Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Pohjois-Tapiolan koulussa toteutetaan positiivisen pedagogiikan periaatteita, mikä luo oppimiseen kannustavan ilmapiirin. Arviointi perustuu valtakunnalliseen ja Espoon opetussuunnitelmaan.  Oppimista arvioidaan säännöllisesti käyttäen monipuolisia menetelmiä. Arviointi on jatkuvaa arjessa tapahtuvaa oppilaan ja opettajan välistä vuorovaikutusta.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Pohjois-Tapiolan koulussa varmistetaan, että jokainen oppilas voi osoittaa osaamistaan monella eri tavalla. Koulussa käytetään useita eri arviointitapoja mm. tuntityöskentely, ryhmätyöt, esitelmät, sähköiset esitykset, kirjalliset tuotokset, suulliset ja kirjalliset kokeet, portfoliot ja projektit. Arvioinnissa hyödynnetään luokkatasojen ja aineryhmien yhteistyötä.

Pohjois-Tapiolan koulussa oppilaat harjoittelevat itse- ja vertaisarviointia ensimmäiseltä luokalta lähtien. Oppilailla on mahdollisuus oppimisen eri vaiheissa oppimiskeskusteluun, itsearviointiin ja vertaisarviointiin eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien sisällä.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Pohjois-Tapiolan koulun käyttäytymisen tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin.

Oppilaita ohjataan:

1. hyvien tapojen mukaiseen toimintaan

2. yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattamiseen

3. toisten myönteiseen ja kannustavaan huomioimiseen

4. ympäristöstä huolehtimiseen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvamiseen

Oppilaat ja huoltajat osallistuvat tavoitteiden asetteluun Pohjois-Tapiolan koulussa. Käyttäytymisen tavoitteista keskustellaan lukuvuosittain oppilaiden kanssa ja huoltajille tavoitteita avataan vanhempainilloissa.  Tarvittaessa hyvän käytöksen periaatteista keskustellaan henkilökohtaisesti oppilaan ja huoltajan kanssa esimerkiksi arviointikeskustelun tai perhepalaverin yhteydessä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Lukukauden tai opintokokonaisuuden alkaessa oppilaille kerrotaan arvioinnin perusteet, käytännöt ja kriteerit. Huoltajille tiedotetaan arvioinnin perusteista, käytännöistä ja kriteereistä. Lisäksi heitä ohjeistetaan tutustumaan oppiaineiden tavoitteisiin ja arviointiperusteisiin opetussuunnitelmasta, joka löytyy koulun kotisivuilta.

Lukuvuoden aikana tarkennetaan oppilaille oppiaineiden ja kokonaisuuksien tavoitteita ja arviointikriteereitä.   Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan  lukuvuoden aikana oppimisen edistymisestä säännöllisesti.  Lukuvuositodistuksen lisäksi oppilas saa väliarvioinnin  (arviointikeskustelu tai todistus) .

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Vuosiluokkiin sitomattomassa opinto-ohjelmassa oppilas opiskelee oman räätälöidyn ohjelmansa mukaisesti.

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet