Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Koulumme oppilailla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja/tai kehitysviivästymä ja he opiskelevat pääosin yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan. Oppimisen arviointi perustuu oppilaille tehtävään henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan, johon on kirjattu tietoa oppimisen arvioinnin perusteista. Koska oppilaiden oppimisessa ja taidoissa on selkeitä eroja, ei mitään tiettyä yhteistä tiedollista tai taidollista tasoa voi asettaa tietyn arvosanan saavuttamiseksi. Oppilaan yksilöllistetyt tavoitteet ja niihin liittyvät monipuoliset arviointimenetelmät suunnitellaan siten, että säännöllinen myönteinen ja kannustava palaute mahdollistuu ja oppilaalla on tilaisuuksia kokea edistyvänsä ja onnistuvansa.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Oppilaat ovat mukana henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa ja tarkastamisessa ja saavat palautetta vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan sekä tietoa oppimisen arvioinnista. Oppimisen arvioinnissa hyödynnetään monipuolisia arviointimenetelmiä, sekä kirjallisia että suullisia. Oppimisprosessin arvioinnin merkitys on keskeinen.

Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin edellytysten kehittäminen

Koulutyön lomassa oppilaita ohjataan arvioimaan omaa työskentelyä, työskentelytaitoja ja oppimista vuorovaikutuksessa.  Myös kirjallista itsearviointia harjoitellaan säännöllisesti ja oppilaan itsearvioinneista keskustellaan yhdessä kotien kanssa. Vertaisarviointia harjoitellaan lähinnä vahvuuksien tunnistamisen kautta. Koulumäessä on käytössä oppilaiden ikä- ja kehitystason mukaiset yhteiset itsearviointilomakkeet.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Opintojen aikainen arviointi perustuu oppilaille tehtävään henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. Opettaja laatii HOJKS-suunnitelman ja käy suunnitelmaan sisältyvät yksilöllistetyt tavoitteet ja arvioinnin perusteet keskustellen läpi yhteistyössä huoltajan kanssa. Huoltajan kanssa keskustellaan yksilöllistetyn oppimäärän merkityksestä käytännössä ja yksilöllistämisen vaikutuksista arviointiin ja arvosanoihin. 

Yläluokilla jatko-opintoihin liittyvissä huoltajatapaamisissa erityisluokanopettaja ja oppilaanohjaaja pyrkivät antamaan oppilaalle ja huoltajalle totuudellisen kuvan oppilaan mahdollisuuksista toisen asteen koulutuksessa ja näin vahvistamaan jatkomahdollisuuksia.

Valinnaisaineiden arvioinnin perusteet kirjataan oppilaalle laadittavaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. Tavoitteet ja sisällöt yksilöllistetään Koulumäen opetussuunnitelmaan kirjattujen valinnaisaineiden tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta.

Arviointi lukuvuoden aikana

Luokilla 1-6 toteutetaan arviointikeskustelu oppilaan ja kutsutun huoltajan kanssa pääosin tammikuun aikana. Keskustelussa verrataan oppilaan yleistä edistymistä, oppimista, opiskelutaitoja ja yhteistyötaitoja henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tavoitteisiin ja samalla tarkastetaan HOJKS-suunnitelma. Arviointikeskustelun liitteenä huoltajalle annetaan arviointitiedote, jossa on mukana oppilaan kirjattua itsearviointia. Numeerinen ja/tai sanallinen välitodistus voidaan antaa oppilaalle luokalla 6. Numeerinen välitodistus annetaan luokilla 7-9.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Koulumäen koulussa käyttäytymisen taitojen opettaminen ja arviointi perustuvat koulun arvoihin, toimintakulttuuriin ja järjestyssääntöihin. Ohjaamme oppilaita hyviin käytöstapoihin, kunnioittamaan itseään ja toisiaan, sekä kohtelemaan muita ystävällisesti ja kannustavasti yhdenvertaisuuden ja erilaisuuden hyväksymisen hengessä. Tavoitteenamme on opettaa oppilaille tilannetietoisuutta, sosiaalisia taitoja, ja ohjata heitä selvittämään ristiriitoja myönteisin keinoin. Ohjaamme oppilaita omasta ympäristöstään huolehtimiseen ja vastuulliseen elämäntapaan.

Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus keskustella koulun kasvatustavoitteista. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa kasvatustavoitteisiin oppilaalle laadittavan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman kautta. Koulun kasvatustavoitteista ja järjestyssäännöistä keskustellaan huoltajien kanssa myös oppilas-, luokka- koulukohtaisissa tapaamisissa.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Koulumäen koulussa on mahdollista opiskella oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti Espoon kaupungin ohjeiden mukaan. Oppilas opiskelee Koulumäen tuntijaon mukaisia oppiaineita ja valinnaisia aineita. Hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, johon opiskeltavat oppiaineet, niiden yksilöllistetyt tavoitteet, sisällöt ja arviointi kirjataan. 

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Toisella ja kuudennella  luokalla sekä tarvittaessa muilla vuosiluokilla HOJKS-suunnitelman laatimisen yhteydessä erityisluokanopettaja käy huoltajan kanssa keskustellen läpi oppilaasta laatimansa pedagogisen selvityksen. Tällöin arvioidaan huoltajan kanssa oppilaan tulevaa erityisen tuen tarvetta ja aiempina vuosina annetun tuen riittävyyttä sekä oppilaan edistymistä.  Pedagogisen selvityksen käsittelyyn ja huoltajan kuulemisen voidaan tarvittaessa varata erillinen huoltajatapaaminen tai useampia tapaamisia, tapaamisiin voi osallistua myös oppilashuollon henkilöstöä. 

Oppimisen arvioinnissa painottuvat oppilaan työskentely kussakin oppiaineessa, asennoituminen ja kiinnostuminen uuden oppimiseen. Arviointipalautteella pyritään lisäämään oppilaan motivaatiota, ohjaamaan oikeisiin työskentelytottumuksiin, itsearviointiin ja myös itsetuntemukseen.

Mikäli oppilaalla on mahdollisuuksia suoriutua yleisen tuen oppimäärästä yhden tai useamman oppiaineen osalta, erityisen tuen päätös yksilöllistetystä oppimäärästä tulee tältä osin purkaa. Tällöin oppimisen arviointi perustuu yleisen tuen kriteereihin.

Huoltajalle annetaan tietoa oppimisvaikeuksien luonteesta, oppilaan vahvuuksista, luokan työtavoista ja keinoista oppilaan kannustamiseen. Yläluokilla oppilaanohjaaja, muu opetushenkilöstö sekä muut yhteistyötahot pyrkivät antamaan totuudenmukaista kuvaa oppilaan mahdollisuuksista menestyä toisen asteen koulutuksessa.

Perusopetuksen päättöarviointi

Koulumäen oppilaiden yksilöllistetyt oppimäärät ovat laajuudeltaan erilaiset. Mitään tiettyä tiedollista tai taidollista tasoa ei yleisesti voi asettaa jonkin arvosanan saavuttamiseksi. Päättöarviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tavoitteisiin eikä ole valtakunnallisesti vertailukelpoista. Mikäli oppilaalla on mahdollisuuksia suoriutua yleisestä oppimäärästä yhden tai useamman oppiaineen osalta, valmistellaan yksilöllistämisen purkava päätös ja oppiaine arvioidaan yleisen oppimäärän kriteereiden mukaan. 

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet