 1.-6. arviointikeskusteluna joulu-helmikuussa ja luokilla 7.-9. annetaan syyslukukauden lopussa numeerinen välitodistus, jota voidaan täydentää arviointikeskustelulla.

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Arvosana

Asenne

Yhteistyö

Vastuuntunto

10

Esimerkillisen kiitettävä käyttäytyminen

– esimerkillisen myönteinen, aktiivinen ja oma-aloitteinen

– kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön

– halukas ja innokas toimimaan yhteiseksi hyväksi

– auttaa muita

– sosiaalisesti taitava

– noudattaa sääntöjä

– on täsmällinen

– tuntee vastuuta omasta työyhteisöstään ja toimii sen hyväksi

9

Kiitettävä käyttäytyminen

– erittäin myönteinen ja oma-aloitteinen

– kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön

– toimii mielellään yhteiseksi hyväksi

– auttaa muita

– noudattaa sääntöjä

– on useimmiten täsmällinen

– tuntee vastuuta omasta työyhteisöstään

8

Hyvä käyttäytyminen

– useimmiten myönteinen, aktiivinen ja oma-aloitteinen

– kykenee pääsääntöisesti itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön

– pyrkii toimimaan yhteiseksi hyväksi

– haluaa auttaa muita

– noudattaa yleensä sääntöjä

– jokseenkin täsmällinen

– opettelee tuntemaan vastuuta työyhteisöstään

7

Tyydyttävä käyttäytyminen

– myönteisyydessä. aktiivisuudessa ja oma-aloitteisuudessa kehittämisen varaa

– itsenäinen työskentely ja yhteistyö muiden kanssa sujuvat vaihtelevasti

– yhteiseksi hyväksi toimiminen vaatii harjoittelua

– muiden auttaminen onnistuu ajoittain

– toisinaan välinpitämätön säännöistä ja omasta työyhteisöstään

– luvattomia poissaoloja

– myöhästelyjä

6

Useimmiten tyydyttävä käyttäytyminen

– välinpitämättömyys ja kielteisyys vaikeuttavat omaa ja toisten työskentelyä

– työyhteisössä toimimisessa hankaluuksia

– piittaamattomuus säännöistä ja työyhteisöstä

– paljon luvattomia poissa-oloja ja myöhästelyjä

5

Välttävä käyttäytyminen

– kielteisyys haittaa säännöllistä koulunkäyntiä

– vaikeuksia sopeutua työyhteisöön

– täysin piittaamaton tehtävistä, säännöistä, täsmällisyydestä ja työyhteisöstä

– suuria vaikeuksia koulunkäynnissä

4

Heikko käyttäytyminen

– koulukielteinen

– työyhteisöön sopeutumaton

– käytökseltään uhkaileva

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Lukuvuoden päättyessä 1.-4. luokilla annetaan sanallinen lukuvuositodistus ja 5.-8. luokilla numeerinen lukuvuositodistus ja 9. luokalla numeerinen päättöarviointi.

Valinnaisten aineiden arviointi:

4.-7. (1 vvt) valinnaiset aineet arvioidaan sanallisella viisiportaisella arviointiasteikolla.

8. ja 9. luokan 2 vvt valinnaiset aineet arvioidaan numeerisesti ja 1 vvt valinnaiset aineet sanallisella viisiportaisella arviointiasteikolla.

Viisiportainen arviointiasteikko:

• OEH Olet saavuttanut tavoitteet erittäin hyvin.
• OH Olet saavuttanut tavoitteet hyvin.
• OMH Olet saavuttanut tavoitteet melko hyvin.
• OS Olet saavuttanut tavoitteet osittain.
• ES Et ole saavuttanut tavoitteita.

Arviointi nivelkohdissa

Nivelvaiheisiin liittyvissä arvioinneissa käytetään Espoon yhteisiä lomakepohjia.

Toisen luokan oppilaan senhetkiset ja tulevat opettajat kokoontuvat huhti-toukokuussa ja siirtävät kokouksessa tiedot oppilaiden opetuksen järjestämisestä. Mukana on mahdollisuuksien mukaan laaja-alainen erityisopettaja.

Kuudennen luokan nivelvaiheessa vanhemmat antavat suostumuksensa tiedonsiirtoon alakoulusta yläkoulun oppimisen tuen ryhmälle.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet