Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Jousenkaaren koulussa arviointi on luonteva osa oppimisprosessia. Arvioinnin lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet. Arvioinnin avulla edistyminen pyritään tekemään oppilaalle näkyväksi ja suuntaamaan oppiminen kohti tavoitteita.

Formatiivinen arviointi

Jousenkaaren koulussa väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna tammi-helmikuun aikana (ennen vko 8) kaikilla luokka-asteilla. Arviointikeskusteluissa käytetään Espoon kaupungin keskustelupohjaa, johon huoltajat ja oppilas voivat tutustua etukäteen.

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Jousenkaaren koulussa arviointikäytänteet ovat jatkuvan kehittämisen kohteena. Arviointi perustuu hyvään oppilaantuntemukseen ja toimivaan vuorovaikutukseen. 

Jousenkaaren koulussa harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia ensimmäisestä vuosiluokasta lähtien. Itse- ja vertaisarviointi kohdistuvat oppimiseen, työskentelyyn sekä käyttäytymiseen.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Jousenkaaren koulussa käyttäytymisen tavoitteet on kuvattu liitteessä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet