Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Koulun tasolla kehitämme rakenteita, joiden avulla varmistamme oppilaan arvioinnin realistisuuden ja kannustavuuden.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt Monipuolisten opetusmenetelmien käyttö edistää monipuolisten arviointimenetelmien käyttöä. Opettajien yhteisillä pedagogisilla keskusteluilla pidetään esillä monipuolisten arviointimenetelmien välttämättömyyttä. Kannustetaan kokeilemaan uusia ja erilaisia arviointimenetelmiä.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Itsearvioinnissa on tavoitteena, että oppilas oppii arvioimaan itseään realistisesti. Tavoitteena on myös oppilaan itsetuntemuksen kehittyminen. Oppilas opettelee arvioimaan omaa oppimistaan ja edistymistään jo ensimmäiseltä luokalta lähtien. Opettajan tehtävänä on tukea tätä prosessia yhdessä kotien kanssa. Itsearvioinnista tulee muodostua rutiininomainen jatkumo. Itsearvioinnin avulla oppilas oppii valitsemaan itselleen sopivia oppimistapoja, joiden myötä opiskelutaidot karttuvat.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Huoltajat osallistetaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kautta koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn. Oppilaat osallistetaan oppilaskunnan hallituksen kautta. Lisäksi vanhempainilloissa käydään keskustelua aiheesta.

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Muiden ihmisten huomioon ottaminen

Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen

Ympäristön huomioiminen ja kestävä kehitys

Asiallinen, tilannetietoinen käyttäytyminen ja hyvät tavat

Taidot:

 • hyväksyä erilaisuus

 • ottaa vastuuta teoistaan ja ymmärtää tekojensa seuraukset

 • antaa tilaa ja vuoro myös muille

 • kunnioittaa toisen mielipiteitä

 • auttaa toisia

 • reilun kaverin taidot

 • sopia erimielisyydet

 • tuntea myötätuntoa

 • kohdata ryhmänpaine

 • hallita omia tunteita ja säädellä omaa käytöstä ikätason edellyttämällä tavalla

 • toimia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti

Taidot:

 • noudattaa yhteisiä sääntöjä

 • toimia ohjeen mukaan

 • antaa työrauha

 • noudattaa sovittuja aikatauluja

 • taito kohdata pettymyksiä

 • liittyä ryhmään/irtautua ryhmästä rakentavasti

Taidot:

 • pitää huolta omista tavaroista ja yhteisestä omaisuudesta

 • toimia ruokalassa asianmukaisesti

 • luoda yhteishenkeä

 • ymmärtää ekologisuuden merkitystä

 • ymmärtää lähiympäristön monimuotoisuutta

 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita

Taidot:

 • hyödyntää omia vahvuuksia

 • kiittää

 • kuunnella

 • pyytää anteeksi

 • tervehtiä

 • puhua asiallisesti

 • toimia kohteliaasti ja huomaavaisesti

 • käyttää harkintakykyä

 • odottaa omaa vuoroa

 • käyttäytyä erilaisten tilanteiden ja paikkojen vaatimalla tavalla

 • työskennellä itsenäisesti erilaisissa oppimisympäristöissä

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet