Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Ei koulukohtaisia muutoksia

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Ei koulukohtaisia muutoksia.

Formatiivinen arviointi

Opintojen aikainen arviointi on monipuolista, kannustavaa ja läpinäkyvää. Arviointikäytännöistä tiedotetaan oppilaita ja huoltajia. Palautetta annetaan keskusteluissa sekä sähköisen työ- ja viestintäjärjestelmän välityksellä. Huoltajille ja oppilaille kerrotaan opinnoista edistymisestä. 7. - 9. luokilla oppilaita ja huoltajia tiedotetaan lisäksi, jos on vaarana, että oppiaine ei tule suoritettua hyväksytyksi. Tällöin oppilaalle laaditaan suunnitelma, miten oppiaine on mahdollista saada suoritettua hyväksytysti.

Summatiivinen arviointi

Ei koulukohtaisia muutoksia.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaat harjoittelevat monipuolisesti itse- ja vertaisarviointitaitoja kaikilla luokka-asteilla.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Ei koulukohtaisia muutoksia.

Työskentelyn arviointi

Ei koulukohtaisia muutoksia

Käyttäytymisen arviointi

Hyvän käytöksen tavoitteet Ruusutorpan koulussa

1. Kasvaminen vastuulliseksi oppilaaksi

Oppilas toimii rakentavasti ja luotettavasti erilaisissa tilanteissa.

Oppilas on toiminnoissaan luotettava ja vastuuntuntoinen, ja kertoo myös havaitsemistaan väärinkäytöksistä koulun aikuisille.

Oppilas noudattaa hyviä tapoja ja ottaa huomioon eri tilanteiden vaatimukset käyttäytymisessään.

Oppilas kantaa vastuuta koulussa tehtävästä työstä ja on omaehtoisesti valmis auttamaan muita.

2. Muiden oppilaiden kunnioittaminen

Oppilas ottaa toiset huomioon ja käyttäytyy kohteliaasti.

Oppilas kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

Oppilas suvaitsee erilaisuutta.

Oppilas ei kiusaa muita.

Oppilas on avulias, ystävällinen ja huomaavainen toisia kohtaan.

Oppilas toimii aktiivisesti oman luokkansa ja koulunsa yhteishengen kohottamiseksi.

3. Ympäristöstä huolehtiminen ja omaisuuden kunnioittaminen

Oppilas arvostaa ja kunnioittaa ympäristöään sekä kouluyhteisöä.

Oppilas kunnioittaa toisen omaisuutta.

Oppilas käyttää koulun omaisuutta asiallisesti ja siististi.

Oppilas ei riko tai sotke kouluympäristöä.

Oppilas edistää toiminnallaan kestävän kehityksen tavoitteita.

4. Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen

Oppilas noudattaa ja edistää yhteisiä sääntöjä, eli koulun järjestyssääntöjä sekä luokassa päätettyjä käyttäytymistapoja.

Oppilas on rehellinen ja oikeudenmukainen.

Oppilas antaa työrauhan muille ja itselleen.

Oppilas saapuu ajoissa oppitunnille eikä ole turhaan pois koulusta.

Oppilas noudattaa ja edistää hyviä ruokailutapoja.

5. Asiallinen kielenkäyttö ja suvaitsevan keskustelukulttuurin edistäminen

Oppilaan kielenkäyttö on asiallista ja kunnioittavaa.

Oppilas puhuu tilanteeseen ja kouluympäristöön sopivalla tavalla.

Oppilaan kielenkäyttö koulutovereita kohtaan on asiallista.

Oppilas kuuntelee myös muita ja hyväksyy erilaiset mielipiteet.
KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI numeerista arviointia varten vuosiluokille 4.-9.

ERINOMAINEN 10

Oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän noudattaa poikkeuksetta yhteisiä sääntöjä ja edistää työrauhaa, eikä hänellä ole rangaistuksia. 

Oppilas edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan hyvää käyttäytymistä. Hän uskaltaa myös rakentavasti puuttua epäkohtiin, joita huomaa ympärillään.

Oppilas kohtelee muita kunnioittavasti ja auttaa apua tarvitsevia. Hän arvostaa myös oppimisympäristöään ja huolehtii siitä.

Oppilas osoittaa käyttäytymisellään tukea kouluyhteisön toiminnan tasolla.


KIITETTÄVÄ 9

Oppilas on saavuttanut kiitettävästi käyttäytymisen tavoitteet. Oppilaan käytös on lähes aina tavoitteiden mukaista. Hänellä ei ole rangaistuksia.

Oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä ja pyrkii edistämään työrauhaa. Hän ei välttämättä suoraan puutu havaitsemiinsa epäkohtiin, mutta ilmoittaa havainnoistaan koulun aikuisille. Oppilas toimii kuitenkin näyttää hyvää esimerkkiä muille. 

Oppilas kohtelee muita kunnioittavasti ja auttaa apua tarvitsevia. Hän arvostaa myös oppimisympäristöään ja huolehtii siitä.

Oppilas osoittaa käyttäytymisellään tukea luokka-asteen toiminnan tasolla. 

HYVÄ 8

Oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet. Oppilaan käyttäytyminen on pääsääntöisesti asiallista toisia ja ympäristöä kohtaan. Oppilas noudattaa yleensä kouluyhteisön sääntöjä, eikä hänellä ole huomattavia rangaistuksia.

Oppilas kohtelee muita kunnioittavasti. Hän arvostaa myös oppimisympäristöään ja huolehtii siitä.

TYYDYTTÄVÄ 7

Oppilas on saavuttanut tyydyttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen vaihtelevasti. Hän häiritsee usein opiskelua eikä noudata aina koulun järjestyssääntöjä. Hänen käytökseensä ja kielenkäyttöönsä on jouduttu puuttumaan puhuttelemalla ja/tai mahdollisesti muilla toimenpiteillä. 

Oppilas noudattaa osittain yhteisiä sopimuksia ja pystyy halutessaan huolehtimaan oppimisympäristöstään.


KOHTALAINEN 6

Oppilas on saavuttanut kohtalaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön, oppimisympäristöön tai yhteiseen omaisuuteen kielteisesti ja piittaamattomasti. Hän häiritsee opiskelua ja rikkoo järjestyssääntöjä, mutta on asiaan puututtaessa kykenevä korjaamaan käytöstään.  

Hänen käytöksensä ja kielenkäyttönsä on epäasiallista ja loukkaavaa. Oppilaalla on pulmia yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tähän liittyviin ongelmatilanteisiin, kuten kiusaamiseen, on jouduttu puuttumaan. 

Hänen käytökseensä on ylipäätään puututtu usein ja kurinpidollisin toimin.


VÄLTTÄVÄ 5

Oppilas on saavuttanut välttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän rikkoo koulun järjestyssääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön, oppimisympäristöön ja yhteiseen omaisuuteen kielteisesti ja piittaamattomasti.

Hänen käytöksensä ja kielenkäyttönsä on puututtu erittäin usein kurinpidollisin toimin. 

Oppilaalla on jatkuvasti pulmia yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tähän liittyviin ongelmatilanteisiin, kuten kiusaamiseen, on jouduttu useasti puuttumaan. 

Oppilas tarvitsee valvontaa selviytyäkseen koulutyöstä. Hänen suhtautumisensa koulutyöhön on kielteistä ja koulunkäynti on vakavasti häiriintynyt.


HYLÄTTY 4

Oppilas ei ole koulun kurinpitokeinon ojennettavissa, ja hän on vaaraksi itselleen ja kouluyhteisölle. Koulunkäynti on vakavasti häiriintynyt ja aiheuttaa suurta huolta.KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI  sanallista arviointia varten vuosiluokille 1.-3.

Hyvät tavat:

OEH - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet erittäin hyvin.

 • Oppilas käyttäytyy poikkeuksetta kunnioittavasti ja erityisen kohteliaasti muita ihmisiä kohtaan. 

 • Oppilas osaa noudattaa ohjeita ja odottaa omaa vuoroaan. 

 • Oppilas osaa pyytää ja antaa anteeksi.

 • Oppilas osaa omatoimisesti tarjota apua.

 • Oppilas kuuntelee, tervehtii ja kiittää muita omatoimisesti.

 • Oppilas toimii rehellisesti ja luotettavasti.

 • Oppilas noudattaa aina hyviä ruokailutapoja.


OH - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet hyvin.

 • Oppilas käyttäytyy kunnioittavasti ja hyvin muita ihmisiä kohtaan. 

 • Oppilas osaa pääsääntöisesti noudattaa ohjeita ja odottaa omaa vuoroaan. 

 • Oppilas osaa pyytää ja antaa anteeksi.   

 • Oppilas pystyy auttamaan muita tarvittaessa. 

 • Oppilas kuuntelee, tervehtii ja kiittää muita. 

 • Oppilas tarvitsee satunnaista tukea taitojen harjoitteluun.

 • Oppilas toimii rehellisesti. 

 • Oppilas noudattaa usein hyviä ruokailutapoja.

OMH - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet melko hyvin.

 • Oppilas harjoittelee ystävällistä puhetta, kiittämistä ja anteeksipyytämistä ja -antamista aikuisen avulla. 

 • Oppilas riitautuu usein välituntileikeissä tai vapaissa tilanteissa.

 • Oppilas puhuu rumasti ja epäkunnioittavasti toisille. Kielenkäyttö ei ole kouluun sopivaa.

 • Oppilaan käytöksestä on keskusteltu oppilaan ja huoltajien kanssa.

 • Oppilas tarvitsee toistuvaa ohjausta hyvien ruokailutapojen noudattamiseen.


OS - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet osittain.

 • Oppilas suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön, oppimisympäristöön tai yhteiseen omaisuuteen kielteisesti ja piittaamattomasti. 

 • Oppilas häiritsee opiskelua ja rikkoo järjestyssääntöjä, mutta on asiaan puututtaessa kykenevä korjaamaan käytöstään.  

 • Oppilaan käyttäytyminen on tietoista.


ET - Et ole saavuttanut lukuvuoden tavoitteita hyväksytysti.

 • Oppilas ei osoita hyviä tapoja tai edisty niissä aikuisten tiiviistä tuesta huolimatta. Koulunkäynti on vakavasti häiriintynyt tai aiheuttaa suurta huolta.


Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen:

OEH - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet erittäin hyvin.

 • Oppilas noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä ilman aikuisen ohjausta ja valvontaa. Oppilas osallistuu yhteisten sääntöjen luomiseen ja sitoutuu niihin.

 • Oppilas kannustaa muita toimimaan sääntöjen mukaisesti.

 • Oppilas ohjaa omalla esimerkillään muita sitoutumaan aikatauluihin.


OH - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet hyvin.

 • Oppilas noudattaa luokan ja koulun sääntöjä. 

 • Oppilas sitoutuu yhteisesti sovittuihin aikatauluihin. 

OMH - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet melko hyvin.

 • Sääntöjen noudattaminen tuottaa oppilaalle haasteita. Oppilas harjoittelee sääntöjen noudattamista vielä aikuisen tuella. 

 • Oppilas on satunnaisesti myöhässä tunneilta.


OS - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet osittain.

 • Oppilas rikkoo toistuvasti luokan ja koulun sääntöjä aikuisen tuesta huolimatta.

 • Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön, oppimisympäristöön ja yhteiseen omaisuuteen kielteisesti ja piittaamattomasti.

 • Oppilas on toistuvasti myöhässä.


ET - Et ole saavuttanut lukuvuoden tavoitteita hyväksytysti.

 • Oppilas ei ole koulun kurinpitokeinojen ojennettavissa ja oppilas on vaaraksi itselleen sekä kouluyhteisölle. Koulunkäynti on vakavasti häiriintynyt ja aiheuttaa suurta huolta.


Toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen


OEH - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet erittäin hyvin.

 • Oppilas tulee toimeen ja on yhteistyökykyinen kaikkien kanssa.

 • Oppilas osaa toimia erilaisissa ryhmissä ja edistää omalla toiminnallaan yhteistä työskentelyä.

 • Oppilas suhtautuu myönteisesti ja kannustavasti koulutyöhön ja muihin ihmisiin.

 • Oppilas ei kiusaa ja puuttuu kiusaamiseen.

 • Oppilas kannustaa omalla esimerkillään muita hyvään työrauhaan.

 • Oppilas osaa antaa positiivista ja rakentavaa vertaisarviointia.


OH - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet hyvin.

 • Oppilas kohtelee muita kunnioittavasti. 

 • Oppilas tulee toimeen ja on yhteistyökykyinen kaikkien kanssa.

 • Oppilas suhtautuu myönteisesti ja kannustavasti koulutyöhön ja muihin ihmisiin.

 • Oppilas osaa toimia erilaisissa ryhmissä.

 • Arvostaa omaa sekä toisten tekemää työtä.

 • Oppilas antaa työrauhan itselleen ja muille.

 • Oppilas ei kiusaa muita.


OMH - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet melko hyvin.

 • Oppilas harjoittelee toisten myönteistä ja kannustavaa huomioon ottamista aikuisen tuella.

 • Oppilaalla on pulmia yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tähän liittyviin ongelmatilanteisiin, kuten kiusaamiseen, on jouduttu puuttumaan. 


OS - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet osittain.

 • Oppilaan käytös ja kielenkäyttö on epäasiallista ja loukkaavaa. 

 • Oppilaalla on haasteita yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tähän liittyviin ongelmatilanteisiin, kuten kiusaamiseen, on jouduttu puuttumaan toistuvasti. 

 • Oppilaan käytökseen on puututtu usein ja kurinpidollisin toimin.


ET - Et ole saavuttanut lukuvuoden tavoitteita hyväksytysti.

 • Oppilas ei ole koulun kurinpitokeinon ojennettavissa, ja hän on vaaraksi itselleen ja kouluyhteisölle. Koulunkäynti on vakavasti häiriintynyt ja aiheuttaa suurta huolta.


Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen

OEH - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet erittäin hyvin.

 • Oppilas osaa huolehtia omista opiskeluvälineistä ja varusteistaan. 

 • Oppilas osallistuu luokasta ja lähiympäristöstä huolehtimiseen ja edistää kestävää kehitystä arjessa.

 • Oppilas huolehtii kotitehtävistään moitteettomasti ja oma-aloitteisesti. 

 • Oppilas kannustaa omalla esimerkillään muita yhteisestä ympäristöstä huolehtimiseen ja vastuullisuuteen.


OH - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet hyvin.

 • Oppilas osaa huolehtia omista opiskeluvälineistä ja varusteistaan. 

 • Oppilas huolehtii kotitehtävistään.


OMH - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet melko hyvin.

 • Oppilas unohtaa tehdä kotitehtävät toistuvasti.

 • Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi kouluympäristöön ja yhteiseen omaisuuteen.


OS - Olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet osittain.

 • Oppilas suhtautuu kielteisesti ja piittaamattomasti kouluympäristöön ja yhteiseen omaisuuteen. 

 • Oppilas ei huolehdi kotitehtävistään ja suhtautuu niihin kielteisesti.


ET - Et ole saavuttanut lukuvuoden tavoitteita hyväksytysti.

 • Oppilas ei ole koulun kurinpitokeinon ojennettavissa, ja hän on vaaraksi itselleen ja kouluyhteisölle. Koulunkäynti on vakavasti häiriintynyt ja aiheuttaa suurta huolta.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Ei koulukohtaisia muutoksia

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Nivelvaiheisiin liittyvissä arvioinneissa käytetään Espoon yhteisiä lomakepohjia.

Toisen luokan oppilaan senhetkiset ja tulevat opettajat kokoontuvat huhti-toukokuussa ja siirtävät kokouksessa tiedot oppilaiden opetuksen järjestämisestä. Mukana on mahdollisuuksien mukaan laaja-alainen erityisopettaja.

Kuudennen luokan oppilaan senhetkiset ja tulevat opettajat / luokanvalvojat kokoontuvat huhti-toukokuussa ja siirtävät kokouksessa tiedot oppilaiden opetuksen järjestämisestä. Mukana on mahdollisuuksien mukaan laaja-alainen erityisopettaja ja oppilaanohjaaja.

Kuudennen ja seitsemännen luokan tiedonsiirrossa voi käyttää Wilma-arviointikeskustelupohjan lisäksi apuna alla olevaa lomaketta:

 

Oppilastietojen siirtämisen avuksi (tulevat 7. luokat)

 

Tuo lista mukanasi, kun tulet nivellystapaamiseen. Älä lähetä s-postissa!

 

1.     Listaa oppilaat, jotka ovat tarvinneet oppimiseen tukea. Kuvaa perään oppimisen haaste ja tukitoimi napakasti. Kirjoita nimen perään, jos oppilaalla on tehostetun tuen päätös (TT). Kirjoita nimen perään S2, jos hän tarvitsee edelleen S2-opetusta.

 

                                                                                            

NIMI

OPPIMISEN HAASTE

MILLAISTA TUKEA SAANUT?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KAVERISUHTEET

 

Ketkä oppilaat olisi hyvä sijoittaa eri luokkiin?

 

Keiden olisi hyvä olla samalla luokalla?

 

3. MUUTA TÄRKEÄÄ (hoitoa vaativat sairaudet (huoltajan luvalla) yms.)

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Ei koulukohtaisia muutoksia

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Ei koulukohtaisia muutoksia

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Ei koulukohtaisia muutoksia

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Ei koulukohtaisia muutoksia

Perusopetuksen päättöarviointi

Ei koulukohtaisia muutoksia

Päättöarvosanan muodostaminen

Ei koulukohtaisia muutoksia

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Ei koulukohtaisia muutoksia

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Ei koulukohtaisia muutoksia

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Ei koulukohtaisia muutoksia

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Ei koulukohtaisia muutoksia

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Ei koulukohtaisia muutoksia

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Ei koulukohtaisia muutoksia

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Ei koulukohtaisia muutoksia

Todistukset

Ei koulukohtaisia muutoksia

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Ei koulukohtaisia muutoksia

Lukuvuositodistus

Ei koulukohtaisia muutoksia

Välitodistus

Ei koulukohtaisia muutoksia

Erotodistus

Ei koulukohtaisia muutoksia

Perusopetuksen päättötodistus

Ei koulukohtaisia muutoksia

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Ei koulukohtaisia muutoksia

Paikallisesti päätettävät asiat

Ei koulukohtaisia muutoksia

ePerusteet