Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Vuosiluokittain määritellään oppimisen tavoitteet. Tavoitteet suuntaavat opetusta ja oppimista, auttavat keskittymään olennaiseen ja vastaavat kysymykseen "Miksi tätä pitää opiskella?" Tavoitteiden vaativuus kasvaa oppiaineen opintojen edetessä.

Tavoitteet selvitetään oppilaille ja vanhemmille lukukauden alussa. Arviointi suhteutetaan saavutettuihin tavoitteisiin, joita arvioidaan jatkuvalla palautteella sekä koe- ja todistusarvioinnilla että arviointikeskusteluilla.

Opettaja arvioi oppilaiden edistymistä oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa.Opettaja käy lukuvuoden aikana arviointikeskustelua oppilaan kanssa. Oppilaita ohjataan itse- ja vertaisarviointiin. Itse- ja vertaisarvioinnin avulla jokainen oppilas tulee tietoiseksi edistymisestään ja ymmärtää, kuinka itse voi vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyöskentelyyn.Itse- ja vertaisarvioinnin toteuttamisen periaatteet suunnitellaan eri luokka-asteilla siten, että syntyy jatkumo. Itse- ja vertaisarviointikäytännöt laaditaan eri vuosiluokille ja oppiaineille sopiviksi.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Koulun käyttäytymisen arviointiperusteet on laadittu monivaiheisena yhteisenä prosessina oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa. Ne esitellään oppilaille ja huoltajille lukuvuoden aikana.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet