Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Juvanpuiston koulun OPS 

Arviointi pohjautuu oppilaan vahvuuksiin. Arviointi on kannustavaa ja oppilaan oppimisprosessia tukevaa. Oppilaan lähtötaso huomioidaan oppimispolkua suunniteltaessa ja arviointia tehdessä. Näin varmistetaan, että arviointi on realistista ja kannustavaa. 

Oppilaalla on oikeus näyttää osaamisensa eri tavoilla. Oppimista ja työskentelyä arvioidaan monipuolisin näytöin. Kannustaminen ja huomion kiinnittäminen onnistumisiin on oppimisprosessissa tärkeää. Positiivisten oppimiskokemusten kautta vahvistetaan oppilaan minäkuvaa ja kasvua oppijana. 

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt 

Oppilasta ohjataan jo työskentelyvaiheessa huomioimaan tehtävän tavoitteet ja sen arviointi. Oppilaita ohjataan ikä ja edellytykset huomioiden asettamaan työlleen tavoitteita ja harjoitellaan erilaisia arviointimenetelmiä.  

Oppilaalla on oikeus näyttää osaamisensa eri tavoilla. Oppimista ja työskentelyä arvioidaan monipuolisin näytöin. Kannustaminen ja onnistumisiin tarttuminen on oppimisprosessissa tärkeää. Positiivisten oppimiskokemusten kautta vahvistetaan oppilaan minäkuvaa ja kasvua. 

  

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen 

Itse- ja vertaisarvioinnin toteuttamisen periaatteet eri luokka-asteilla siten, että syntyy jatkumo. 

Itse- ja vertaisarviointia toteutetaan Juvanpuiston koulussa kaikissa oppiaineissa sekä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Oppiainekohtaista itsearviointia tehdään oppiaineiden yhteydessä. Juvanpuiston koulussa toteutetaan hyvinvoinnin osa-alueisiin painotettua itsearviointia vuosittain. Tämä itsearviointi on osana oppilaan ja huoltajien kanssa käytävää arviointikeskustelua.   

  

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

JUVANPUISTON KOULUN OPS

TAVOITTEET OPPILAAN KÄYTTÄYTYMISELLE 

Oppilaan käyttäytymiselle asetetut tavoitteet toimivat käyttäytymisen arvioinnin pohjana. Oppilaan käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki häntä opettavat opettajat.  

Tavoitteena on, että 

 1. Oppilas ymmärtää sääntöjen merkityksen, noudattaa koulun järjestyssääntöjä, yhteisesti sovittuja käytänteitä sekä vuorovaikutussopimusta. 

 2. Oppilas kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta. 

 3. Oppilas ottaa arvostavasti, myönteisesti ja kannustavasti huomioon muut ihmiset. Hän suvaitsee erilaisuutta, noudattaa hyviä tapoja sekä ottaa huomioon tilanteen vaatimukset käyttäytymisessään. Oppilas antaa työrauhan muille ja myös itselleen. 

 4. Oppilas huolehtii ja kantaa vastuuta omalta osaltaan yhteisestä työ- ja elinympäristöstä. 

 

HYVIN KÄYTTÄYTYVÄ OPPILAS 

 • Arvostaa itseään 

 • Arvostaa toista, toisen työtä ja mielipidettä 

 • Arvostaa ympäristöään 

 • On ystävällinen ja hallitsee tilannekohtaiset käytöstavat 

 • Erottaa oikean ja väärän ikätasonsa mukaan 

 • On rehellinen, uskaltaa myöntää virheensä ja ottaa vastuun omista teoistaan 

 • On auttavainen 

 • Ei kiusaa muita 

 • Antaa työrauhan toisille 

 • Ottaa vastuun koulutyöstään ja käyttäytymisestään 

 • Pyrkii kehittämään sosiaalisia taitojaan 

 • Kantaa vastuuta omasta ja ympäristön hyvinvoinnista 

 

KÄYTÖKSEN KUVAUS 

Arvosana 10 

 Oppilas antaa itsestään kuvan, että hän on tasapainoinen sekä ikätason huomioon ottaen itsenäinen, realistinen ja melko rohkea. Rohkeus voi näkyä ulospäin suuntautuvana toimintana sosiaalisissa tilanteissa tai ilmetä hiljaisena sisäisenä lujuutena, joka tulee esiin itsenäisinä valintoina ja ryhmästä riippumattomina omina ratkaisuina. Oppilas pystyy toimimaan moraalisten periaatteiden mukaisesti ja kontrolloimaan itseään myös paineen alaisena. Oppilaan toiminnassa on selkeästi näkyvissä vastuun sisäistyminen; hän pyrkii vaikuttamaan yhteisönsä ja koko ympäristöönsä rakentavalla tavalla.  

 

HYVÄT TAVAT  

Oppilas puhuu ystävällisesti, tervehtii, kiittää ja pyytää anteeksi myös haastavammissa tilanteissa. Hän käyttäytyy hyvin yhteisissätilanteissa ja toimii ohjeiden mukaan oppitunnilla. Oppilas käyttäytyy vilpittömästi ja rehellisesti. 

TOISTEN ARVOSTAVA, MYÖNTEINEN JA KANNUSTAVA HUOMIOON OTTAMINEN 

Oppilas kunnioittaa ja kohtelee tasa-arvoisesti toisia ja pystyy työskentelemään kaikkien ihmisten kanssa. Hän antaa työrauhan tunnilla ja osaa sulkea pois ryhmäpaineen. Oppilas kuuntelee toisia ja ottaa heidän mielipiteensä huomioon. Hän osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. 

YHTEISESTI SOVITTUJEN TOIMINTATAPOJEN JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN 

Oppilas noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä ja koulun järjestyssääntöjä. 

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN JA VASTUULLISEEN ELÄMÄNTAPAAN KASVAMINEN 

Oppilas osaa työskennellä yhteisön hyväksi, rakentaa ryhmähenkeä ja asettua heikomman puolelle. Hän huolehtii omasta koulunkäynnistään ja suhtautuu myönteisesti oppimiseen. Oppilas on erehtyväinen, mutta osaa ottaa vastuun erehdyksistään ja oppii niistä. Hän pitää koulun siistinä, kierrättää eikä tuhlaa. 

 

Arvosana 9  

Oppilaan käyttäytymisessä on useimpia arvosanan 10 piirteitä, mutta hänen toiminnastaan puuttuu oma-aloitteisuutta ja ulospäin suuntautuvaa vastuunottoa yhteisistä asioista. Hän ei osoita yhtä suurta rohkeutta, sietokykyä ja itsenäisyyttä ryhmäpaineessa kuin arvosanan 10 saava oppilas. Oppilas on perustyypiltään hyväkäytöksinen, sopeutuvainen ja tunnollinen. Hän kykenee kontrolloimaan käyttäytymistään useimmissa tilanteissa. Yhteisöllisen vastuunoton ilmeneminen oppilaan käyttäytymisessä on tärkeä erotteleva tekijä arvosanan 10 saavaan oppilaaseen. 

 

HYVÄT TAVAT  

Oppilas puhuu ystävällisesti, tervehtii, kiittää ja pyytää anteeksi myös haastavammissa tilanteissa. Hän käyttäytyy hyvin yhteisissä tilanteissa ja toimii ohjeiden mukaan oppitunnilla. Oppilas käyttäytyy vilpittömästi ja rehellisesti. 

TOISTEN ARVOSTAVA, MYÖNTEINEN JA KANNUSTAVA HUOMIOON OTTAMINEN 

Oppilas kunnioittaa ja kohtelee tasa-arvoisesti toisia ja pystyy työskentelemään useimpien ihmisten kanssa. Hän antaa työrauhan tunnilla ja osaa yleensä sulkea pois ryhmäpaineen. Oppilas osaa kuunnella toisia ja ottaa heidän mielipiteensä huomioon. Hän osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. 

YHTEISESTI SOVITTUJEN TOIMINTATAPOJEN JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN 

Oppilas noudattaa useimmiten yhteisesti sovittuja sääntöjä ja koulun järjestyssääntöjä. 

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN JA VASTUULLISEEN ELÄMÄNTAPAAN KASVAMINEN 

Oppilas osaa pääsääntöisesti työskennellä yhteisön hyväksi. Hän huolehtii yleensä omasta koulunkäynnistään ja suhtautuu myönteisesti oppimiseen. Oppilas pystyy muuttamaan käytöstään huomautettaessa. Hän pitää koulun siistinä, kierrättää eikä tuhlaa. 

 

Arvosana 8  

Tämä arvosana on käyttäytymisen perustaso. Arvosanan 8 saava oppilas sopeutuu kouluun ja toimii enimmäkseen asiallisesti. Oppilaalla voi olla joitakin lieviä sääntörikkomuksia.  Hän ei ole avoimen aggressiivinen eikä epäkohtelias. 

 

OPPILAS: 

Kykenee säätelemään tunteiden ilmaisemista ja omaa kohtalaisen itsehillinnän. 

Kykenee asettumaan toisen ihmisen asemaan. 

Noudattaa useimmiten sääntöjä ja ohjeita. 

Ottaa vastaan ohjausta aikuisilta. 

Osaa kiittää, pyytää anteeksi ja käyttäytyä asiallisesti useimmissa tilanteissa. 

Suhtautuu asiallisesti toisiin ja sietää erilaisuutta kohtalaisesti. 

Antaa työrauhan. 

Osaa toimia ryhmän jäsenenä ja tekee osansa. 

Huolehtii ympäristöstään. 

Huolehtii tehtävistään. 

 

HYVÄT TAVAT  

Oppilas puhuu ystävällisesti, tervehtii, kiittää ja pyytää anteeksi tarvittaessa. Hän käyttäytyy yleensä hyvin yhteisissä tilanteissa ja toimii yleensä ohjeiden mukaan oppitunnilla. Oppilas käyttäytyy useimmiten vilpittömästi ja rehellisesti. 

TOISTEN ARVOSTAVA, MYÖNTEINEN JA KANNUSTAVA HUOMIOON OTTAMINEN 

Oppilas kunnioittaa ja kohtelee tasa-arvoisesti toisia ja pystyy työskentelemään useimpien ihmisten kanssa. Hän antaa useimmiten työrauhan tunnilla ja osaa yleensä sulkea pois ryhmäpaineen. Oppilas osaa kuunnella toisia ja ottaa heidän mielipiteensä huomioon. 

YHTEISESTI SOVITTUJEN TOIMINTATAPOJEN JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN 

Oppilas noudattaa useimmiten yhteisesti sovittuja sääntöjä ja koulun järjestyssääntöjä. 

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN JA VASTUULLISEEN ELÄMÄNTAPAAN KASVAMINEN 

Oppilas suhtautuu myönteisesti kouluyhteisön kehittämiseen omista lähtökohdistaan. Hän huolehtii yleensä omasta koulunkäynnistään ja suhtautuu myönteisesti oppimiseen. Oppilas pystyy muuttamaan käytöstään huomautettaessa. Hän pitää koulun siistinä, kierrättää eikä tuhlaa. 

Arvosana 7 

Arvosanan 7 saava oppilas voi toimia sosiaalisissa tilanteissa taitamattomasti. Hän tiedostaa oikean ja väärän tilanteissa mutta ei aina toimi tämän tiedon mukaisesti. Hänellä voi olla joitakin rangaistuksia ja aiheettomia poissaoloja. Oma moraalinen harkinta on vähäistä ja sisäistä lujuutta puuttuu. Hän on monissa tilanteissa kaverijoukon vietävissä. Esim. oppilas saattaa joskus osallistua  toisen kiusaamiseen kiusaajan tukena. Oppilas ei ole oma-aloitteinen ryhmän jäsenenä eikä aina huolehdi tehtävistään ja ympäristöstään.  

 

HYVÄT TAVAT  

Oppilas noudattaa hyviä tapoja vaihtelevasti mutta pääsääntöisesti puhuu ystävällisesti, tervehtii, kiittää ja pyytää anteeksi. Hän käyttäytyy yleensä hyvin yhteisissä tilanteissa, mutta toimii vaihtelevasti ohjeiden mukaan oppitunnilla. Oppilas käyttäytyy useimmiten vilpittömästi ja rehellisesti. Hän pystyy vaihtelevasti hän korjaamaan käytöstään kehotuksesta. 

TOISTEN ARVOSTAVA, MYÖNTEINEN JA KANNUSTAVA HUOMIOON OTTAMINEN 

Oppilas kunnioittaa ja kohtelee tasa-arvoisesti toisia ja pystyy työskentelemään useimpien ihmisten kanssa. Hän antaa vaihtelevasti työrauhan tunnilla. 

YHTEISESTI SOVITTUJEN TOIMINTATAPOJEN JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN 

Oppilas noudattaa vaihtelevasti yhteisesti sovittuja sääntöjä ja koulun järjestyssääntöjä eikä aina esim. arvosta valvontaa suorittavien opettajien työtä. Välituntisin oppilas saattaa esim. poistua koulun alueelta luvatta tai tupakoida. 

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN JA VASTUULLISEEN ELÄMÄNTAPAAN KASVAMINEN 

Oppilas suhtautuu myönteisesti kouluyhteisön kehittämiseen omista lähtökohdistaan. Hän huolehtii yleensä omasta koulunkäynnistään ja suhtautuu myönteisesti oppimiseen. Oppilas pystyy muuttamaan käytöstään huomautettaessa. Hän pitää vaihtelevasti koulun siistinä, kierrättää eikä tuhlaa. 

 

Arvosana 6 

Oppilaan käytös voi olla karkeaa tai ajoittain jopa röyhkeää. Oppilas on välinpitämätön muiden tarpeita ja tunteita kohtaan. Oppilas käyttää epäasiallista kieltä eikä ota vastaan aikuisen ohjausta. Hän ei ota vastuuta koulutyöstään ja hänellä on useita koulun antamia rangaistuksia. 

 

Toimenpiteet: Jos oppilas saa tai on saamassa arvosanan 6, on oppilashuoltoryhmän otettava oppilaan kasvatus käsittelyyn. Oppilaalle on syytä laatia käyttäytymisen oppimissuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.  

 

HYVÄT TAVAT  

Oppilas unohtaa usein hyvät tavat. Hän häiritsee usein yhteisissä tilanteissa ja hänellä on usein vaikeuksia toimia ohjeiden mukaan oppitunnilla. Kehotuksesta hän pyrkii korjaamaan käytöstään vaihtelevasti. 

TOISTEN ARVOSTAVA, MYÖNTEINEN JA KANNUSTAVA HUOMIOON OTTAMINEN 

Oppilaalla on vaikeuksia kunnioittaa ja kohdella tasa-arvoisesti toisia eikä hän pysty työskentelemään kaikkien kanssa. Hän antaa vaihtelevasti työrauhan tunnilla ja vaikuttaa negatiivisesti ryhmän toimintaan.  

YHTEISESTI SOVITTUJEN TOIMINTATAPOJEN JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN 

Oppilas rikkoo usein yhteisesti sovittuja sääntöjä ja koulun järjestyssääntöjä eikä yleensä arvosta valvontaa suorittavien opettajien työtä. Välituntisin oppilas saattaa esim. poistua koulun alueelta luvatta tai tupakoida. Hän saattaa joissakin tilanteissa uhata toisia väkivallalla. 

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN JA VASTUULLISEEN ELÄMÄNTAPAAN KASVAMINEN 

Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi kouluyhteisön kehittämiseen. Hän huolehtii vaihtelevasti omasta koulunkäynnistään, ja suhtautuminen oppimiseen on enimmäkseen kielteistä. Oppilas pystyy joskus muuttamaan käytöstään huomautettaessa.  

 

Arvosana 5  

Oppilaalla on kielteinen asenne koulunkäyntiin ja toisiin ihmisiin. Hän vaikuttaa käyttäytymisellään kielteisesti muiden opiskeluun. Oppilas saattaa olla kovapintainen, aggressiivinen ja pelottava tai erittäin avuton ja vailla tilannetajua. Oikean ja väärän, sopivan ja sopimattoman erottaminen on vaikeaa. Hän uhmaa auktoriteetteja ja sääntöjä avoimesti sekä on näkyvästi suvaitsematon. Oppilaalla on paljon koulun antamia rangaistuksia. 

 

Toimenpiteet: Oppilas kuuluu tukitoimien piiriin ja on pitkäaikaisen kasvatuksellisen ohjauksen tarpeessa.  

 

HYVÄT TAVAT  

Oppilas unohtaa usein hyvät tavat. Hän häiritsee usein yhteisissä tilanteissa ja hänellä on usein vaikeuksia toimia ohjeiden mukaan oppitunnilla. Hänellä on vaikeuksia korjata käytöstään edes kehotettaessa. 

TOISTEN ARVOSTAVA, MYÖNTEINEN JA KANNUSTAVA HUOMIOON OTTAMINEN 

Oppilaalla on vaikeuksia kunnioittaa ja kohdella tasa-arvoisesti toisia eikä hän pysty työskentelemään kaikkien kanssa. Hän antaa vaihtelevasti työrauhan tunnilla ja vaikuttaa negatiivisesti ryhmän toimintaan.  

YHTEISESTI SOVITTUJEN TOIMINTATAPOJEN JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN 

Oppilas rikkoo usein yhteisesti sovittuja sääntöjä ja koulun järjestyssääntöjä eikä yleensä arvosta valvontaa suorittavien opettajien työtä. Välituntisin oppilas saattaa esim. poistua koulun alueelta luvatta tai tupakoida. Hänen käytöksensä on toistuvasti aggressiivista. Oppilaalla on esim. runsaasti luvattomia poissaoloja tai hän käyttää päihteitä kouluaikana. 

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN JA VASTUULLISEEN ELÄMÄNTAPAAN KASVAMINEN 

Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi kouluyhteisön kehittämiseen. Hän huolehtii vaihtelevasti omasta koulunkäynnistään, ja suhtautuminen oppimiseen on enimmäkseen kielteistä. Oppilas pystyy joskus muuttamaan käytöstään huomautettaessa.  

 

Arvosana 4 

Oppilas on kontrolloimaton, aggressiivinen, arvaamaton ja vaarallinen ympäristölleen.  

 

Toimenpiteet: Oppilas on pikaisen monialaisen tuen ja avun tarpeessa. 

  

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet